ကော့ပ်တစ်ပ်ဩသိုဒေါ့စ် အဲၩ့ၥဲၭ၃ဂၩ ဘၪထိးမၩၥံၫအၥၭ

အီၪလၧခး အီဂျစ် ကော့ပ်တစ်ပ်ဩသိုဒေါစ့် အဲၩ့ၥဲၭ၃ဂၩနီၪ ဘၪထိးမၩၥံၫအၥၭနီၪလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪယီၩ ဘၪထိးမၩၥံၫအၥၭလၧအဝ့ၫၥံၪအီၪအလး လးဝၩ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪအအဲၩ့ၥဲၭကၠီး အမံၩ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪလၧစိန့်မာ့ခ်နှင့်စိန့်ဆာမူအဲလ်ဂီၩ့ အဝ့ၫၥံၪယီၩအီၪအလးနီၪမွဲဝ့ၫဒၪလၧ အၫဖရံ ကၭလံၩထံၭကကဲၩ့ခီၫနီၪလီၫႉ

အၫဖရံကၭ ဒူၩယၫ့ခိၪကဂၩနီၪဘိၭ စံၭဝ့ၫဒၪ အဝ့ၫၥံၪလီၩ့မၩခွါယိဆၧမၩၥံၫမၩဆၫဆၧ အဂဲးယီၩယူၭနီၪလီၫႉ အဲၩ့ၥဲၭလဖၪယီၩ ဘၪထိးဆ့ၭၥံၫထၬၥၭအဂဲးႇ အဲၩ့ၥဲၭကဂၩနီၪဘိၭ ဘၪထိးဒိၪ ထးအၥၭမိၥံၫဘၪယူၭအဂဲးႇ အဝ့ၫယီၩစဲၪ့ဖျ့ၭထၪ့အၥၭလူၬဂဲးလူၬဘၭအကၠီၩ့ ဆၧလီၩ့မၩၥံၫအဝ့ၫ လချုၭဘၪအဂဲး ဒူၩယၫ့ခိၪနီၪ ဆုးထဲၩ့စံၭဘၪဝ့ၫဘဲၫနီၪလီၫႉ

ဆၧဘၪထိးမၩၥံၫအဂဲးယီၩ ဆၧဘံၪဘူၪမိအီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ အၫဖရံကၭလံၩထံၭနီၪ လၧဂၪ့ခိၪ ချိၫ့ဖၧၩ့ အၪ့န့အဂဲးလၧစူၪဝဲၩလဖၪဂီၩ့ လီၩ့ထမျၭဆၧဘနီၪ ကဲၪထၪ့ဝ့ၫဒၪအအၪထုၬ လးဝၩ့ကလး နီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

10 + 7 =