ခးပယၩ့အဂး အီၪလၧဝံးရိၩမၬ ခးပယၩ့ကဲၬၥလံၬဖိၪလဖၪဒဲ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံၭ ကလုထၪ့လၩ့ဎိၭ မံဆၩဆၧလုထၪ့အဂဲး

၂၀၂၁နံၪ့ လၩမေ၁၆ၥၫ့ကိ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံၭ ကလုထၪ့လၩ့ဎိၭ မံဆၩဆၧလုထၪ့ကၠၧၫ့ကၠၧၫ့လၧ ၦထီးလၧ ဝံးရိၩမၬ ခးပယၩ့ကဲၬၥလံၬဖိၪလဖၪ ကၠၧၫ့ကၠၧၫ့နီၪလီၫႉ
ဘဲၫၥိၭ လုထၪ့လၩ့ဎိၭမံဆၩဆၧလုထၪ့လၧ ၥၫ့ဎွၩကန့အဂး ၦလၧအလ့ၩခိၪလ့ၩနါ ထၪ့ၡိၬလၫ့လံၬနီၪ မွဲၦ အထီးလၧ ဝံးရိၩမၬ ခးပယၩ့ဖိၪ ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫလဖၪႇ မံၭထၭမုၪႇခွၫ လဖၪ အခရၧၫ့ခိၪနါ၂ဂၩလဂၩ Bro.Joseph Buan Sing SJနီၪလီၫႉ
အဝ့ၫၡိၬလၫ့လံၬဂီၩ့ လၩဧပြီ၂၈ၥၫ့ လဂီၩခီၫနီၪ ဗာတီကန်အိၩ ကိၭခွ့ၩဒိၭနါဒဲ လၩမေ၁၆ၥၫ့ ကဆါဎြံၬထဲၩ့ ထၪ့လၧ မူၭခိၪဘၩ့မု ဘိၪ့မုနံၩ ရိၩမၬအခံၫ့၁၀နၩရံၫ ခးပယၩ့အခံၫ့ 2;30နီၪ လၧၥၫ့ဎွၩကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ အဝ့ၫၥံၪ ကလုထၪ့ လၩ့ဎိၭဘၪ မံဆၩဆၧလုထၪ့လၧ စိန်ပီတာဗာဆီးလီကာ ၥရိၬဖၧၩ့ လၧၥၫ့ဎွၩကၠၧၫ့ကၠၧၫ့အဂဲး န့ဘၪဆၧပရၧၫ့နီၪလီၫႉ
လၧBroၡိၬလၫ့ထၬလံၬဖၧၩ့နီၪ ကွ့ၭထၬဝ့ၫ ခးပယၩ့အဂး ကမိအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဝ့ၫလၧ ၥၫ့ဎွၩကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ အဂဲးႇ လၧဝံးရိၩမၬအဖၧၩ့ ခးပယၩ့ကဲၬၥလံၬ ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫလဖၪႇ မံၭထၭမုၪႇခွၫလဖၪႇ ပၫထဲးလၧ ဗုဒ္ဓဆၧဘိၪ့ဆၧ ဘၩဖိၪလဖၪႇ ၦလၧအလ့ၩမၩဆၧမၩလဖၪ ထီးလူၬ ခးပယၩ့ဖိၪကအီၪ ဖိၭဘိၭအဂၩ ၁၀၀ တၭ အ့ၪမွဲကလုထၪ့ လၩ့ဎိၭဘၪ မံဆၩဆၧလုထၪ့ ကၠၧၫ့ကၠၧၫ့လၧ ၥၫ့ဎွၩစွါဘဲၫ လၧဆၧၥၭအုၭအကျၩ ကန့ထၪ့ဘၪ ဆၧဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭအဂဲးႇ အ့ၪမွဲအခွးကန့စွါဘဲၫ မံဆၩအထးဖၧၩ့ ဆၧဎိၭထံၪဎိၭဒီၪလဖၪ အဝ့ၫၥံၪကအၪ့န့မူၩဒၩအဂဲးႇ တခၩအခွးကန့နးၥၫ့ အဝ့ၫၥံၪယီၩ ကအီၪတဲၩ့ဝဲၩ့ထၬၥၭအဂဲး ကွ့ၭလၩ့ထၬဝ့ၫလၧလံၬဖၧၩ့နီၪအဂဲး Broယီၩ လီၩၥ့ၪယၫဝ့ၫနီၪလီၫႉ
နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

3 + 7 =