ဆၧၥၭလိၪၥၭလံၬဆၧဘံၪၥိၭနီၪ မနီၫလဲၪ

ဆၧလၧဆၧဘံၪၥိၭနီၪ အၪဒၪဆၧပနၪၥ့ၪထၬလၧ ဆၧပိၭဆၧလၫ့လၧအၥိၩ့လလိၫလၧၩ့ဘၪ ခွံၬၡိၬထၬလၧဆၧဘံၪၥိၭဖၧၩ့လဖၪ ထီးအလူၬနီၪလီၫႉ စံၭမၬချၭ- ဆၧဆၧၫ့ထံၫအဘံၪ့ကူၩလဖၪႇ ပလၫ့အကူၩလဖၪႇ လံၬဘျံၭအကဲၩ့လဖၪႇ ပအၪ့လလူၬဘၪဆၧအၪ့ဆၧအီၩလဖၪၥံၪနီၪ ပအီၪက့ၪထၬလၧ ဆၧဘံၪၥိၭလီၫႉ အၪဒၪဆၧ အုရီၩပၭဂံၪ့ဒီၪ့ကဒီၪ့နီၪ ကနံၪ့အဖၧၩ့ ခွံၬၡိၬဆၧဘံၪၥိၭ ဖိၬဘိၭ အပိၩ့ကယၩလီၫႉ ဆၧခွံၬၡိၬဆၧဘံၪၥိၭအယီၩ မွဲဆၧဘံၪၥိၭထီးအလူၬအဖၧၩ့ မွဲဝ့ၫကဆံၭကခ့ၭလီၫႉ အီၪဝ့ၫလၧဂံၪ့ လၧပအၪ့ၥူၪလၬပစူၪထံၫခွၭဖၧၩ့ စဲၪ့ထၪ့ထံၫအၥၭလိၪၥၭလံၬလဖၪႇ အၪ့လုထံၫႇ အၪ့ၥူၪလၬဆၧအဖၧၩ့ စဲၪ့ထၪ့ထံၫအၥၭလိၪၥၭလံၬလဖၪႇ လၧဆၧၫ့ခဲၫ့ဖၧၩ့စဲၪ့ထၪ့ ထံၫအၥၭလိၪၥၭလံၬထီးအလူၬနီၪ ထဲၩ့လၩ့လၧ ပခွံၬၡိၬဆၧၥၭလိၪၥၭလံၬထံၫကၠီၪ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ဆၧဆၧၫ့ခဲၫ့ဖၧၩ့ ၥိၩ့ထၪ့ဝ့ၫဒၪ ထံၫအခိ အချံၫ့လဖၪနးဆ့ ထူၭထၪ့ဆၧခွံၬၡိၬအခူၪနီၪလီၫႉ လၧလဲၪ့ၥိၪ အံၭဇီၩအဖၧၩ့ စဲၪ့ထၪ့ဝ့ၫဒၪအခူၪလဖၪဒဲ ဆၧလ့ၩဆၧထဲၩ့ဆၧလဲၪ့ၥိၪၥံၪအမံၩ့မံၩ့ စဲၪ့ထၪ့ဝ့ၫဒၪအခူၫလဖၪနီၪ မွဲကဲၪ့ထၪ့ ဆၧၥၭလိၪၥၭလံၬဆ့နီၪလီၫႉ

            စဲၭဒူၭလးလဖၪဒဲ  ဆၧၥူၪဆၧဖျါဆၧအလးလဖၪနးဆ့ ထူၭထၪ့ဆၧၥၭလိၪၥၭလံၬဆၧဘံၪၥိၭအၥိၭ ဆၧဖိၪဆၧဎါၥံၪလဖၪနးဆ့ ထုၬထၪ့ဆၧၥၭလိၪၥၭလံၬဆ့နီၪလီၫႉ လၧအဖီၩ့ခွံၬ နံၪ့လၩယံၬအိၩ ဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ ဆၧဘံၪၥိၭၡၩဝ့ၫအၪမၬလီၫႉ အထီနီၪ ၦၡၩအဂၩနးဆ့ ၡၩဝ့ၫလီၫႉ ၦၡၩလဖၪ ထုၭထၪ့ ဆၧဘံၪၥိၭဒဲ ဆၧၥၭလိၪၥၭလံၬလဖၪနီၪ နဲၩ့ဎီၩ့ၥိၩ့ထၪ့ထဲၩ့လီၫႉ အခံၫ့အနီၭ ၦၡၩလဖၪ အဆၧအီၪမွဲၡၩဒံၭလီၫႉ မွဲဆၧဘဲၫနီၭ ဆၧခွံၬၡိၬထၪ့ဆၧၡၩအကၠီၩ့ ဆၧဘံၪၥိၭမွဲၡၩလီၫႉ အထီးနီၪဒၪအိၩ ဆၧပိၭဆၧလၫ့အၪဒၪဆၧနီၪ ဖိၬလိၬထၬဝ့ၫလၧ ၥံၪ့ႇ ဝၪဒဲ ဆၧဖံၭတၭ အဝ့ၫၥံၪအခံၫ့ယံၬထၪ့ အိၪကျၪလၩ့ဘျ့ၭဒၪဝ့ၫလီၫႉ

            လၧပဂၪ့ခိၪနဲၩ့ဎီၩ့ဖၧၩ့ယီၩ ဆၧၥၭမၧၫ့လဖၪထူၭထၪ့ ဆၧၥၭလိၪၥၭလံၬလဖၪနီၪ ၥိၩ့ထၪ့ကၠၭထဲၩ့ဝ့ၫဒၪလီၫႉ ဆၧဖိၪဆၧဎါလဖၪ ထူၭထၪ့ဆၧၥၭလိၪၥၭလံၬလဖၪႇ ဆၧဖိၪဆၧဎါဖိၪအၥံၫစွၪလဖၪဒဲ အထံၭလဖၪခၬလၩ့ဘျ့ၭဂီၩ့ ကဲၪထၪ့ဆၧၥၭမၧၫ့အဂူၫဂၩလဖၪအဆၫလီၫႉ ကၫဘိၫဒဲၫ့အီၭစဲၭဒၭဒဲ အီၭစံၫဂၠ့ၫဒၭလဖၪနီၪ ဂၭဝၬထၪ့ကိၭကၠၪနီၪလီၫႉ ဆၧအထံၭလဖၪနီၪ စွံၭထၪ့ ကၫဘွၫဒဲၫအီၭစဲၭဒၭဂီၩ့ ထုၬထၪ့ထဲၩ့ အီၭစံၫဂၠ့ၫလီၫႉ ဆၧလၧအီၭစံၫဂၠ့ၫနီၪ ၦၡၩဒဲဆၧဖိၪဆၧဎါၥံၪလဖၪၥၪထၪ့ကန့အဂး လိၫဝ့ၫဒၪလီၫႉ

             

 

 

Add new comment

10 + 1 =