ပကြၨၭၥ့ၪယၫ ဘၪထွ့ၫလၧ ဖံၬယၪထံၫ့ အဂဲးလဖၪ (၃)

၇ႉ  ဆၧအထံၭလဖၪ လိၫဝ့ၫဒၪ ဖံၭယၫထံၫ့နီၪ ဘၪနီၫလဲၪႉ

ဘၪနီၫလဲၪစွါဘဲၫ ဆၧထံၭဆၧဘီၩ့လဖၪနီၪ ကမိအၪ့အဆၫ ကမိအီၩထံၫလီၫႉ ဆၧလၧဖံၭယၪထံၫ့နီၪ ဆၧထံၭဆၧဘီၩ့ၥံၪ ကမိအၪ့အီၩဆၧလဖၪ ပၫဝ့ၫအၪမၬလီၫႉ ဆၧအၪ့ဆၧအီၩၥံၪလဖၪနီၪ မွဲဖိၪၥၪၥံၪအၪ့ ၥၭကျုၩၥၪ ကိၪဘံၩ့ၥံၪလဖၪ လမွဲဘၪဒဲ ဆၧအၪ့ဆၧအီၩဎိၩဝ့ၫဘဲၫယီၩၥိၭနီၪ မွဲဆၧထံၭဆၧဘီၩ့လဖၪ အဝံနီၪအၪ့ဝ့ၫလန့ဘၪ လီၫႉ ဆၧလၧ ဆၧထံၭဆၧဘီၩ့နီၪ အဝ့ၫၥံၪအဂး အရ့ၩဒိၪထုၬ ဂဲးဆၧအၪ့လဖၪနီၪ န့ဝ့ၫဒၪလၧ ဖံၬယၪထံၫ့အီၪ နီၪလီၫႉ

၈ႉ ဖံၭယၪထံၫ့အဂး အခံၫ့နီၪ အရ့ၩဒိၪဧၪႉ

            မွဲ ဖံၭယၪထံၫ့ကကဲၪထၪ့လၧခဲၫ့အဂး အခံၫ့နီၪ အရ့ၩဒိၪဝ့ၫတၡါလီၫႉ ဖံၭယၪထံၫ့ ကဂဲၫကဲၪထၪ့ အဒၧၩ့ ကစူၪမုနီၪ လိၫဝ့ၫဒၪအခံၫ့ အနံၪ့ (၁၀၀၀)  နီၪလီၫႉ  ၦၡၩၥံၪလဖၪ အ့ၪကဎိၩထၪ့ဘဲၫၥိၭ ဖံၭယၪထံၫ့အဆၧဎိၩထၪ့ ယီၩစွါဘဲၫ ပကကဲၪထၪ့ ကကွ့ၩဘၭစကဲၭဘီၩဖိၪလဂၩ ကယံၬဝ့ၫဒၪအခံၫ့ အနံၪ့ (၈၀၀၀) နီၪလီၫႉ မွဲလၩ့ဆၫ့ဝ့ၫဒၪ တၡါလီၫႉ

၉ႉ ဆၧယိထွ့ၫယိခွါထၪ့ ဖံၬယၪထံၫ့နီၪ မန့လဲၪႉ

            ဘဲၫဖံၭယၪထံၫ့လထဲၩ့ပၫဘၪ ဒဲအီၪဒၪအလးနီၪ ပကိၭဝ့ၫဒၪလၧ ဆၧယိထွ့ၫယိခွါထၪ့ ဖံၭယၪထံၫ့နီၪလီၫႉ  ကဒၪဘၪဖံၭယၪထံၫ့ထံၫအၪ့လၩ့လဲၬအခၫ ဆၧယီၩ ဘဲၫပပဒၩ့ထၬကန့အဂး ပကဘၪၥုၪ့လၩ့ထၬ နၪ့ဒဲ ဆၧအထံၭၥံၪလဖၪနီၪလီၫႉ ပမၩဆံၬဖိၪၥံၪလဖၪနးဆ့ ပဖံၬလး ဘဲၫဖံၬယၪထံၫ့အဂဲးကဂ့ၩထၪ့အဂး ပကဘၪဎိၭဒီၪအ့ၪနီၪ အရ့ၩဒိၪဝ့ၫဒၪ တၡါလီၫႉ ဆၧယိထွ့ၫယိခွါထၪ့ ဖံၭယၪထံၫ့အဂး ဆုးကျိၭၥၭလၧ ဆၧယိထွ့ၫယိခွါထၪ့နဲၩ့ဎီၩ့ဒဲ ၥံၪ့ခၩ့ဒိၪဆၧမၩလးဂီၩ့ ပအၪန့့ထၪ့ ဆၧကိၪ့ဆၧတဲၩ့န့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

 

Add new comment

15 + 2 =