ခးပယၩ့ဂျက်ဇွစ်ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခရၧၫ့အဂး န့ထဲၩ့ ၥၫ့မုၥၫ့ခၫအၥၫ့ ၃ဂၩအဂဲး

နံၪ့၂၀၂၂နံၪ့ လၩဒံၫဇဲၩ့ဘၧၫ၃ၥၫ့ဒၪအိၩ ၦၡၩမၩလၩမၩဖၩ့ၡီၩ့ ဆၧဒိၭန့ဆၧကဲၪထၪ့ ဂျက်ဇွစ်ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫဘိၪ့မုနံၩလၧ က လ့ၩဝံး စိန်မေရီကသီဒြယ်ၥရိၬဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

      ၦလၧအဖ့ၪလၫ့အ့ၪဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫအဆၧကဲၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪလၧ ၥၫ့ခိၪဒိၪ Bp.Pelix Lian Khan Thang နီၪလီၫႉ ၦလၧအကဲၪ ထၪ့ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫလဖၪနီၪမွဲဝ့ၫဒၪ Fr.John Bosco Dim Khawl Thang.SJ(Saizang), Fr.P.U. Joseph Buan Sing.SJ(Kalaymyo) ဒဲ Fr.Simon Kab Sian Muan.SJ(Dalkhai) လဖၪနီၪလီၫႉ

Photo credit to Maria Mssumpta Mun

Add new comment

4 + 2 =