ကမၩဒိၪထၪ့ၥၭဘၪ့လဖၪ အဆၧယိလါအဂး Don Bosco ဆလ့ၩၡ့ၩခရၧၫ့ ဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭ ၥၭဘၪ့လဖၪ ကဒိၪထၪ့ဆၧဂၩ့မၧၫ့အဖၨၪခိၬလဖၪအဂဲး

ခးၥဲၫ့ထၧၫ့ဘံၪ့ယၫ ဆၧဂၩ့မၧၫ့ဘိၪ့မုနံၩအၥၫ့နီၪ လၧမုကနွ့ၫယီၩအဖၧၩ့ မွဲၦၡၩကမၩလၩမၩ ဖၩ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ လၧဆၧဎိၭထံၪဎိၭဒီၪနီၪအဖၧၩ့ ထံၪခး၁၁၆ခးဖၧၩ့ ၥၭဘၪ့လဖၪ မွဲကနုၬလၩ့ပြၧၩ့ ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

လၧ၂၀၂၀နံၪ့အိၩ Don Bosco Global Film Festival ခးၥဲၫ့ထၧၫ့ဘံၪ့ယၫ Don Bosco ဆၧဂၩ့မၧၫ့ဘိၪ့မုနံၩ အဆိၪထုၬကဘျၩ့အဖၧၩ့ ၥၭဘၪ့လဖၪနုၬလၩ့ပြၧၩ့ဝ့ၫ ဆၧဂၩ့မၧၫ့ထီးလူၬ အီၪဝ့ၫ ဒၪအယွ့(၁၆၈၆)ယွ့နီၪလီၫႉ

ကနံၪ့ယီၩဆၧပြၧၩ့အဂး ၥၭဘၪ့လဖၪဘၪထုၬဖျီၪထၪ့ဝ့ၫဒၪ ဘၪထွ့ၪလၧၥၭဘၪ့လဖၪအဆၧ ယိလါအဂဲးနီၪလီၫႉ လၩနိၫဝံၩဘၧၫ့၁၈-၁၉နီၪ ဆၧဂၩ့မၧၫ့အမုၬထုၬလၧ ဘၪထိးရွံထၪ့အၥၭ လ ဖၪနီၪ အီၪလၧခးၥဲၫ့ထၧၫ့ဘံၪ့ယၫ ဆၧဖ့ၪလၫ့ဆၧဝံဆၧနၭခိၪနါလဖၪ ရၩလၩ့စိၩဝ့ၫလၧအိၫလဲၩ့ဖၫ့ခိၪ မွဲဂ့ၩႇ  ထံၪခး၁၃၅ထံၪခးနီၪ ဂဲၫထၪ့ဒၪဝ့ၫအၥိၭမွဲဂ့ၩ ဘိၭဘၪၥ့ၪယၫထၪ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

ၦအနုၬလၩ့ပြၧၩ့ဝ့ၫလဖၪနီၪ အၥၭအီၪဝ့ၫဒၪ၁၅-၃၀နံၪ့နီၪလီၫႉ ၦၡၩနုၬလၩ့ပၫဝ့ၫဒၪဆၧဂၩ့ မၧၫ့အဂးအခံၫ့နီၪ ဖ့ၪလၫ့ထၬဝ့ၫ၁၀မံန့ဂီၩ့ ဆၧဂၩ့မၧၫ့လၧၦၡၩဒိၪထၬလၧဆၧဂၩ့ကံၪကဲၩ့လဖၪဒဲဘဲၫ ဆၧၥၭအွံၪၥိၭလဖၪအဂးအခံၫ့နီၪ၅မံန့နီၪလီၫႉ  

