ခးအမ့ၫရံကၫ့ ၦဘၠၩ့ဆၧဆၫဆါဆရၫလဂၩကဲၪထၪ့ထဲၩ့ ကၭၥလံၬဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫအဂဲး

လၧ၂၀၂၂နံၪ့ လၩမ့ၫ၂၀ၥၫ့အိၩ အီၪလၧခးအမ့ၫရံကၫ့ ၦဘၠၩ့ဆၧဆၫဆါလဂၩမွဲဝ့ၫ ဒေါက်တာကိုလန်ဘန် သောမတ်စ်နီၪ လၧအၥိၭ၈ဂၩကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ ကဲၪထၪ့ဘိၪ့ခိၪၥၫ့လၧ ဒေါ်မိနစ်ကန်အဆၧပၧၩ့ဖၧၩ့ အီၪဝ့ၫဒၪစိန်ဂျိုးဇက်ဆၧအီၪ ကီၪ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ
ဆၧအလးနီၪအီၪဝ့ၫဒၪလၧ ဝါရှင်တန်ဒီစီထံၪခးဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ၦလၧအဖ့ၪလၫ့အ့ၪအဝ့ၫၥံၪဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫအဆၧကဲၪနီၪ မွဲလၧကိုလန်ဘတ်စ် ၥၫ့ခိၪဒိၪ Bp.Earl K Fernandes ဒဲ ဒိၭန့ဝ့ၫဒၪအလးနီၪမွဲလၧ ဘၪဆၧဒၧၩ့ထၪ့လၧဖီၩ့ဖျ့ၭဆၧမၪ ဘာဆီးလီကာမိမၫရံၫ အလိးအိၩအလးနီၪလီၫႉ
လၧမိဆၧအီၪကီၪ့အဂးမွဲဂ့ၩ လၧဒေါ်မိနစ်ကန်ခရၧၫ့အဂးမွဲဂ့ၩ အဝ့ၫၥံၪအၥိၭ၈ဂၩယီၩနီၪ မွဲလၧဆၧဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩ အဂဲး ၥၫ့ခိၪဒိၪစံၭဘၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ ဒေါက်တာလၧအကဲၪထၪ့ ၥၫ့ခၫလဂၩမွဲဝ့ၫ Fr.ကိုလန်ဘန်သောမတ်စ်ယီၩနီၪ န့ဘၪၥံၪ့ဎွံၪ ဆရၫဆၧနဲၪ့လၩဖၩ့ လၧ၂၀၁၂နံၪ့အိၩဒဲ ဂဲၫနုၬလၩ့လၧ ဆၧကဲၪထၪ့ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫဆၧမၩလိၪလးနီၪ လၧ ၂၀၁၆နံၪ့အိၩအဂဲး ဒေါမိနစ်ကန် ခၩ့ဒိၩ့လးဖၧၩ့ ဘိၭဘၪၥ့ၪယၫထၬဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ
“ဎံၪလၩလၩ့ဆၫ့ဝ့ၫဒၪ ဆၧဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ၡီၩ့ယွၩအဆၧဎိၭထံၪဎိၭဒီၪလဖၪဒဲ ကိနံၩဒ့ၭဆၧလီၩလၩ့ဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့ အဂဲးလဖၪနီၪ ကၠူၭစိၩယၧၩလၧယကဂဲၫနုၬလၩ့ ဒေါမိနစ်ကန်ခရၧၫ့ဖၧၩ့ယီၩအဂး မွဲအဆိၪထုၬ ဆၧဆၫ့ထွ့ၪကမံၩ့နီၪလီၫႉ ဂီၩ့နီၪ ဒေါမိနစ်ကန်ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫလဖၪယီၩ လီၩလၩ့လါလၩ့ဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့အဂး ဂဲၫထဲၩ့ဖ့ၪဆၧၫ့လၩ့ၥၭလၧယွၩအဂဲး ယစၭထၪ့ၥ့ၪယၫဘၪကကၠၪ ယွၩအဆၧကိၭနီၪအီၪထၪ့လၧယၧၩလီၫႉ” အဂဲး ၥၫ့ခၫယီၩစံၭဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ
Order of Prechers O.P ဆၧလီၩ့လီၩလၩ့လါလၩ့ယွၩအလူအထၫခရၧၫ့ယီၩ ၦလၧအဂဲၫထဲၩ့ကၧၩ့ထၪ့ထၬနီၪမွဲလၧ ၦဆံၪ့ဎံၪဒေါမိနစ်နီၪလီၫႉ
နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

3 + 4 =