ခးပယၩ့ကန့ထၪ့ဘၪ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ ပကဲၭၥလံၬဖိၪလဖၪ အၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪထၪ့ဝ့ၫအဂဲး

၂၀၂၁နံၪ့ လၩအ့ၫပြံၫ၁၂ၥၫ့ အဂၫလၩ့ ၇:၁၅ မံန့အခံၫ့နီၪ အီၪလၧ ဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪကီၪ့ ကဲၬ၁လံၬဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫလဖၪႇ မံၭထၭမုၪ ခွၫ လဖၪဒဲ ဆၧ ဘိၪ့ဆၧဘၩဖိၪလဖၪ စူၭကီၪ့ထၪ့အၥၭ လၧစံၫ့ပံၫတၫၥရိၬလးဝၩ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ
ဂီၩ့နီၪ ဘဲၫၥိၭခးပယၩ့ဖၧၩ့ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ဒဲ ဒံၫမိၫကရ့ၫစံၫ ကန့ထၪ့ဖျဲၪ ဖျဲၪအဂး ဒဲ စၭထၪ့လၧ လၩဖ့ၫဖီၫဝၫရံၫ(၁)ၥၫ့ ၥုၭခိၪၥံၪထၪ့အၪ့ဂူၭအလး ဆၧ တုၩ့ထၪ့တုၩ့လၩ့ကဘျၩ့ယီၩအဖၧၩ့ ၦလၧအဘၪၥံၫဖီၩ့ ခွံၬထီးလူၬလဖၪအ နးၥၭ ကထဲၩ့အီၪဘၪလၧ ဆၧမုၬဆၧၡူၪဖၧၩ့အဂးနီၪ ပဝ့ၫၥံၪလဖၪပဝံထၪ့ ဖဲၫ့ဆံၫ့ဎံၪ၅၀ဂီၩ့ ပအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ
ဆၧဘၩဆိၪဖၪဆၧလဖၪ ဂီၩ့ခွံၬလၧမုနၩ၈နၩရံၫဒဲ ၦလၧအဂဲၫစူၭကီၪ့ အၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧ ထီးလူၬကအီၪဖိၭဘိၭအဂၩ ၁၀၀နီၪလီၫႉ

Add new comment

4 + 0 =