ၥံၪ့ကျိၭလူၬပျီၩခွံၬ (၂)

လၧခိၪလၩဘွၩဂဲၫပၧၩ့ခးပယၩ့အထီဒၪအိၩ ခိၪလၩဘွၩၥံၪထဲၩ့န့ ၥံၪ့လၧခးပယၩ့ယီၩအၪမၬလီၫႉ လါနၫ့ လၧခးပယၩ့ဖၧၩ့ယီၩ ၥံၪကျိၭလဖၪ မွဲလလူၬပျီၩခွံၬဘၪလီၫႉ ဘၪန့လဲၪစွါဘဲၫ ခိၪလၩဘွၩၥံၪနီၪ အ့ၪမွဲဖ့ၬၥံၪ့ကထံၭနီၪ ၥုၪ့လၩ့ထဲၩ့ဝ့ၫကထံၭ ထီးအမၧၫ့လီၫႉ အထီဘဲၫယီၩ ပခးပယၩ့ယီၩ ၥံၪ့ထံၭလဖၪဖ့ၬခုဝ့ၫဂီၩ့ ၥုၪ့လၩ့ထဲၩ့ဝ့ၫအီၪ ၡၩၡၩလီၫႉ မၩလၩမၩဖၩ့ၡီၩ့ထၪ့ ဆၧၥုၪ့လၩ့ၥံၪ့ထံၭဆၧထံၪလၩ့ဒီၪလၩ့လါနၫ့ဂ့ၩ ၥံၪ့အထံၭၥံၪလဖၪယီၩ ၥုၪ့လၩ့ဝ့ၫဂီၩ့ ခွံၬၡိၬထးဝ့ၫလီၫႉ ပၥုၪ့လၩ့ဂီၩ့နီၪ ဂီၩ့ဒံၭအ့ၬႉ ၥံၪ့ထံၭၥံၪလဖၪယီၩ ကမၧၫ့အဂး ပကဘၪဆုးယိထွ့ၫနီၪ လိၫဝ့ၫဒံၭ နီၪလီၫႉ

ခးပယၩ့ယီၩ ကနံၪ့နီၪ ၥုၪ့လၩ့ၥံၪ့ထံၭအၪအၪဒ့ၭလါနၫ့ဂ့ၩ ၥံၪ့ထံၭၥံၪနီၪ ကမၧၫ့အဂး ကဘၪယိဝ့ၫနီၪ ၥၭနၪ့ကၠၭအၥၭနီၪလီၫႉ ခးပယၩ့ယီၩ ခိၪလီၩ့အၪဒၪဆၧနီၪ ကဲၪထၪ့ ခိၪလီၩ့လိၩ့တိၩ့နီၪလီၫႉ ခးပယၩ့ယီၩ မွဲထံၫခး အခၪ့ထံၭခၪ့ဎၧၩ့လၧ ဆၧၥုၪ့ဆၧဖျါနီၪလီၫႉ ၥံၪ့ကျိၭလဖၪ လူၬပျီၩခွံၬအကၠီၩ့ ခိဆၧၩ့ချံၪ့လဖၪအီၪတီၩလၧၩ့အ့ၬတၭ ၦလၧအၥုၪ့ဖျါဆၧလဖၪ ဘၪဒၪဎီၩ့ဆၧၫ့ယၫ ဆၧကၪဆၧဂဲၩနီၪလီၫႉ ဂၪ့ခိၪချိၫ့ဂဲၫခိထၪ့ႇ ခိဆၧၩ့ချံၪ့အဆၧၫ့အထီ ဘၪလၧၩ့အ့ၬႇ ထံၫဎိၩလၩ့ႇ ဖံၬခုလၩ့ ႇ ဆၧဖိၪဆၧဎါလၧအအီၪၡိၬကျၩလဖၪ အဆၨၩဂဲၫလၩ့မၬ ဆၧလဖၪၥံၪယီၩ ပကမၩပၥ့ၪလဲၪႉ အရ့ၩဒိၪထုၬနီၪ   ပကဘၪၥုၪ့လၩ့ထဲၩ့ၥံၪ့ထံၭ ထီးအမၧၫ့နီၪလီၫႉ ပၥုၪ့လၩ့ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪ ပၥုၪ့လၩ့ဆၧအထံၭလဖၪ ပမၩဆံၬဖိၪၥံၪအဂး ဘဲၫထီးကန့နးဆ့ မွဲအရ့ၩဒိၪဝ့ၫဆ့လီၫႉ မွဲဆၧဘဲၫနီၪ  ထံၫခးဂူၫဂၩၥံၪ ၥိၩ့ထၪ့ဝ့ၫဒၪ    လၧၥံၪ့အၥၭထီၫ့ၥံၪလဖၪ အကျၩနီၪ ၥုၪ့ထဲးဎုၬ ၥံၪ့အၥၭဖုၪၥံၪ ဆၧၥုၪ့ဆၧဖျါ ကိၪ့ၥ့ၪ ယီၩ ကြၨၭပမၩထၪ့နီၪလီၫႉ

မွဲဆၧဘဲၫနီၪ ပဂၪ့ခိၪချိၪ့ယီၩ ကဂဲၫယ့ၪထၪ့ထဲၩ့အဂး ပကၥုၪ့လၩ့ကၠၭထဲၩ့ ၥံၪ့ထံၭလဖၪ ထီးအမၧၫ့အကၠီၩ့ ဘၪပဂၨၪထၪ့ဘၪနၥံၪနီၪလီၫႉ

Add new comment

2 + 15 =