ၦၡၩဒဲ ၥံၪ့ထံၭၥံၪ့ဘီၩ့ (လမွဲဘၪ) လၥ့ၪယၫဘၪ အခိးအတၩလဖၪ (၇)

ဖံၬဂၪ့ခိၪအထုၪ့ ထံၫအထုၪ့  ဘၪၥၭလိၪၥလံၭထၪ့ဝ့ၫအဂဲးနီၪ ဆၧခွံၬၡိၬထၪ့ ဆၧဘံၪၥိၭလဖၪအကၠီၩ့ ၥလိၪၥလံၬထၪ့လီၫႉ

လၧအဖီၩ့ခွံၬ နံၪ့ဆံၫလၩယံၬအိၩ ထံၫခးဝံးဒီၪ့ဆၧဘံၪ့ၥိၭပိၩ့လဖၪ ပလၭစတ့ၭပၪၡၩတၭ ဆၧကၪဆၧဂဲၩလအီၪနၭဘၪလါနၪ့ဂ့ၩ အထီဘဲၫယီၩ ပလၭစတ့ၭအီၪဝ့ၫအၪမၬအကၠီၩ့တၭ ဆၧအၪ့ဎွၩဆၧအလးနီၪ ၥိၩ့ထၪ့ ယလၭစတ့ၭ အအၪထုၬလီၫႉ

အထီဘဲၫယီၩ ပလၭစတ့ၭထိၪ့လဖၪ လိၫဝ့ၫအကၧၩ့ဒိၪထုၬနီၪ လမဲွဘၪတၭ အီၪဝ့ၫအၪမၬအလးဎံၩ့ဎံၩ့လ့ၬနီၪ ဖ့ၪခိးဖ့ၪတၩဆၧလါနၫ့ အအၧၩ့အၥၫ့ကဲၪထၪ့ဝ့ၫအနၭထုၬနီၪ ၦအၪဒၪဆၧၥ့ၪယၫဝ့ၫနီၪလီၫႉ

 ပလၭစတ့ၭထိၪ့ဖၭဒိၪလဖၪ ထိၫ့အဆံၭလဖၪနီၪ ၦခမျၧးၥံၪလိၪဝ့ၫမဲွဂ့ၩ လလိၫဘၪဝ့ၫမဲွဂ့ၩ ၦခီၫ့ၡၩဖိၪၥံၪလဖၪနီၪ ကျ့ၭစၨၭထုၬထၪ့ဝ့ၫအၪမၬနီၪလီၫႉ

Add new comment

8 + 0 =