ခးအ့ၫဒိၫနံၡၩ ကၭၥလံၭၥရိၬဖၧၩ့ ဆၧအၪ့နၩ့ဖီၪ့အတုၬမုနံၩ ဘိၩ့ ဖီးဖၭထၪ့အကၠီၩ့

ပၧၩစီၪဝ့ၫ မၩဖီးဖၭ ဘိၩ့ ထိးၥံၫလၩ့အၥၭနီၪ ခးအ့ၫဒိၫနံၡၩ ဆူလၫဝံစံကျိၩ့  ဆၧအၪ့နၩ့ဖီၪ့အတုုုၬနံၩ မံဆၩဆၧလုထၪ့ဂီၩ့နီၪ ပၧၩလၧဂဲၫထဲၩ့စဲၪ့လၪ့လၧ ၥရိၬဖၧၩ့လဖၪ ဒုၭထၪ့ဝ့ၫလီၫႉ 

မုနွ့ၫဆံၫ့ဎံၫစၭထၪ့မဲွဝ့ၫ လၩ မၭ (၂၈) ၥၫ့နီၪ ဆူလၫဝံစံဆၨၩခးဒီၪ့လံၩထံၭကကဲၩ့ခီၫ မဲၭကၫဆၫဝံး ယ့ၫဇူၫၥၭဆံၫ့ဎံၪ ၥရိၬဖၧၩ့အခီၫနီၪ ဎရံၬဖိၪလဖၪ စူၭကီၪ့ထၪ့အၥၭအထီ ဆၧဖီးဖၭ ကဲၪထၪ့နီၪလီၫႉ

အဆိၪထုၬနီၪ ၦၡၩဘၪထံၭဆၫ ကအီၪဆံၫဂၩ ပၥ့ၪယၫဘၪလီၫႉ

ၦလၧလုထၪ့မံဆၩဆၧလုထၪ့မဲွဝ့ၫ Fr.Wilhelmus Tulak  နီၪ လီၩဝ့ၫ ဆၧဖီးဖၭကဲၪထၪ့နီၪကအီၪ လဂီၩ ၁၀ နၫရံၫခီၫအကၠီၩ့ ၦလၥတံၫဘၪလဂၩနီၪ ဂဲၫလၧလဲၪ့ယဲးၥိၪဂီၩ့ ကျ့ၭစၨၭနူၭလၩ့လၧ ၥရိၬ ဖၧၩ့နးဆ့ ပၧၩခိၬဆၧလဖၪ လဒုၭနူၭလၩ့ဘၪအဝ့ၫအကၠီၩ့ ဘၪထဲၩ့ခ့ၬလၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫနီၪလီၫႉ 

ပၧၩဂဲၫမၩနိၪ့မၩနၬဆၧနီၪ နံၫဂၩအကၠီၩ့ ဆၧလီၩ့ထၪ့ဖျီၪ့ဆၧအဂူၫဂၩ လီၩ့ထၬဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

မဲကၫဆၫဝံးဒီၪ့ဒိၪ Danny Pomantoလီၩ့ဝ့ၫ ပၧၩဂဲၫမၩနိၪ့မၩနါဆၧယီၩ အ့ၪဂဲၫနူၬလၩ့လၧ အရ့ၩဒိၪတရၫ့ဖိးနီၪစွါဘဲၫ ပၧၩကဘၪထံၭဆၫအၪဒ့ၭနီၪလီၫႉ

 မဲကၫဆၫဝံးနီၪ အ့ၫဒိၫနံၩၡၩထံၫခး မွဲဝ့ၫ အဎိၩထုၬဝံး ၅ ဝံးအဖၧၩ့ပၫဝ့ၫတၭ ဂၪ့ခိၪဖၧၩ့ယီၩ မိၭဆလ့ၫအီၪၥၭမၧၫ့ အအၪထုၬ ထံၫခးမွဲ မဲွဆ့နီၪလီၫႉ

လၧဖီၩ့ခွံၬ နံၪ့ ၂၀၁၈နံၪ့ လၩ မ့ၫနီၪ ခးအ့ၫဒိၫန့ၫၡၩ အဎိၩထုၬ နံၫဝံးလဝံးမွဲဝ့ၫ Surabaya စံၫမ့ၫရံၫၥရိၬပၫနီၪ ၥရိၬ ၃ ဖျိၪ့ ထိးၥံၫလၩ့ၥၭ ဆၧမၩဖီးဖၭ ပိၩ့ ဂံၪ့ဒီၪ့ကဒီၪ့ မၩဝ့ၫနီၪလီၫႉ

Add new comment

12 + 4 =