မ့ၩနီၪ န့ခလဲၪ (၁)

လၧဖျိၩ့ဖျိၩ့အိၩ ၦမၩဆံၬဖိၪၥံၪနီၪ ဆ့ၬဆၧ လၧချီ လဖၪလီၫႉ ဘဲၫယီၩ ၦမၩဆံၬဖိၪၥံၪနီၪ ဆံၬဆၧလၧ စဲၬ ကနၩ့နၩ့ယူၭလီၫႉ အဝ့ၫၥ့ၪနီၪ နၫ့စဲၬ ဆံၬဘိၪ့လၫ့ဖံၭလဖၪလီၫႉ ပမိစီၪနီၪ ပမၩဆံၭဖိၪလဖၪ  ထၪ့ထီၫကဆံၭကခ့ၭလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩ ဆံၬဆၭၥံၪကိၭဂၩနီၪ ထၪ့ထီၫလန့ဒံၭဘၪ အၪမၬလီၫႉ ကနၩ့နၩ့ ဘၪအၪ့မၧၫ့ဒၪ ချီးဘိၩ့ဒံၭ မွဲအ့ၬဧၪႉ

လါနၫ့ဂ့ၩ ဘဲၫၥိၭပမၩဆံၬဖိၪၥံၪ ၥုၪ့လၩ့ဖျၭဘုၪအလးကိၭစီၪ့ဧၪႉ မွဲအ့ၬႉ ၦဖျိၩ့လၧအီၪ ခိၪလီၩ့ဖၪ့ခိၪလဖၪနီၪ ၥုၪ့လၩ့ဘုၪ့လၧ ဆ့ၭၥုၪ့လၩ့ဝ့ၫလၧနိၪစူၩနီၪလီၫႉ နိၪစူၩခိၪထိနီၪ ဘုၪမုဖိၪထံၭလၫ့ဝ့ၫဂီၩ့ ဂိၬလၩ့ၥုၪ့ဝ့ၫလၧ ဖံၭဖၧၩ့လီၫႉ ဘိၩ့ယီၩ စဲၬဆၧမၩထၪ့ဖျီၪ့ထီ  ထီၩ့ယူၭနီၪတၭ လၧထံၫယဲၩ့ခးယဲၩလဖၪအိၩနီၪ ၥုၪ့လၩ့ဘုၪလၧ  အစူၪလၧၩ့အ့ၬႉ 

အ့ၪလမွဲဘၪ ၥုၪ့လၩ့ဝ့ၫလၧ နိၪစူၩခီၫဧၪႉ မွဲအ့ၬ အဝ့ၫၥံၪၥုၪ့လၩ့ဘုၪနီၪ ၥုၪ့လၩ့ဝ့ၫလၧ စဲၬနီၪလီၫႉ ပဒၪဘၪလၧ ဖ့ၭစဘုၭဖၧၩ့လီၫႉ နၥံၪမွဲကဒၪဆ့လီၫႉ

 

Add new comment

8 + 1 =