ခးပယၩ့မုၪဖိၪလၧ ကမိၥီၪ့လိၪအၥၭ ဆၧမၩအၪ့ဖံၭအၪ့လၧဆၧၥၭမၧၫ့အဂး ဂဲၫအၪထၪ့အဂဲး

ခးပယၩ့အဖၧၩ့ ဆၧဆၫအထီဒဲ ထံၪဂဲးခးဂဲးဘံၪဘူၪၥၭအထီ ၦမုၪဖိၪလနၩ့နၩ့ လ့ၩထၪ့ၥီၪ့လိၪ အၥၭ ဆၭဆၧဆၧမၩလၧ စံၫ့အလွဲၭၡဲၭမံၭထၭမုၪလဖၪ ဝဲလၫ့ထၬ ဆၭဆၧၥဖၠးအလးနီၪလီၫႉ

မံၭထၭမုၪလဖၪနီၪအဂုအိၩ စီၪဆီၫ့မီၪ့ဝ့ၫ ၦၡၩဂဲၫထၪ့ မွဲကအီၪအၪအၪအ့ၬအဂဲးႇ ဝဲလၫ့ၥၫ့ လဖၠးအိၩ ၦၡၩဂဲၫထၪ့အီၪဒၪ၆ဂၩလီၫအဂဲးႇ ၥဖၠးအခံၫ့နီၪ လၩ၃ဘံၪ့ဒဲ မုကနွ့ၫနီၪ ၥီၪ့အ့ၪဝ့ၫ အစီၩ့ မုနံၩဒဲ ထီၩ့စိၩလၧ အၥၧၭမုနံၩ မုကနွ့ၫ၅ၥၫ့အဂဲးႇ ဘဲၫယီၩနီၪၦၡၩထၪ့အီၪဝ့ၫဒၪ ၂၄ဂၩဒဲ ၥဖၠးလခဲၫ့ ကဖၨၪအဂး ၦၡၩဂဲၫထံၭလၩ့ဆိၫထၬ ဆရၫ့အီၪဝ့ၫ၁၃ဂၩယူၭအဂဲးႇ ၦအဂဲၫထၪ့ၥဖၠးလဖၪနီၪ လၧ ဆၧၥၭဆုးလီၩ့အဖၧၩ့ ကြၨၭထၪ့ဝ့ၫဒၪဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪအဂဲးႇ မံၭထၭမုၪလဖၪနီၪဆ့ ကယဲအဝ့ၫၥံၪၥ့ၪ ထၬထီးလူၬနီၪ မွဲလအီၪက့ၪထးဘၪဝ့ၫနးဆံၭဒဲ ၥီၪ့အ့ၪဝ့ၫလူၬဂဲးလူၬဘၭအဂဲးႇ ၦအဂဲၫထၪ့လဖၪ နီၪ မွဲလၧဆၧမၩလိၪဖိၪလဖၪႇ ဆရၫမုၪလဖၪႇ ဂံၪ့ဒီၪ့မုၪဖိၪလဖၪအဂဲးႇ ၦလၧအဲၪဒိၭထၪ့ၥဖၠးယီၩ လဖၪနီၪ လရွံဘၪဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩႇ လရွံဘၪဆၨၩဆၬႇ လရွံဘၪအၥၭတၭ ထိးဆၧၫ့ဝ့ၫထီးလူၬ အဂဲးႇ ၥဖၠးနီၪဆ့အလံၩ့အလဲၫ့ဘနီၪလအီၪဘၪအဂဲးႇ ၦအအီၪထုၪ့လၧအဝ့ၫၥံၪနီၪဆ့ ဖ့ၪလၫ့ဝ့ၫ အလးအကျဲၩ့ဒဲဆၫအၪ့ဆၫအီၩအဂဲးႇ အဝ့ၫၥံၪၥီၪ့ဆၭဆၧဆၧမၩယီၩလၧအပျီၩခီၫနီၪ အီၪက့ၪထၬ အၥၭ မွဲလၧကရုနၫ ဆၧဖံၭဆၧမၩကမံၩ့အဂဲးႇ ၦမုၪၥံၪလဖၪ အ့ၪၥ့ၪထၬဆၧမၩယီၩစွါဘဲၫ လၧအဝ့ၫ ၥံၪအဆၧၥၭမၧၫ့အဂး ကန့ခိးန့တၩနီၪ ယိလါဝ့ၫအဂဲး ပၥ့ၪယၫဘၪနီၪလီၫႉ

မံၭထၭမုၪလဖၪနီၪဆ့ ၥဖၠးအဂးလိၪဝ့ၫ ဆၧပိၭဆၧလၫ့လဖၪ ဆၧလၧၫ့ဆၧဎွ့ၩ လအီၪဘၪ အဖၧၩ့ ဝဲထၪ့ၥဖၠးယီၩအဂဲးႇ အဝ့ၫၥံၪမၩဆၧအီၪကီၪ့ဆၧဖံၭဆၧမၩအကၠီၩ့ ဆၧလချုၭဘၪအဖၧၩ့ၥီၪ့ အ့ၪဝ့ၫအဂဲးႇ ၦလၧအဆၭအၪ့ဆၧ နးအၫနၩနီၪ ဖ့ၪၥိၩ့ဘၪမံၭထၭမုၪလဖၪ အဝ့ၫအဆၧပိၭဆၧလၫ့ လဖၪအဂဲးႇ နးအၫနၩနီၪဆ့ မွဲလအၪ့န့ဘၪအလံၩ့အလဲၫ့ဂီၩ့ ၥီၪ့ဆၧၩ့အ့ၪမံၭထၭမုၪလဖၪ ၥဖၠးအဂဲးႇ လၧဆၧအီၪ့ကီၪ့ခိၪနါလဖၪအအီၪ လၧမံၭထၭမုၪခရၧၫ့ခိၪနါလဖၪအအီၪ ဆၧမၩဆၧၩ့န့အကၠီၩ့ ၥဖၠး ယီၩထိးဘၪဝ့ၫဒၪအဂဲးႇ ၥဖၠးယီၩဝဲထၪ့ဝ့ၫဒၪ ကန့ယံၭလ့ၬဧၪနီၪ လၥ့ၪယၫဘၪဝ့ၫလါနၫ့ ဘဲၫအဝ့ၫ ၥံၪမၩန့အခံၫ့ယီၩ အဝ့ၫၥံၪကကျ့ၭစၨၭမၩဝ့ၫအဂဲးႇ အဝ့ၫၥံၪဘၪဝဲထၪ့ၥဖၠးယီၩအဆၧထိစိၩနီၪ မွဲလၧ ဆၭဆၧဆၧမၩအဖၧၩ့ ၦမုၪၥံၪလဖၪ ဂံၪ့ဒီၪ့အဆၧလိၪလဖၪအဂး ဘဲၫလီၩ့ဎွါကျိၪစ့ၩကန့အဂး ထိစိၩ ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ၦအလိၪဘၪတၡါလဖၪအဂး ၥဖၠးယီၩမွဲကဲၪထၪ့ဒၪ အဝ့ၫၥံၪအဂး ဆၧပရၧၫ့အမုၬ ထုၬနီၪဘိၭ ၦမူၩဒၩအီၪ မံၭထၭမုၪလဂၩစံၭဘၪဝ့ၫအဂဲး ပန့ဘၪဆၧပရၧၫ့ဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

၂၄ႉ၁၁ႉ၂၀၂၁

Add new comment

1 + 17 =