ဆၧလၩ့အၪ့ယိၫအၪဝ့ၫဒၪ ခွံၬၡိၬဆၧဘံၪၥိၭအပိၩ့လဖၪ

             စီၩ့ဒိၪစဲၭဒူၭလဖၪနီၪ ထုၬထၪ့ အစုၪ့အီၪဝ့ၫဒၪ ခွံၬၡိၬဆၧဘံၪၥိၭအအၪထုၬလီၫႉ ဘဲၫစဲၭဒူၭလဖၪၥံၪယီၩ အၪထၪ့အၥိၭ ဆၧဘံၪၥိၭၥံၪလဖၪနးဆ့ မွဲအၪထၪ့ဆ့လီၫႉ လၧလထီၩ့စိၩဒံၭဘၪ နံၪ့ ၁၉၇၀ အထီအိၩနီၪ ဆၧဘံၪၥိၭလဖၪနီၪ ထံၭပိၫ့ထၬဝ့ၫဒၪလၧ ဖံၭဖၫ့ခိၪလီၫႉ ဘဲၫၥိၭလဘၪထံၭဘၪဆၫဘၪ နဲၩ့ဎီၩ့အဂးနီၪ မွဲဆၧပဒၩ့ထၬဆၧ လအီၪဘၪနးမံၩ့လီၫႉ အခံၫ့အထီနီၪ ဘၪထွ့ၫလၧ ဆၧဘံၪၥိၭဘံၪမၠၭ ပကဘၪလီၩ့ဖိၬထွ့ၫ ၥနိၫလဖၪ အီၪဝ့ၫၡၩခိၭလီၫႉ ဘၪန့လဲၪစွါဘဲၫ ဆၧဘံၪၥိၭလဖၪ ဆၧလၩ့အၪ့ယိၫအီၪဝ့ၫဎွ့ပၥ့ၪလဲၪ လၥ့ၪယၫဒံၭဘၪဝ့ၫအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ

            အထီဘဲၫယီၩ ထံၫခးလနၩ့နၩ့ ဘၪထွ့ၫလၧဆၧဘံၪၥိၭလဖၪ ၦၡၩခွံၬၡိၬထၬအလးနီၪ လီၩ့ဎွါအၪ့ယိထဲၩ့ဝ့ၫ အခၫ လၧခးအမ့ၫရံကၭနီၪ အစုၪ့ကဲၪ့ထၪ့န့ ဆၧဘံၪၥိၭလဖၪ ခွံၬၡိၬထၬဝ့ၫဒၪ ဆၧဘံၪၥိၭအလး ဖိၬဘိၭ (၁၀၀၀၀) နီၪ လီၩ့ဎွါအၪ့ဎၬထၪ့ဝ့ၫတၭ ၦခမျၧးၥံၪလဖၪ ဘဲၫဆၧလၩ့အၪ့ယိၫလအီၪဘၪအဂး ဘၪမၩပျၩ့ထၪ့ခွံၬအဖျဲၪ လိၫအကၠီၩ့ ထုၬထၪ့ထၬဝ့ၫဒၪလီၫႉ လၧဂၠၪမနံၫခးဒီၪ့နီၪ ဆၧခွံၬၡိၬဆၧဘံၪၥိၭအလးနီၪ ကဲၪထၪ့ဆၧလၩ့အၪ့ယိၫ အကၠီၩ့ ဖၬဘံၭခွံၬဝ့ၫအလး (၆၀၀၀)  နီၪလီၫႉ ဆၧအလးလဖၪယီၩ ဘဲၫဆၧလၩ့အၪ့ယိၫလအီၪလၧၩ့ဘၪ မၩပျၩ့ထၪ့ဝ့ၫဒၪအဂး လူၬ ဂၠၪမၫ့ထီး အၪမၬနီၪလီၫႉ  

            ဘဲၫဆၧလၩ့အၪ့ယိၫအီၪဝ့ၫဒၪ ခွံၬၡိၬဆၧဘံၪၥိၭလဖၪ အီၪဝ့ၫအမံၩ့မံၩ့အၥိၭ ဘၪထဲးဘၪဎဲးၦၡၩၥ့ၪ အမံၩ့မံၩ့လီၫႉ

            ဆၧလၩ့အၪ့ယိၫအီၪဝ့ၫဒၪ ခွံၬၡိၬဆၧဘံၪၥိၭလဖၪ ယီၩ အ့ၪဘၪပၧၩစွါဘဲၫ ဆၧအခိအၪ့ပၧၩၥ့ၪႇ အခူၪအ့ၪဘၪပၧၩစွါဘဲၫ ဘၪထံၭ ပမ့ၬၥၪဒဲ အပိၬၥိၭၥ့ၪနီၪလီၫႉ ခွံၬၡိၬဆၧဘံၪၥိၭအမံၩ့မံၩ့ယီၩ ဘၪထံၭဆၫ မိၡါခံးဂၩ့အမံၩ့မံၩ့န့နီၪလီၫႉ  ဘၪထံၭဘၪဆၫန့ ခီၫလၧ ဖံၭခိၪ ထီးထီၩ့ ခိၭနူၬနီၪလီၫႉ လၩ့ဆၫ့ဒၪဆၧ အပိၬၥိၭႇ အလ့ဒဲ ၥၭဖျိၪ့နီၪ ဘၪထံၭဆၫအနၭထုၬလီၫႉ       

 

Add new comment

11 + 9 =