ကယၩဆၨၩခးဒီၪ့ လွဲၫ့ကီၫဝံးဎြံၬစဎွၩၥရိၬလးဝၩ့ ဂရုနၫဆၧဆၫဒူၭဖၧၩ့ ၦလၧအဘၪထိးဖီၪ့ၥၭလဖၪ ဂဲၫထဲၩ့စဲၪ့လၫ့ထဲၩ့ဘၪယူၭအဂဲး

လၧလၩနိၫဝ့ၫဘၧၫ့၂၂ၥၫ့အထီအိၩ အီၪလၧကယၩဆၨၩခးဒီၪ့ လွဲၫ့ကီၫဝံးႇ ဎြံၬစဎွၩၥရိၬလး ဝၩ့ႇ ဂရုနၫဆၧဆၫဒူၭအဖၧၩ့ ၦမၩဆၧဖိၪ၁၇ဂၩနီၪ ခးပယၩ့ၥုၭဖိၪလဖၪထဲၩ့ဖီၪ့ထၬဝ့ၫနီၪလီၫႉ

ထဲၩ့ဖီၪ့ထၬဝ့ၫဂီၩ့ လခဲၫ့ကနံၩ နိၫဝ့ၫဘၧၫ့၂၃ၥၫ့နီၪ ဖျါလၩ့ထဲၩ့ ၦလၧအဘၪထိးဖီၪ့ၥၭလဖၪ အဂဲး ၦအအီၪလၧဎြံၬစဎွၩၥရိၬလးဝၩ့ဖၧၩ့ ၦလဖၪအဆၧလီၩၥ့ၪယၫအဖၧၩ့ ပၥ့ၪယၫဘၪနီၪလီၫႉ

ၥၫ့မုၥၫ့ခၫလဖၪဒဲ မံၭထၭမုၪလဖၪနီၪ ဘၪထိးဖီၪ့ၥၭအဖၧၩ့ လပၫဘၪလါနၫ့ ၦလၧဘၪထိး ဖီၪ့အၥၭ ၥံၪ့ဎွံၫဆရၫ၄ဂၩဒဲ ၦဘၪယိဆၧဆၫဆါဆရၫႇဆရၫမုၪလဖၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့  လ့ၩဖိၬဝ့ၫအခဲၫ့နီၪ လီၫႉ ဂီၩ့အဝ့ၫၥံၪစံၭဘၪ ၥုၭဖိၪလဖၪနီၪ အ့ၪမွဲနၥံၪလဖျါလၩ့ထဲၩ့အ့ၪပၧၩဆရၫႇမုၪလဖၪစွါဘဲၫ ပထဲၩ့ အ့ၬစံၭဝ့ၫဘဲၫနီၪအၥိၭဂီၩ့ အီၪခိၭထၬ ဆၧကဖျါလၩ့ထဲၩ့ ၦအဘၪထိးဖီၪ့ထၬၥၭလဖၪအဂဲး ပၥ့ၪယၫ ဘၪနီၪလီၫႉ ထဲၩ့ဖီၪ့ထၬၦလဖၪကနံၩနီၪ လ့ၩကိၭန့ဝ့ၫလၧ ဆၧယိထွ့ၪမိဒဲဖိၪလဖၪအလး (မိခင် နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး)နီၪဂီၩ့ အၪ့စံၭအၪ့စၫ့ဝ့ၫလၧဆၧအလးနီၪအဂဲးပၥ့ၪယၫဘၪနီၪလီၫႉ လၧလၩနိၫဝ့ၫဘၧၫ့၂၃ၥၫ့ အဂၫလၩ့၆နၩရံၫ မံန့၃၀အခံၫ့နီၪ ဖျါလၩ့ထဲၩ့ ၦလၧအဘၪထိးဖီၪ့ထၬၥၭ လဖၪထီးလူၬအဂဲး ပၥ့ၪယၫဘၪနီၪလီၫႉ

ၦလဖၪယီၩဘဲၫၥိၭကစဲၪ့လၫ့ထဲၩ့ဘၪအဂး ၦလၧအဘၪလ့ၩခိၪလ့ၩနါ ဎိၭဒီၪဎိၭဎဲၫ့လၩ့ဆၧနီၪ မွဲလၧဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫလဖၪအဂဲး ပၥ့ၪယၫဘၪနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

၂၄ႉ၁၁ႉ၂၀၂၁

Add new comment

11 + 4 =