ထံၫဎိၩလၩ့

ဆၧလၧထံၫဎိၩလၩ့နီၪ ဖံၬလးလၧအဎဲၪ့ထၬလဖၪ ထံၫဆ့ၭလၩ့ယွၩအကၠီၩ့ လၩ့အုၭဝ့ၫနီၪ ကိၭဝ့ၫဒၪလီၫႉ အူရီၩပၭၥမဂၭ အဆၧနဲၪအဖၧၩ့ ထံၫလလုဘံၭဘၪ ဖံၭလဖၪ ထံၫလုဘံၭအကၠီၩ့ အခီၫပယီၫအီၪဝ့ၫဘဲၫယီၩၥိၭလီၫႉ ဆၧလၧထံၫဆ့ၭလၩ့ယွၩနီၪ လပီၩလဖၪ ဂဲၫနုၬလၩ့လၧ ခီၫၥွံၪခိၪကကဲၩ့ ပၫဝ့ၫလီၫႉ

ထံၫအီၪအလးမွဲဝ့ၫ ဘံၩလဖၪဒဲ ကမၫလဖၪ နီၪ ထံၫဘျံၭခွံၬတမၧၫ့ၥံၪဒဲ တမၧၫ့ၥံၪခၬ ဂၭဂီၩ့ဂၭစၪအကၠီၩ့ ထံၫလုဘံၭ ကဲၪထၪ့ထံၫဎိၩလၩ့နီၪလီၫႉ လကၭဒံၭဘၪ ထံၫထဲၩ့ဆ့ၭလၩ့ယွၩလန့ဘၪဖံၭလဖၪနီၪ ဆၧဆၧၩ့အ့ၪမွဲဎိၩအခၫ ကဲၪထၪ့ထံၫဎိၩလၩ့ၥ့ၪနီၪလီၫႉ ထံၫချိၬလဖၪအဖၧၩ့ ထံၫဆ့ၭလၩ့ယွၩ အ့ၪမွဲဆီၪ့ထၪ့အခၫ ထံၫဎိၩလၩ့ကဲၪထၪ့ၥ့ၪဒဲ အၪဒၪဆၧနီၪ အ့ၪမွဲထံၫချိၬ ကဲၪ့ကီၪ့လးလဖၪနီၪ ကဲၪဝ့ၫၥ့ၪဆ့ဒံၭနီၪလီၫႉ

ထံၫဎိၩလၩ့အကၠီၩ့ ဘံၩလဖၪ အထံၫဘျံၭဝ့ၫန့အလးလဖၪမွဲဝ့ၫ ဂံၪ့လဖၪဒဲ ခီၫ့ၡၩဆၧဖံၭဆၧမၩလဖၪ ဂၭဂီၩ့ဂၭစၪန့နီၪလီၫႉ ဘၪထွ့ၫလၧဘံၩ ထံၫဎိၩလၩ့နီၪ ပဂၬဎ့ၬထၪ့ကန့အဂး ဘံၩ လမွဲဘၪ ထံၫအီၪအလးအဂူၫဂၩ လးကျဲၩ့ လၧအယဲၩ့ပလ့ၩအီၪန့လါနၫ့ဂ့ၩ ၦခမျၧးၥံၪလဖၪ ဘံၩနဲၩ့ထံၭနီၪ မွဲဖံၭအၥိၪအဆီးဂ့ၩဒဲ ၥိၩ့ထၪ့ဘံၩဂီၩ့ မၩထၪ့ဖနံၬထးကၩန့အကၠီၩ့ အီၪယံၫယါဝ့ၫလၧ ဘံၩနဲၩ့ထံၭနီၪလီၫႉ

ကကၠၪကၠၪ ထံၫဎိၩလၩ့နီၪ ဂဲၫဎိၩထၪ့ကဆံၭကဆံၭလါနၫ့ဂ့ၩ ကကၠၪကၠၪ ဂဲၫဎိၩလၪ့ၡၨၭကထုၪ့လီၫ လၧကဆိကလးအဖၧၩ့ မွဲၥ့ၪဆ့နီၪလီၫႉ ဆၧလၧထံၫဎိၩလၩ့နီၪ ဂံၪ့နဲၩ့ဎၪ့နဲၩ့လမွဲဘၪ ဘၪထဲးဘၪဎဲးနဲၩ့ဎီၩ့ၥ့ၪဝ့ၫအၥိၭ ဘၪထဲးဘၪဎဲးကျိၩ့ထၧၫ့ဖျိၪ့ယၫ ထံၫဎိၩလၩ့ဖၭဒိၪ ကဲၪဝ့ၫၥ့ၪဆ့နီၪလီၫႉ အ့ၪမွဲထံၫဎိၩလၩ့အခၫ ဘဲၫပကဖီၩ့ဖျ့ၭလၧ ဆၧလၩ့အၪ့ယိၫအကၠီၩ့ ၦခမျၧးလဖၪ ကြၨၭပဎဲၪ့ထၬလၧ ခီၫၥွံၪခိၪနီၪလီၫႉ

ထံၫဎိၩလၩ့အထီ ထံၫဝၩ့ဖီၩ့ထၬပၧၩလါနၫ့ဂ့ၩ ထံၫလဖၪယီၩ ကြၨၭပအီၩအ့ၬနီၪလီၫႉ အ့ၪမွဲပအီၩဘၪစွါဘဲၫ ဂူၭလ့ၩဆၧဆၫ ႇ ဂူၭဂၭဂီၩ့ ကဲၪထၪ့ၥ့ၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ ထံၫဎိၩလၩ့ဆၧလၩ့အၪ့ယိၫယီၩ ဘဲၫပပဒၩ့ထၬကန့အဂး ပစူၭကီၪ့ထၬ ထံၫလၧပအီၩအဂး ဒဲ မ့ၬထိၪ့လဖၪၥံၪနီၪလီၫႉ ဘံၩလဖၪ ထံၫဎိၩလၩ့နီၪ ဘဲၫပဒၩ့ထၬကန့အဂး ဖိၬလိၬထၪ့ ဘံၩနဲၩ့ထံၭ တမၧၫ့ ဒဲ ဆၧယိထွ့ၫထံၫလဖၪနီၪလီၫႉ

Add new comment

1 + 17 =