ဂၪ့ခိၪမၫဆမံၭအမ့ၭပၫ ဎိၩထၪ့ဝ့ၫနီၪ ဘဲၫဆၧပဒၩ့ထၬဆၧကအီၪထၪ့အဂး ဆၧဂဲၩဝၬထၪ့ဆၧအလူနီၪ ကိၭၡါထၪ့လါဆံၭ (၂)

ဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ ကဲၪဒိၪကဲၪမုဝ့ၫထံၫခးနီၪ ၡၩဝ့ၫတၭ ထံၫခးလၧၡၪ့ယါဝ့ၫအီၪအၪမၬလီၫႉ ထံၫခးလၧအၡၪ့ယါၥံၪနီၪ ပမၩလိၪထၪ့ထဲၩ့အခၫဆ့ ပၫ့လဲၪမၫဆမံၭဖၧၩ့ ကျိၩ့ထံၫခးအလး  ၦခမျၧးလဖၪနီၪ ၡၪ့ယါဝ့ၫနၭနဲၪ့န့ အၫဖရံကၭနီၪအကၠီၩ့ ၥ့ၫယၫထၪ့ဘၪဝ့ၫလီၫႉ ဘၪန့လဲၪစွါဘဲၫ ထံၫခးကျိၩ့အလး အဲၪဝ့ၫအၪမၬ လကၭဘၪ ၦခမျၧးအီၪၡၩဝ့ၫ ဂၪ့ခိၪအခၪ့ထံၭခၪ့ဎၧၩ့ၡၩဝ့ၫအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အၧၩ့နၭဝ့ၫ အၪနဲၫ့န့ဒံၭအဂဲးနီၪ မွဲဝ့ၫ အဆၧၫ့အထီအၪ့လဲၩထၪ့အၥၭနီၪအကၠီၩ့ ကဲၪထၪ့ဝ့ၫဆၧနိၫ့ဆၧနၭ လဖၪနီၪ အၪဒၪဆၧ ဘၪထၪ့ဝ့ၫၥ့ၪလၧ ကျိၩ့ထံၫခးဖိၪ အဖၫ့ခိၪအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ  လ့ၩထၪ့ထီၫ့ၥၫ့ထံၫခးလဖၪနီၪ ဆၧနိၫ့ဆၧနၭကဖီၩ့ဖျ့ၭအဂး ကဂၭဎ့ၭစဲၪ့ထၪ့ခွံၬနီၪဆ့ ဖံၬအလးလအီၪဘၪဒဲ အီၪဝ့ၫဒၪလၧ ထံၫဝၬဝၬနီၪအကၠီၩ့ ယဲၩ့လၧ ၦကဂဲၫမၩဆၧၩ့ထၪ့ဆၧလဖၪၥံၪနီၪတၭ ဆၧနိၫ့ဆၧနၭဘၪထၪ့ဝ့ၫယီၫ ဆၧဒူၩဆၧယၪ့လအီၪဘၪနီၪအကၠီၩ့ ထီၩ့ဝ့ၫလၧအနၭထုၬအဆၧၫ့အထီနီၪ ဒၪထၪ့ဝ့ၫနီၪလီၫႉ

            ၦဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ ထံၫခးအီၪဝ့ၫအၪမၬအဖၧၩ့ ပၫ့လဲၪမၫဆမံၭအလး ကစဲၪ့ထၪ့ဝ့ၫဖၧၩ့ၥၭလအီၪဘၪ ခီၫ့ၥူၪအလးထံၫခးနီၪ ကလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫအဂး အခွးအယါၡၩဝ့ၫလကၭဘၪ ဖံၬထံၫဝံလဆုးထၪ့ဘၪအၥၭလၧ အဂူၫဂၩထံၫခး မွဲဒၪပၫ့လဲၪမၫဆမံၭဝၩ့ဆၧၫ့ယၫထၪ့ထၬ ကျိၩ့ထံၫခးလဖၪနီၪ ကလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫ အခွးအယါၡၩဝ့ၫနီၪအကၠီၩ့ ဒၪထၪ့ဘၪဝ့ၫလီၫႉ

ကျိၩ့ထံၫခးနီၪ အီၪဝ့ၫဒၪ ပၫ့လဲၪမၫဆမံၭအဖၧၩ့ ထံၫဝၩ့ဆၧၫ့ယၫထၬဝၬဝၬနီၪအကၠီၩ့ အနဲၩ့အဎီၩ့ကျိၩ့ထံၫခးလဖၪ ကဆုးလ့ၩထဲၩ့ထၪ့လိၬၥၭနီၪ လယီၫဘၪလီၫႉ လၩ့ဆၫ့ဒၪလ့ၬ ယဲၩ့ဝ့ၫဒၪလၧခီၫ့ၥူၫအလး ကျိၩ့အလးနီၪ ဆၧနိၫ့ဆၧနၭလမံၩ့ဂီၩ့လမံၩ့ ကဲၪထၪ့ဝ့ၫနီၪတၭ ကၥုၭကျဲၩ့ထၪ့ၥၭအလးလိၫဝ့ၫဆၧအၪ့ဆၧအီၩဒဲ  ဆၧပိၭဆၧလၫ့လဖၪ ဆၧမၩဆၧၩ့ထၪ့ဆၧကန့အဂး ကၪဂဲၩ့ထၪ့ဝ့ၫအၪမၬလီၫႉ အီၪလၧခီၫ့ၥူၪအလးထံၫခးအဂးနီၪ ဆၧမၩဆၧၩ့လိၫအခၫ ဆၧမၩဆၧၩ့ထၪ့န့ဖျဲၪဖျဲၪလါနၫ့ဂ့ၩ လၧကျိၩ့ဖိၪထံၫခးအဂး လိၫဝ့ၫဆၧပိၬဆၧလၫ့လဖၪနီၪ ကမၩဆၧၩ့ထၪ့ဝ့ၫအဆၧၫ့အထီဖျဲၪဖျဲၪနီၪ လယီၫဘၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ လၧခီၫၥူၪအလး ဂၪ့ခိၪလုၫလါအဆၧနိၫ့ဆၧ နၭကဲၪထၪ့ဝ့ၫဆံၭဆံၭခိခိနီၪ လကၪဂဲၪထၪ့ဘၪအဝ့ၫၥံၪအဂး လါနၫ့ လၧကျိၩ့ဖိၪအလး ကဲၪထၪ့ဝ့ၫစွါဘဲၫ ကဲၪထၪ့ဆၧကၪဆၧဂဲၫဎိၩဒိၪၥ့ၪလီၫႉ စံၭမၬချၭ- ကအၪ့ကအီၩထၪ့ဆၧအဂး ထံၫအဆၧကၪဆၧဂဲၩ ကဲၪထၪ့ဝ့ၫလီၫႉ

Add new comment

2 + 10 =