ကဲၪထၪ့ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫဂီၩ့ ထၪ့ဘၭ၅၁ၥၫ့အထီ မံၫမၫထဲၩ့ဝ့ၫလၧကဆါဎြံၬအဂဲး

လၫအိၫထံၪခးဖိၪ Fr.Khamsan Mim Khounthichak လၧအဖီၩ့ခွံၬလၩယူၫအိၩ ဘၪထၪ့ဆၧဆၫဂံၪ့လၧ ခးဖံလံပဲၫ့ မနံၫလၫဝံးဂီၩ့ လၧလၩအီၭဂၭ၂ၥၫ့ဒၪအိၩ မံၫမၫထဲၩ့ဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါဎြံၬနီၪလီၫႉ

အဝ့ၫအဆၧဆၫနီၪဘိၭ မွဲလၧ အခံၥိၪခဲၩ့ဆၧၫ့လခဲၫ့ထုၬအဆၫ့နီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩ ဒိၭန့ဘၪဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫ အဆၧကဲၪ လၧဆၧဆၫဂံၪ့ဖၧၩ့နီၪဂီၩ့ ကဲၪထၪ့ၥၫ့ခၫဂီၩ့ထၪ့ဘၭ၅၁ၥၫ့နီၪကဆါဎြံၬထဲၩ့ကိၭထဲၩ့နီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩနီၪမွဲအၥၭစဲၪ့ထၪ့ခွံၬလၧ အဝ့ၫဂဲၫထဲၩ့ထၪ့ထၬဆၧမၩလိၪလးမွဲဝ့ၫ ခးဖံလံပဲၫ့ႇ Quezonခးဒီၪ့ႇ စိန့်ဗင်းဆင်းသီဿြလော်ဂျီ ဆၧမၩလိၪလးနီၪလီၫႉ လၧလၩအီၭဂၭ၃ၥၫ့နီၪဘိၭ ၦၡၩဎူလၫ့ခွံၬအဝ့ၫအစွၫနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

1 + 6 =