ၦၡၩဒဲ ၥံၪ့ထံၭၥံၪ့ဘီၩ့ (လမွဲဘၪ) လၥ့ၪယၫဘၪ အခိးအတၩလဖၪ (၅)

ၦလီၩ့ဎွါထၪ့ စဲၭၥၭထုအဆၧဖံၭဆၧမၩနးဆ့ မၩဂၭဂီၩ့ဂၭစၪထၪ့ ဂၪ့ခိၪလုၫလါအနဲၩ့အဎီၩ့နီၪလီၫႉ

ၦၡၩၥံၪ ခုၪ့ထၪ့ထုၬထၪ့ဆၧလၧ ထၭ ထီးဝီၩ ဆၧလဖၪနီၪ ၥၭထုအလွ့အလဲၫ့အီၪဝ့ၫအၪမံၩ့အဖၧၩ့ ထၭ ၥထုနီၪ ၦၡၩခရၧၫ့ ဂၪ့ခိၪချိၪ့အဂး အခိးအတၩအီၪဝ့ၫထုၬ ၥိၩ့ဝ့ၫန့ထုၬ ၥထုလမံၩ့နီၪလီၫႉ

ၥၭထုလအီၪဘၪစွါဘဲၫ ၡၩအဆၧဆၧးဎံၫဆၧးလၩနီၪဆ့ ကအၪ့လဲၩ့ထၪ့ခွံၬၥၭနီၪလီၫႉ အလူဒိၪ ခွ့ၩဒိၪ အခိးအတၩအီၪဝ့ၫ ဘဲၫၥၭထုယီၩ လါနၫ့ဂ့ၩ မပၧၩမၬ လအီၪက့ၪထၬဘၪ ၥၭထုနီၪ ဘံၪ့ဘံၪ့ၥူၪၥူၪလၧ တလၫဖၧၩ့နးဂၩနီၪလီၫႉ

 ၦအၪဒၪဆၧ လီၩ့ဎွါထၪ့ဝ့ၫကၪကၪဂဲၩဂဲၩဂီၩ့ အီၪက့ၪထၬဝ့ၫ ဘံၪ့ဘံၪ့ၥူၪၥူၪ  ၥၭထုလမံၩ့နီၪ မွဲဒၪ ထီၪ့ၥၭထုလီၫႉ

Add new comment

7 + 1 =