ကၫဒံၫနဲၫခၠၩမီၫ့ဘိၫၥိၫ့စိၩဆၧအီၪခိၭယိလါဎြံၬအီၪဖျဲၪအဆၧၫ့အထီ ဆၧချဲၩ့လၩချဲၩ့ဖၩ့အဂဲး

လၧ၂၀၂၁နံၪ့ လၩဒံၫဇံၩဘၧၫ ၉ၥၫ့ဒၪအိၩ ကၫဒံၫနဲၫခၠၩမီၫ့ဘိၫ ထုၬထၪ့ဘၪလံၬဘၪထွ့ၪလၧ ခးပယၩ့အဖၧၩ့ဆၧတုၩ့ထၪ့တုၩ့လၩ့လဖၪ ကအီၪပထုၬခွံၬထီးလူၬဂီၩ့ ခိၭယိလါဘၪဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ လၧ ဆၧယိလါဖၭဒိၪဖၧၩ့အဂဲးနီၪလီၫႉ လံၬအယီၩနီၪမွဲဘၪဆၧထုၬထၪဝ့ၫလၧ အီၪခိၭယိလါဎြံၬ အီၪဖျဲၪဆၧၫ့ထီအဂးနီၪလီၫႉ
စၭထၪ့လၧအဖီၩ့ခွံၬ လၩ၁၀ဘံၪ့အိၩ ကဲၪထၪ့ဝ့ၫဒၪ ဆၧတုၩ့ထၪ့တုၩ့လၩ့လဖၪနီၪ ထီးဘဲၫယီၩ ကကၠၪ မွဲလဂီၩ့ဒံၭဘၪဒဲ ၦၡၩဘၪၥံၫဘၪဆၫဝ့ၫဒၪ ကိၭနံၩဒ့ၭနီၪ မွဲကဲၪထၪ့ဘဲၫၥိၭ ဆၧယံၩယါကမံၩ့ ယူၭအဂဲးႇ ၦၡၩဘၪၥံၫဘၪဆၫအီၪဝ့ၫဒၪကိၭနံၩအကၠီၩ့ ဆၧဂၪ့အုၩဂၪ့ထိၭလဖၪဆ့ ပဘၪနါဂၧၫ့ဝ့ၫဒၪ ကိၭနံၩအဂဲးႇ ဆၧလဖၪယီၩနီၪ မွဲလၧဆၧမ့ၬလဲၩ့ဖ့ၪပၧၩခိၪဖၭလဖၪအဂဲးႇ ဘဲၫၥိၭပကန့ဘၪ ဆၧဎူၫ ဆၧဎၩ့အဂး ပဒုၭလိၬၥၭခၭလိၬၥၭကမံၩ့လီၫနီၪ မွဲဆၧဘၪထံၭဘၪနဲၪ့ကအီၪအၪဝ့ၫဒဲ ပန့ဘၪ ဆၧဎူၫ ဆၧဎၩ့တၡါမွဲလန့ဘၪအဂဲးႇ ခးပယၩ့ၥၭဘၪ့လဖၪနီၪ လၧအဖီၩ့ခွံၬကနံၪ့ဒၪအိၩ အဝ့ၫၥံၪ အထီလၧ ယၫအဂး မွဲဆၧထိစိၩလဖၪအီၪဝ့ၫဒၪအဂဲးႇ ဘဲၫယီၩလၩ့ၥၭလမုၬဘၪကမံၩ့နီၪ အဝ့ၫၥံၪဘၪဝဲၫ့ဒိၭ ချိၫ့ထၬအဆၧထိစိၩလဖၪဂီၩ့ ဘၪဖီၪ့ထၪ့စူၪဝဲၩလဖၪအဂဲးႇ မုကနံၩအဝ့ၫၥံၪယီၩ ကဘၪဖီၪ့ထၪ့စူၪ ဝဲၩအဂး မွဲအဝ့ၫၥံၪလအၪ့ဎၬထၬဘၪဝ့ၫနးကၠၪအဂဲးႇ ကဲၭၥလံၬဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဆၧဎူၫဆၧဎၩ့အ ဖၧၩ့ၥၭနီၪ မွဲအီၪစၭထၪ့ဝ့ၫဒၪလၧ လီၩ့ဎွါဆၧဘၪလိၬဎွ့ၪဎီၩ့အဂဲးႇ ဆၧအယီၩနီၪမွဲလၧလီၩ့ဎွါဆၧဎူၫ ဆၧဎၩ့အအီၪဂဲၫစဲၪ့ထၪ့လၧဆၧဘၪလိၭအိၭလိၭအဖၧၩ့အဂဲးႇ လၧကနံၪ့ယီၩဎြံၬအီၪဖျဲၪဆၧၫ့ထီအဖၧၩ့ ၦထီးလူၬပမိန့ဘၪနီၪမွဲလၧဆၧဎူၫဆၧဎၩ့အဂဲး ကၫဒံၫနဲၫကွ့ၭလၩ့ထၬဝ့ၫနီၪလီၫႉ
လကၭဒံၭဘၪ ၦလၧအဘၪထိးဖီၪ့ထၬအၥၭလဖၪႇ ၦလၧအဘၪလ့ၩစဲၪ့အီၪဂူၪအၥၭလၧ ဆၧ ဘၪကၪဘၪဂဲၩလးလဖၪ ဘဲၫၥိၭကထဲၩ့အီၪထဲၩ့ဘၪလၧ အဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့အဂးနီၪ မွဲပဆၧ ယိလါလီၫႉ ၦလၧအဘၪစဲၪ့မံၩ့ဂၭဖျိၭလဖၪ ဘဲၫၥိၭကလ့ၩထဲၩ့ဘၪလၧဆၧပျီၩဖျ့ၭဖၧၩ့အဂးႇ ၦလၧဘၪ ထံၭဘၪဆၫထၬလဖၪ ဘဲၫၥိၭကထိးဘၠၩ့ဘၪအၥၭအဂးႇ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪလၧအဘၪအီၪလၩ့ပြံၩပြၩဝ့ၫဒၪ လဖၪ ဘဲၫၥိၭကအီၪထဲၩ့ဘၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့အဂးႇ ကျီၩ့အလူလဖၪဘဲၫၥိၭကလၩ့မါခွံၬအဂး ပဆၧယိလါ အီၪဝ့ၫအဂဲး ကၫဒံၫနဲၫယီၩ စံၭဝ့ၫဒၪဘဲၫနီၪအၥိၭနီၪလီၫႉ
နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

6 + 9 =