ဆၧဘံၪၥိၭ

ကယဲဆၧအကုၭအကျၩ့ႇ ဆၧအကဲၩ့အခီၫႇ ဆၧယၬမုၪယၬပြ့ၭႇ ဆၧလဖၪလၧၦၡၩၥိၩ့ဂီၩ့ႇ လဂ့ၩလၧၩ့ဘၪလဖၪမွဲဂ့ၩႇ ဆၧလၧအကြၨၭဆၧခွံၬၡိၭခွံၬလဖၪမွဲဂ့ၩကဲၪထၪ့ဆၧဘံၪၥိၭထီးအလူၬလီၫႉ ဆၧဘံၪၥိၭလၧကျၪဝ့ၫၥ့ၪယီၫယီၫအီၪလါနၫ့ႇ ဆၧဘံၪၥိၭလၧကျၪဝ့ၫလၥ့ၪဘၪယီၫယီၫအီၪဆ့လီၫႉ ဆၧဘံၪၥိၭဘဲၫထၭကုၬထၭကျၩ့ႇ ပျၭစတံၭလဖၪနီၪ မွဲဆၧလၧအိၪကျၪလယီၫဘၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ ဆၧဘံၪၥိၭဘဲၫနီၪအၥိၭလဖၪကြၨၭဆၧအီၪက့ၪဘၧၩ့လၩ့ခွံၬဒဲ မၩဂၭဂီၩ့ဝ့ၫလၧဖၧၩ့ၥၭလမံၩ့မံၩ့အဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

ဂံၪ့ကိၭဖျိၪ့ဒ့ၭကြၨၭခုၪ့ထၬဆၧဖၧၩ့လၧအဖီၩ့ဂံၪ့ဖီၩ့ဎၫ့ထၭႇ ကယဲဆၧဘံၪၥိၭလၧအအိၪကျၪၥ့ၪဝ့ၫလဖၪ ထံးနုၬလၩ့တီးနီၪဂီၩ့ ကြၨၭကၭဘံၭထၬအခိၪနီၪလီၫႉ ထီးမွဲအ့ၪအိၪကျၪလၩ့ဘျ့ၭဂ့ၩဘၪစဲၪနီၪ မိကဲၪထၪ့ထဲၩ့ဂၪ့ခိၪအၥိၪအဆီးလၧအကမၩ ဆၧၩ့ဆၧထံၬဆၧဘီၩ့လဖၪအဂးနီၪ ၥ့ၪဝ့ၫလီၫႉ ဆၧဘံၪၥိၭလၧအိၪကျၪလၥ့ၪဘၪလဖၪနီၪ မၩဂၭဂီၩ့ဂၪ့ခိၪဖံၭအယၪထံၫ့လဖၪ ဒဲကဲၪထၪ့ဆၧမၩဂၭဂီၩ့ ဆၧထံၭဆၧဘီၩ့လဖၪနီၪဒၪလ့ၬလီၫႉ မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ဆၧဘံၪၥိၭလၧအိၪကျၪလၥ့ၪဘၪလဖၪႇ ကြၨၭဆၧမၩဂၭဂီၩ့ဝ့ၫလၧလကဲၪထၪ့ဘၪဆၧစူၭဆၧဆၫ ဆၧကၪဆၧဂဲၩအဂးလီၫႉ

လၧဆၧဘံၪၥိၭၥံၪ အီၪပြံၩပြၩလၧဂံၪ့နဲၩ့ဎၫ့နဲၩ့အကၠီၩ့ႇ ဂံၪ့နဲၩ့ထံၭဘၪစံၪစၪဝ့ၫဒဲ မၩအၥၭဘဲၫအအၪ့လုန့ဆၧကၪဆၧဂဲၩႇ ဒုၭအၪထၪ့ဆၧစူၭဆၧဆၫအဎိၩ့အဎါၥံၪလၧကဘၪဂၭဆၧၥ့ၪလဖၪအလးမိထုၪ့အၥိၭလီၫႉ ဆၧဖိၪဆၧဎါဘဲၫယူၥံၪဂူၥံၪႇ ဒၭဘၩ့ ထံၭဘၩ့ဆွဲၪဒဲ ဆၧအဂူၫဂၩလၧအစုၪဆီၪ့လဖၪ ကအီၪၥူၪအၥၭႇ အၪထၪ့ဂီထၪ့ဝ့ၫအဂးနီၪလီၫႉ ဒူၩလၫႇ ဆၧဖိၪလၧအဆိၭန့ဆၧစူၭဆၧဆၧလဖၪ ဖၭထၪ့ကဲၪထၪ့ဝ့ၫအလးအၥိၭဆ့လီၫႉ

ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪလဖၪဒုၭကဲၪထၪ့ဆၧဘံၪၥိၭၥ့ၪဝ့ၫအကၠီၩ့ႇ ကဘၪအီၪဒဲလုလါအဂ့ၩလၧကခွံၬၡိၭဆၧဘံၪၥိၭ ဘၪလးဘၪကျဲၩဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪနီၪလီၫႉ ဆၧအ့ၪလီၩ့ဖိၬထွ့ၫကိၭဂၩဘဲၫနီၪအၥိၭတၭႇ ဆၧလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪလၧပထိၪတွၭလၧ ကျိၪစ့ၩလန့ဘၪနီၪမိအီၪထၪ့လၧဂံၪ့ဒီၪ့အဖၧၩ့လီၫႉ

Add new comment

4 + 11 =