ကဲၭၥလံၬမံၭထၭမုၪလဂၩစံၭဝ့ၫ ဘၪထိးၥၭနၪ့ခွံၬအၥၭ ခးပယၩ့ဆၧဘံၪဘူၪထၪ့ဒၩအဂဲး

လၧအဖီၩ့ခွံၬလၩနိၫဝ့ၫဘၧၫ့၁၀ၥၫ့ဒၪအိၩ ကဲၭၥလံၬမံၭထၭမုၪလဂၩနီၪ လီၩဘၪဝ့ၫခးပယၩ့ ဆၧဘံၪ့ဘူၪထၪ့ဒၩအဂဲးနီၪ ဘၪထိၥၭနၪ့ခွံၬၥၭအဂဲးနီၪလီၫႉ မံၭထၭမုၪနီၪအမံၩ့မွဲဝ့ၫလၧ Sr.Beatri- ce  Maw ဂီၩ့ အဝ့ၫနီၪမွဲလၧ ဆပ်ဖြေခြင်းသီလရှင်ခရၧၫ့ဖိၪလဂၩနီၪလီၫႉ

၂၀၂၂နံၪ့အဂး ဆၧဝဲထၪ့ဆၧအီၪကီၪ့ဘိၪ့မုနံၩ ဆၧထံၪလၩ့ဒီၪလၩ့အဖၧၩ့ အဝ့ၫစံၭဝ့ၫဒၪ ခးၥဲၫ့ထၧၫ့ဘံၪ့ယၫဆၧပရၧၫ့မံၫဒံၫယၫအလးလဖၪနီၪ ခးပယၩ့ဆၧဘံၪ့ဘူၪထၪ့ဒၪအဂဲးလဖၪႇပယၩ့ ၥုၭလဖၪမၩနၧၩ့မၩစၪ မၩၥံၫမၩဆၫထံၪခးဖိၪၥံၪအဂဲးလဖၪနီၪ ဘဲၫယီၩ မွဲလကွ့ၭထံၭလၫ့လၧၩ့ဘၪဝ့ၫ အဂဲးႇ လါနၫ့ ဆၧဘိၪ့ဂ့ၩဝ့ၫဒၪကမံၩ့နီၪ Avvenire ဆၧပရၧၫ့ႇ လၧပံၩမ့ၫဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫလဖၪ ထုၬထၪ့ ဝ့ၫ Mondo e Mission & Asia news ဆၧပရၧၫ့လဖၪအဖၧၩ့ ထံၭလၩ့ကွ့ၭထဲး ခးပယၩ့ဆၧ ဘံၪဘူၪထၪ့ဒၩအဂဲးလဖၪ ခိၭမၬခိၭမၬအဂဲးႇ ခးၥဲၫ့ထၧၫ့ဘံၪ့ယၫမံၫဒံၫယၫလဖၪ အီၪကယုကစူၩနီၪ မွဲလၧ ခးပယၩ့ဆၧဘံၪ့ဘူၪထၪ့ဒၩလဖၪဂီၩ့ခွံၬလမွဲဘၪတၭ ယံၭထၪ့ကဆံၭ ၥုၭဖိၪလဖၪအၧၩ့နၬထၪ့ ကဆံၭအဂဲးႇ ကိၫဘံဆၧဆၫနးဆ့ မွဲလဂီၩ့ဒံၭဘၪအဂဲးႇ ခးပယၩ့အဂး အဝ့ၫအၥၭအၥွံၫဘၪလၩ့ အဂဲးႇ မွဲလၧဆၧဒုၭၥုၭအကၠီၩ့ ၦခမျၧးလဖၪဘၪအီၪက့ၪထးခွံၬအဂံၪ့အဎၫ့လဖၪဂီၩ့ ဘၪစဲၪ့မံၩ့ဂၭဖျိၭ အဂဲးႇ ထၪ့အၪ့ဂူၭအလးအလၩၥုၭလဖၪနီၪ လီၩ့ဎူလၫ့တဝၫ့လဖၪဝံးလဖၪလၧမ့ၪႇ လီၩ့အၪ့ဂူၪထမျါ ဆၧႇ လီၩ့မၩဂၭဂီၩ့ ဆၧအီၪကီၪ့လးဝၩ့လဖၪႇ လီၩ့ဖီၪ့ၥၫ့မုၥၫ့ခၫလၧလထိးဆၧၫ့ဘၪအဝ့ၫၥံၪလဖၪႇ ၥၭဘၪ့လၧကမိကဲၪဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫလဂၩ ဂၪ့ကိၭၡါအလူနီၪ ဘၪထံၭအဝ့ၫအၥၭဒိၪဒိၪဒ့ၭအဂဲးႇ မွဲလၧ ၥုၭလဖၪအကၠီၩ့ ၥၭဘၪ့ဘဲၫနီၪၥိၭလဖၪ ဖီၩ့မၬလၧ ကဖီၪ့ထၪ့စူၪဝဲၩနီၪ ရွံထၪ့ဖၧၩ့ၥၭအဂူၪဂၩလန့လၧၩ့ ဘၪအကၠီၩ့ ဘၪဖီၪ့ထၪ့စူၪဝဲၩတၭ အဝ့ၫအဆၧထိစိၩလၧ ကမိကဲၪထၪ့ၥၫ့ခၫလဂၩနီၪဆ့ ကဲၪထၪ့ မွဲလန့လၧၩ့ဘၪအဂဲးႇ ဘဲၫၦခမျၧးလဖၪကနၧၩ့ဆၧၫ့ထဲၩ့ ၥုၭလဖၪအဂး လိၪဘၪဆၧမၩဆၧၩ့လဖၪ နီၪ Srယီၩအၪ့ကံၩ့ထၬဆၧမၩဆၧၩ့လၧ ထံၪယဲၩ့ခးယဲၩ့လဖၪအဂဲး စံၭဝ့ၫနီၪလီၫႉ

မွဲလၧဆၧဘံၪ့ဘူၪထၪ့ဒၩအကၠီၩ့ အဝ့ၫအထံၭၥိၭSrၥၭဘၪ့ႇၥၭၡါလနၩ့နၩ့ ဘၪစဲၪ့မံၩ့ဂၭဖျိၭနီၪ အဝ့ၫအၥၭဘၪထံၭ ဒိၪဒိၪဒ့ၭအဂဲးႇ ဘၪဒၪဆၧၫ့ယၫလၧ ဆၧကၪဆၧဂဲၩဘဲၫယီၩၥိၭလါနၫ့ စံၭခိးစံၭ တၩထဲၩ့ဘၪကဆါယွၩအဂဲးႇ ဘၪန့လဲၪနီၪ အဝ့ၫအထံၭၥိၭSrလဖၪနီၪ ကျၩဝ့ၫဒၪဘဲၫကဆါယွၩ အထံၩအဖျဲလဖၪၥိၭဂီၩ့ ပဒၩ့ထၬၦခမျၧးလဖၪလၧအမ့ၬယၫအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ လကၭဘၪလၧအဝ့ၫၥံၪ အခရၧၫ့ဖၧၩ့ Srလဂၩအဖုခွၫနီၪ ၥုၭဖိၪလဖၪမၩၥံၫခွံၬအဂဲး စံၭဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

၁၉ႉ၁၁ႉ၂၀၂၁

Add new comment

2 + 0 =