ၦအမၩကဲၪထၪ့ဆၧပြၧၩ့ယီၩနီၪ မွဲလၧဆလ့ၩၡ့ၩခိၪနါဒဲ ဆၧထိစိၩနီၪဘိၭ မွဲလၧၥၭဘၪ့ဖိၪၥံၪ အဆၧကိၪ့လဖၪႇ ဒိၪဆၧဂၩ့မၧၫ့ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪလဖၪဒဲ ထီမုဆၫကနံၩယီၩ ဆၧၥ့ၪဆၧဘၪလဖၪ အဖၫ့ခိၪ အဝ့ၫၥံၪၥ့ၪထၬဘဲၫၥ့ၪလဲၪနီၪ ကမိဖ့ၪနဲၪထၪ့စိၩဝ့ၫလၧ ဂၪ့ခိၪထၧၫ့ဖျိၪ့ယၫဖၧၩ့အကၠီၩ့နီၪ လီၫႉ လကၭဒံၭဘၪ ကမိဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭ ၥၭဘၪ့လဖၪႇ ကမိကၠူၭထၪ့ၥၭဘၪ့လဖၪ ဒဲ ကမိဖ့ၪလၫ့ၥၭ ဘၪ့လဖၪ အခွးအယၬလဖၪအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ

လၧဆၧပြၧၩ့ယီၩအဖၧၩ့ ၦလၧအဒိၭန့ထၪ့ဘၪ ခိၪဖၭနီၪကန့ဘၪကျိၪစ့ၩနီၪလီၫႉ ခိၪဖၭနီၪက ရွံထၪ့ဝ့ၫအၪမံၩ့အၪမၠိၩနီၪလီၫႉ စံၭမၬချၭ-ၦကွ့ၭၡါဒီၩ့ခိၪဖၭႇ ဆၧဂၩ့မၧၫ့အဎံၪဖံၫ့ခိၪဖၭႇ အလူကျၩခိၪ ဖၭႇ ၦဎိၭဒီၪဆၧခိၪဖၭ ဘဲၫနီၪအၥိၭ မွဲကအၪ့နၩ့ဖ့ၪလၫ့ဝ့ၫနီၪလီၫႉ

ဆလ့ၩၡ့ၩခိၪနါ Fr.Angel Fernandez Artime လဂၩနီၪ စံၭဝ့ၫဒၪ ၥၭဘၪ့လဖၪ အဆၧ ခိးဂဲးခိးဘၭနီၪ မွဲမၩဖးထၪ့ပၧၩနီၪလီၫႉ မုဆၫကနံၩယီၩဂၪ့ခိၪချိၫ့နီၪ မွဲကဘၪအီၪက့ၪလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪ ၥၭဘၪ့လဖၪအဂဲး, ယိလါထၬၥၭဘၪ့လဖၪအဂဲးႇ ကဒုၭနဲၩ့ၥၭလၧ ၥၭဘၪ့လဖၪဂီၩ့ ကမိဖိၭလိၭထၪ့ နံၩလၧအဂ့ၩထုၬလဖၪအဂဲးႇ ၥၭဘၪ့လဖၪအဆၧကိၪ့ဆၧတဲၩ့လဖၪအဖၧၩ့ အၪ့လဲၩ့ထၪ့ဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ န့တၡါအဂဲးႇ ဆၧပြၧၩ့ဆၧအယီၩနီၪ မွဲလၧၥၭဘၪ့လဖၪအဘိၪ့မုနံၩအဂဲးႇ မွဲပကၥုၭထဲၩ့ဂၪ့ခိၪယီၩ လၧဆၧယိလါဖၧၩ့အဂဲး စံၭဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

ၦဆံၫ့ဎံၪ Don Boscoနီၪ မွဲၦလၧ အမၩကဲၪထၪ့အ့ၪ ၥၭဘၪ့လဖၪအခွးအယၬႇ မွဲၦလၧ အယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့ၥၭဘၪ့လၧ လၩ့ယွၩဆၧဒဲၭဘၭဖၧၩ့လဖၪတၭ ဒၪဘၪၥၭဘၪ့လဖၪ ကိၪ့ထၪ့တဲၩ့ထၪ့ ဆၧန့ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪ မွဲအၥၭကဎွံၫဝ့ၫတၡါနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

1 + 4 =