ကီက့ၩဆၭလးဝၩ့ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ကအီၪထၪ့အဂး ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံအၪ့ယၫထၪ့

        လၧ(နာဂိုနိုကာရာဘာ့ခ်)လးဝၩ့နီၪ  ကဲၪထၪ့ဝ့ၫဆၧတုၩ့ထၪ့တုၩ့လၩ့လဖၪအဖၧၩ့ လီၩ့ဎွါ ထၪ့ဒၪဆၧစံၭဆၧၫ့လၧ ဆၧဎူၫဎူၫဎၩ့ဎၩ့ဖၧၩ့အဂး ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံ အၪ့ယၫထၪ့ဘၪ အာမေးနီးယား ဒဲ အာဇရီး ခိၪနါလဖၪနီၪလီၫႉ

       ၦအၥံၫအဆၫဒဲ ဆၧလၩ့အၪ့ယိၫအီၪထၪ့ဝ့ၫအၪအၪလ့ၬ အာမေးနီးယားဒဲ အဇာဘိုင် ဂျန်းအကျၩ ဆၧတုၩ့ထၪ့တုၩ့လၩ့နီၪ ဘဲၫၥိၭကအီၪပထုၬခွံၬၥၭအဂး လၧအဖီၩ့ခွံၬအတုၬမုနံၩအိၩ ၥၫ့ဎွၩထုၬထၪ့ဆၧအၪ့ယၫလံၬလဘံၪ့နီၪလီၫႉ

        လၧၦဆံၫ့ဎံၫလဖၪအဘိၪ့မုနံၩဖၧၩ့ ဘၩဆိၪဖၪအန်ဂျေလူးစ် ဆၧဘၩဆိၪဖၪဂီၩ့အထီ ဘိၪ့ မုနံၩယီၩအဖၧၩ့ မွဲပလကြၨၭၥၭနၪ့ဘၪ နာဂိုနိုကာရာဘာ့ခ်အဖၧၩ့ ကဲၪထၪ့ဝ့ၫ ဆၧတုၩ့ထၪ့တုၩ့ လၩ့ လဖၪအဂဲးႇ ၦဘၪကၪဘၪဂဲၩဖိၪလဖၪဂဲၫအၪထၪ့အဂဲးႇ ဂံၪ့ဎၫ့လဖၪဂၭဂီၩ့ဆိၫ့ခွံၬဂဲၫအၪ ထၪ့အဂဲးႇ  ဆၧၥုၪ့ဆၧဒီၩ့လဖၪဒဲ ဘၩယွၩအလးလဖၪ ဆၧဂၭဂီၩ့ဆိၫ့ခွံၬဂဲၫအၪထၪ့အဂဲးႇ ဆၧ ထၪ့ဒုၪဒၩထံၫခးဖိၪလဖၪ ဂဲၫအၪထၪ့အဂဲး ၥၫ့ဎွၩစံၭဝ့ၫနီၪလီၫႉ

        လၧၥၫ့ဎွၩအလံၬပရၧၫ့ဖၧၩ့ အၪ့ယၫထၪ့စိၩဘၪ ထံၫခးခိၪနါလဖၪနီၪ မွဲဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪ လီၫႉ လၧဆၧတုၩ့ထၪ့တုၩ့လၩ့အဖၧၩ့ ၦလၧအမူၩဒၩအီၪဝ့ၫပၫတံၫလဖၪ ဘဲၫၥိၭကအီၪပထုၬခွံၬ ၥွံၫထံၫလဖၪဘၪလၩ့ယွၩ ဆၧတုၩ့ထၪ့တုၩ့လၩ့ယီၩဖျဲၪဖျဲၪအဂးႇ ထီၩ့မၩပျၩ့ထၪ့ဘၪဆၧတုၩ့ထၪ့ တုၩ့လၩ့ယီၩ လၧဆၧဒုၭဆၧခၭလဂ့ၩအဂဲးႇ လၧခးၥဲၫ့ထၧၫ့ဘံၪ့ယၫခရၧၫ့ အဆၧမၩဆၧၩ့အဖၧၩ့ ဎိၭဒီၪဝ့ၫလဖၪနီၪ ဝၩ့မၩထၪ့ဘၪအဂဲးႇ ၥၫ့ဎွၩယီၩ မွဲအီၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့လၧ ၦဘၪကၪဘၪဂဲၩဖိၪလဖၪ အဘူၭအနဲၩ့အဂဲးႇ ဘဲၫထံၫခးလဖၪအဖၧၩ့ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ကအီၪထၪ့အဂး အၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪ ထၪ့လၧ ၦဆံၫ့ဎံၫလဖၪအအီၪအဂဲး ၥၫ့ဎွၩဖ့ၪကိၪ့ဖ့ၪတဲၩ့ထၪ့ဘၪ ထံၫခးခိၪနါလဖၪဒဲ ၦခမျၨး လဖၪနီၪလီၫႉ

        ကထံၪဎး ဆၧတုၩ့ထၪ့တုၩ့လၩ့ကဲၪထၪ့အလး နာဂိုနို ကာရာဘာ့ခ် ဒဲ အဘူၭအနဲၩ့ လးဝၩ့အဖၧၩ့ အီၪဝ့ၫၦခမျၨးလဖၪနီၪ မၩဘၪထံၭဘၪနဲၪ့ဝ့ၫအ့ၬအဂဲး အုၩ့လၩ့ထၬအၥၭဂီၩ့ ဆ့ၬထၬစူၪမုနီၪ အာမေးနီးယား ဒဲ အဇာဘိုင်ဂျန်လဖၪ မွဲလခိၭနၪလၧၩ့ဘၪဝ့ၫ ဒဲ ခွံၬလၩ့ (ဗုံး)လၧ ၦခမျၨးအီၪအလးလဖၪဂီၩ့တၭ ကကဲၩ့ဒဲကကဲၩ့ မွဲထံၭလၫ့လိၬၥၭအဆၧမၪနီၪလီၫႉ

       ထံၫခး၂ခးယီၩအဖၧၩ့ ထံၫယဲၩ့ခးယဲၩ့ခၩ့ဒိၪဆၧမၩလးလဖၪဒဲ ခးပြင်သစ်/ ရုရှား ဒဲ အမေရိကန် အၥီၫ့လဖၪနီၪ ဒၪခီၩ့လိၬၥၭလၧ ဂျီနီဗာဝံးဂီၩ့ကမၩပျၩ့ထၪ့ခွံၬ ဆၧတုၩ့ထၪ့တုၩ့လၩ့ ယီၩအဂး လခဲၫ့ထုၬအဘျၩ့ဆၧၥၭဘၪလၩ့ဎိၭလံၬနီၪ မွဲထံၭလၫ့ကၠၬဝ့ၫလၧ အဖီၩ့ခွံၬၥံၭၥီၫ့မုနံၩအိၩ နီၪလီၫႉ

       လံၩထံၭကော့ကေးဆပ်နီၪ ၂၅နံၪ့အဖၧၩ့ အအၧၩ့ထုၬဆၧဒုၭဆၧခၭလဖၪအကီၠၩ့ ၦၡၩဘၪ ၥံၫခွံၬ အဂၩအီၪ ၁၀၀၀ ဘျဲၪယူၭအဂဲး ပၥ့ၪယၫဘၪနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

12 + 1 =