ၦၡၩဒဲ ၥံၪ့ထံၭၥံၪ့ဘီၩ့ (လမွဲဘၪ) ၦလၥ့ၪယၫဘၪ အခိးအတၩလဖၪ (၄)

ခိးတၩဎိၩဒိၪဝ့ၫအီၪအၪမၬအၥုၪ့ဂ့ၩၥၭဘွၩအီၪဝ့ၫၥံၪ့ထံၭၥံၪ့ဘီၩ့လဖၪနီၪမပၧၩလဲၪ ဖ့ၪခ့ၬထဲၩ့အခိးအတၩအီၪလၩဂၩလဲၪႉႉ အဝ့ၫၥံၪအခိးအတၩနီၪ နယူၭယၪ့ပၭကၩနထိးဆၧၫ့ယုၩယါဧၪႇႉ ၦလၧၥ့ၪယၫအခိးအတၩလဖၪနီၪကအီၪဝ့ၫဆ့လီၫႉ လါနၪ့ႇ ကမွဲဒၪလဆံၭဝခ့ၬနီၪလီၫႉ

လါနၫ့ဂ့ၩႇ ၦလၧလၥ့ၪယၫဘၪ အခိးအတလဖၪနီၪ ကဆုးဎုထၪ့ဒံၭၥၪ ၥံၪ့ထံၭၥံၪ့ဘီၩ့လဖၪနီၪလီၫႉ မွဲဘဲၫနီၪၥိၭႇ လၥ့ၪယၫဘၪအခိးအတၩႇ ၥနိၫလုၫလါလအီၪဘၪ ၦလဖၪအဆၧဖ့ၬပျၩ့ပျၩ့ထၪ့ဆၧနီၪအအကၠီၩ့ႇ အထီဘဲၫယီၩကကၠၪႇ ဂၪ့ခိၪလုၫလါအဆၧၫ့အထီနီၪ ကဲၪထၪ့ဝ့ၫလမွဲလတီၩလၧၩ့ဘၪနီၪလီၫႉ မွဲဆၧဖိၪဆၧဎါလဖၪနီၪအဝ့ၫၥံၪလၥ့ၪယၫထၪ့ဘၪ အခိးအတၩနီၪလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩႇ လဖ့ၪထၪ့ဘၪဆၧအၧၩ့ဆၧၥၫ့ဝၧၥံၪ့ထံၭၥံၪ့ဘီၩ့အီၪနီၪလီၫႉ

ၦခိၭနၪဆၧဖိၪၥံၪဧ့ႇ ၦခီၫ့ၡၩဖိၪၥံၪမၩထၪ့ဆၧအဆၧဖံၬဆၧမၩလဖွနီၪအကၠီၩ့ႇ ဂၪ့ခိၪလုၫလါအနဲၩ့အဎီၩ့ ဘၪဂၭစၪဝ့ၫနီ ပကဆုးလီၩဖ့ၪနဲထၪ့ဘၪဝ့ၫလီၫႉ ဆၧအနီနီၪမွဲဒွမ့ၪၥိၪဒိဲလီၩ့ဎွါထုဆၧစီၩ့ၥၭတု အဆၧဖံၬဆၧမၩနီလီၫႉ အ့ၪဘၪလီၩဖီၪထၪ့အမံၩ့ဎိၩထုၬအဂဲးအဖးနီၪ မွဲဝ့ၫလၧအဖီၩ့ခွံၬ (၃)  နံၪ့အထီအိၩႇ မဲကစံၪကိၪ ပၫ့လဲၪကွ့ၭအလးကဲၪဝ့ၫ (ၦဥ) ကုပနံၫအခုၪ့ထၪ့မ့ၪၥိၪစ့ၪအလးဂၭဂီၩ့ခွံၬဆၧနီၪလီၫႉ မွဲဆၧဂဲးဆၧဖးယီၩ ဂၪ့ခိၪထၨၩဘံၪ့ယၫ ကဲၪထၪ့ဝ့ၫဆၧနၪ့ထၪ့ ဆၧဂဲးဆၧဖးလမံၩ့နီၪလီၫႉ မွဲဒၪလၧ ထံၫအယံၬအလးဆၧခုၪ့ထၪ့ဆၧအလးနီွတၭ ထံၫအဖၫ့လၬဆၧဖီးဖၭထၪ့ဆၧကဲၪထၪ့နီၪအကၠီၩ့ႇ ထ့ၬခွံၬ (ပိုက်)အဖျိၪ့လဖၪအခိၪထိၬနီၪ မ့ၪၥိၪလဖၪစဲၪ့ထၪ့ဝ့ၫအနၭထုၬ အလုးဆီၪ့ဆီၪ့ဒ့ၭနီၪ လၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪအမံၩ့မံၩ့အဖၧၩ့ ကျ့ၭစၨၭဖၭဘံၭထၪ့ဝံၫလနၫ့ မၩထၪ့ဝံလန့ဘၪနီၪတၭ ယံၭနးထၪ့ဝ့ၫဘဲၫလၩအဘံၪ့အထးဖၧၩ့လီၫႉ မွဲမ့ၪၥိၪႇ ချိၩ့တံၭလဖၪၥံၪနီၪ ဖိၭဘိၭအခွးဘျဲၪအဖၧၩ့ ထီၩ့ဝ့ၫဒၪလၧပၫ့လဲၪအဖၧၩ့နီၪအကၠီၩ့ႇ မဲကစံၪကိၪ ပၨလဲၪထၨၩဘံၪ့ယၫ ကဲၪထၪ့ဝ့ၫကျဲၩ့တ့ၭႇ မ့ၪၥိၪလဖၪနီၪလီၫႉ မွဲကဲၪထၪ့ဝ့ၫအဂဲးအဖးယီၩဂၪ့ခိၪလုၫလါအနဲၩ့အဎီၩ့ ကဂၭဂီါဂၭစၪဝ့ၫဘဲၫၥ့ၪလဲၪနီၪ ၦခိၭနၪဆၧဖိွၥံၪနးဆ့ႇ အၪ့ဎူၫအၦဎၭထၪ့စိၩလါဆံၭႇ လၧထံၫအဖၧၩ့ဆၧဖိၪဆၧဎါႇ လံၩဖၧၩ့ဆၧဖိၪဆၧဎါလဖၪအမံၩ့မံၩ့ ဆၧဂၭဂီၩ့ဂၭဆၫဆၧႇ ၦဘၪအီၪၥၭမၧၫ့လၧပၫ့လဲၫမၫဆမံၭဖၧၩ့အဆၫဘၪထံၭဘၪဆၪဆၧလဖၪနီၪ ကကဲၪထၪ့ဝံၫအၪမၬနီၪလီၫႉ

 

Add new comment

6 + 14 =