ၦၡၩဒဲ ၥံၪ့ထံၭၥံၪ့ဘီၩ့ (လမွဲဘၪ) လၥ့ၪယၫဘၪ အခိးအတၩလဖၪ (၆)

ခိၪလၩဘွၩဆရၫလဂၩ ကွ့ၭထၬဝ့ၫလၧ ဖျိၩ့ဖျိၩ့အိၩ ကဘၩ့ယါဖိၪအထးအဖၧၩ့ စံၭထၪ့ထၬဝ့ၫ အလးကိၭစီၪ့ဒ့ၭ ထံၫအီၪဝ့ၫလါနၫ့ ထံၫကစံၭ ကဖျိၪ့မၬ ကအီၩ့ထၪ့အဂး လီၩ့ဎွါထၪ့လန့ဘၪနီၪလီၫႉ

အဝ့ၫၥံၪ အၪ့ဎၬမၩလိၪ ဒၪထၪ့ဆၧအဖၧၩ့ မွဲဲတဝၫ့အလးနီၪ ထီၪ့ တၫ့ခၠံၫ ဖိၭဘိၭ   ၃၀၀ ခုၪ့ထၪ့ဝ့ၫကန့နီၪအကၠီၩ့ ၥ့ၪယၫဝ့ၫတၭ ၦၥထ့ၫဖၭဒိၪလဂၩ အၪ့န့ထၪ့ထၬအဂဲးဂီၩ့ ကန့ၫဒံၫယၪ့ ကၪ့ပနံၫ လဒီၪ့ဒဲ အံၫစရ့ၩကၪ့ပနံံၫ လဒီၪ့နီၪ အခွးအရ့ၩကန့အဂးနီၪလီၫႉ

ဂၪ့ခိၪအအုၪ့အဆီးဘၪဂၭဂီၩ့ဂၭစၪဝ့ၫ အဂဲးအဖးလဖၪ အဖၧၩ့ လနၩ့နၩ့နီၪ စဲၭ ၥံၪ ရိၩ့ၥံၪ အဆၧၥလိၪၥလံၬလဖၪ ၥံၭၥံၪ့ဎွံၪလဖၪ စီၩ့ဂၪ့ခိၪအဆီးလဖၪနီၪအကၠီၩ့ ဂၪ့ခိၪအအုၪ့အဆီး ဘၪဂၭဂီၩ့ဂၭစၪထၪ့ဝ့ၫနီၪလီၫႉ  

Add new comment

7 + 8 =