အမ့ၫဇိၫ့ ဆၧဆၧၩ့ၥံၪ့ကျိၭဖၭဒိၪအဂဲး (၁)

ထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ ၧချဲၩ့ဒီၩ့လၩ့လၧ ဂၪ့ခိၪအပိၬၥိၭ မွဲဝ့ၫ အမ့ၫဇိၫ့ဆၧခိလးဝၩ့ၥံၪ့ကျိၭဖၭဒိၪနီၪ အလဲအီၪဝ့ၫ စတုယၩ့ကံၫလိၫမံၫတၫ (၅ႉ၅) (ဖီး) ခွးအၥိၭ ဂၪ့ခိၪ အီၭဆံၫဂၠံၫ လိၫဝ့ၫဒၪ ယၩဒူၩ၂၀ဘျဲၪနီၪ မၩလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫန့ထၪ့ အီၪဝ့ၫဒၪကဒုၩလီၫ ဆၧဆၧၩ့ၥံၪ့ကျိၭဖၭဒိၪနီၪလီၫႉ အထီဘဲၫယီၩ ၦခမျၧးၥံၪလဖၪ မၩလဲးထၪ့ ဆၧၥုၪ့ဆၧဖျါဒဲ ဖ့ၬခုၥံၪ့ၥံၪလဖၪ နါလၨၪအကၠီၩ့တၭ ၥံၪ့ကျိၭလူၬပျီၩခွံၬအၥိၭ ဘဲၫယီၩမ့ၪအၪ့ဆၧဂဲၫအၪထၪ့အကၠီၩ့ ဆၧဂၭဂီၩ့ဂၭစၪ ဂဲၫအၪထၪ့နီၪလီၫႉ

          အမ့ၫဇိၫ့ၥံၪ့ကျိၭဖၭဒိၪနီၪ အီၪလၧ ခးဘရၫဇံၩ လကၭဘၪ ထီၩ့စိၩလၧ လက်တင်အမ့ၫရံကၭ (၉) ခးနီၪလီၫႉ ခီၫလၧစၭထၪ့နီၪထီးအထုၬ အီၪဝ့ၫ စတုယၩ့ကံၫလိၫမံၫတၫ (၇ႉ၄) ခွးတၭ ဘိုလီဗီးယား၊ ကိုလံဘီယာ၊ အီကွေဒေါ၊ French Guiana၊ ဂူယာနာ၊ ပီရူး၊ Suriname ဆူးရီနမ်ဒဲ ဗင်နီဇွဲလား ထံၫခးလဖၪနီၪ ပၫဝ့ၫဒၪ ကအီၪ ယၩဒူၩ (၄၀) ဒဲ ဘရၫဇံၩထံၫခးနီၪဘိၭ ၥံၪ့ကျိၭယီၩ ကအီၪ ၆၀ယၩဒူၩနီၪလီၫႉ

          ဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ အီၪဝ့ၫကဒုၩလီၫ ဆၧဖိၪဆၧဎါၥံၪလဖၪအီၪအလး အမ့ၫဇိၫ့ၥံၪ့ကျိၭဖၭဒိၪ စတုယၩ့ကံၫလိၫမံၫတၫ (၂ႉ၁) ခွးဘျဲၪနီၪ အီၪက့ၪထၬဝ့ၫလၧ ဆၧယိထွ့ၫပဒၩ့ထၬအလးတၭ ယိထွ့ၫထၬဝ့ၫနီၪလီၫႉ

                အမ့ၫဇိၫ့ၥံၪ့ကျိၭယီၩ ဆၧထံၭဆၧဘီၩ့အဆၨၩအီၪ ၃လၬဘျဲၪႇ ယၪအဆၨၩအီၪ ၂၅၀၀ႇ ထိၪအဆၨၩအီၪ ၁၅၀၀ႇ ဆၧဖိၪဆၧဎါလၧအအီၩနူလဖၪ အဆၨၩအီၪ ၅၀၀ႇ ဆၧဖိၪဆၧဎါလၧအစွၩလဖၪ အဆၨၩအီၪ ၅၅၀ ဒဲ ၥံၭလၧအအီၪလၧ မိၡါၥၧၫ့ကဲၩ့ဒဲ ခၫ့ဎူၫခီၫ (အ့ၩဆဲၭ) လဖၪ အဆၨၩထီးလူၬကအီၪ (၂ႉ၅) ခွးဘျဲၪ အီၪၥၭမၧၫ့ဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) ထူၭထၪ့ထၭဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ ပၥ့ၪယၫဘၪနီၪလီၫႉ

Add new comment

4 + 0 =