ဆၧဖိၪဆၧလံၩၥံၪ အီၪၥၭမၧၫ့လဆိၩၡၩကန့အဂး ယိထွ့ၫယိခွၭထၪ့ ဂၪ့ခိၪလုၫလါ မံၩ့လၬကျၩဆံၭ (၈)

ခးပယၩ့ထံၫခးနီၪ လၧဖျိၩ့ဖျိၩ့အိၩ ၥံၪ့မံၩ့လၬကျၩ အဆၧဂၪ့ဂၭထၪ့ဆၧ ဂ့ၩဝ့ၫအၪမၬလါနၫ့ အထီဘဲၫယီၩကကၠၪ ၥံၪ့ထံၭ ၥံၪ့ဘီၩ့ ၥံၪ့မံၩ့လၬကျၩလဖၪ လၩ့ၡၩခွံၬဝ့ၫယူၭလီၫႉ

ဆၧခိထၪ့အၪမၬ မုဆၫကနံၩ အထီဘဲၫယီၩ ဆုးဖ့ၭပျၩ့ထၪ့ ၥံၪ့မံၩ့လၬကျၩအကၠီၩ့ ကဲၪထၪ့ဘဲၫ စူၪဝဲၩလအီၪဘၪ ဒၪဆၧၫ့ယၫလၧ ဘီၪနီၪလီၫႉ

ၥံၪ့မံၩ့လၬကျၩလဖၪ ဆၧဂၭဂီၩ့ဂၭဆၫ လအီၪဘၪစွါဘဲၫ မုအဆၧခိထၪ့နီၪ ကကီၩ့ယၫထၪ့နီၪလီၫႉ

Add new comment

1 + 0 =