မၩဆၧၩ့ထၪ့ထဲၩ့ ဂၪ့ခိၪချိၫ့ဆံၭ

ၥိၩ့လၩ့ၡၩထၪ့ ထံၫလၧပအီၩဒဲ ပၥိၩ့လဖၪနီၪဆံၭႉ

ၥိၩ့လၩ့ၡၩထၪ့ လၫ့မ့ၪဆံၭႉ

ၥိၩ့လၩ့ၡၩထၪ့ လံၬဘျံၭလဖၪဆံၭႉ

မၩလၩ့ၡၩထၪ့ လီၪ့စၫတၭ ဂၭဖၭထၪ့ဆံၭႉ

ဘဲၫပနဲၩပဎီၩ့ကဆံၫ့ဖျ့ၪအဂး စူၭကီၪ့အၪ့ထုၪ့ဆၧဘံၪၥိၭဆံၭႉ

ယဲးလဲၪ့ယဲးခၪ့တၭ မၩလၩ့ၡၩ လီၪ့စၫဆံၭႉ

ဆၧဘံၪၥိၭလဖၪ ပခွံၬၡိၬဘၪလၧ ဖၧၩ့ၥၭအ့ၬႉ

ဆၧဘံၪၥိၭလဖၪ ပကဘၪခွံၬၡိၬလၧ ဆၧဘံၪၥိၭဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

အ့ၪပစဲၪ့ထၪ့လၧ ဂံၪ့လခီၫစွါဘဲၫ ဖၭဘံၭထၬ မ့ၪဆံၭႉ

ဆၧဘံၪၥိၭလဖၪ ပခွံၭၡိၬဘၪလၧ ထံၫကျၩအ့ၬႉ

ဆၧဘံၪၥိၭလဖၪနီၪ ဎူလၧမ့ၪအ့ၬႉ

ပဂၪ့ခိၪချိၫ့ ဘဲၫချံၪ့မုၬၡူၪဘၩထၪ့အဂး ပကၥုၪ့လၩ့ၥံၪ့ထံၭလဖၪဆံၭႉ

ၥိၩ့ထၪ့ ၥံၪ့မု လလူၬနၭဘၪ ဖၫခွၭဆံၭႉ

 

 

Add new comment

10 + 3 =