ဂၪ့ခိၪချိၫ့ဂဲၫခိထၪ့အဂး ဆၧကြၨၭမၩထၪ့လဖၪ (၁)

မုဆၫကနံၩယီၩ ၦဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ ဂဲၫခိထၪ့ဝ့ၫဒၪ တၡါလီၫႉ ၦဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ ခီၫလၧအဂုခိၪအိၩ ခိထၪ့ဝ့ၫဒၪအဘျၩ့ဘျၩ့ယူၭအကၠီၩ့ စဲၩ့ယၫ့ ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪလဖၪ လီၩ့ထၬဝ့ၫဒၪလီၫႉ အထီဘဲၫယီၩ ထံၫလဖၪ လၩ့ၡၩယူၭ ဘံၩထံၫလဖၪ ဂၭဂီၩ့ဂၭစၪထၪ့ ပၫ့လဲၫ့မၫဆမံၭဖၧၩ့ ဆၧၥလိၪၥလံၬလဖၪ ဂဲၫဒၧၩ့ထၪ့ယူၭႉ ပၫ့လဲၪထံၫနဲၩ့ထံၭ တဝၫ့ႇ ဝံး ဒဲ ကျိၩ့လဖၪ ဆၧလၩ့အၪ့ယိၪဂဲၫအီၪထၪ့ဝ့ၫဒၪလီၫႉ

ဆၧအၪ့ဆၧအီၩ့လဖၪ ဂဲၫလၩ့ၡၩဂီၩ့ လၧပၫ့လဲၪဖၧၩ့ ယၪႇ ၥဒၪ့လဖၪ ဂဲၫလၩ့ၡၩထၪ့ဖိၭဘိၭ (၆၀) ရၩဒူၩလီၫႉ ဂၪ့ခိၪချိၫ့ဂဲၫခိထၪ့နီၪ ဘၪထဲးဘၪဎဲးၦၡၩၥ့ၪကိၭဂၩလီၫႉ လမီၪ့ဎီၩ့လၧဘၪလၧ အထီလခီၩ့အိၩဒဲ ကကၠၪယီၩ ဂၪ့ခိၪချိၫ့ကဂဲၫခိထၪ့နီၪ မွဲဒၪလၧ ၦၡၩၥံၪအကၠီၩ့လီၫႉ မွဲဆၧဘဲၫနီၪ ပကဘၪမၩဆၧၩ့ထၪ့ဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩလိၫဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ စဲၩ့ယၫ့ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪလဖၪ လီၩ့ကၠၭဝ့ၫဒၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့လီၫႉ

ဂ့ၩယူၭ ဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ မပၧၩလဲၪ ကမၩဆၧၩ့ထၪ့လဲၪႇ ကမၩဆၧၩ့ထၪ့ဝ့ၫဒၪ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪႉ

အဆိၪထုၬကထုၪ့နီၪ အၪ့လဲၩထၪ့ မ့ၪၥၪဆံၭႉ ဆၧၥိၩ့ထၪ့ဂၪ့ခိၪစီၩ့ဂဲးဖၧၩ့နီၪ ပထိမ့ၪအဂး မွဲဝ့ၫဒၪအအၪထုၬလီၫႉ အ့ၪမွဲ ဂံၪ့အဖျိၪ့ ကခွၫ့နီၪ လၧအဝ့ၫၥံၪအဂံၪ့ မ့ၪၥၪလံဖျိၪ့နီၪ အၪ့လဲၩ့ၥိၩ့ထၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫလၧ မ့ၪၥၪလၧၥိၩ့လၩ့ၡၩထၪ့စီၩ့ဂဲးမွဲဝ့ၫ CFL စွါဘဲၫ လၧလံၩအထုၪ့ဖၧၩ့ ဖၫ့လိၫ့အံၪ့စီၩ့အခူၪ ကကီၩ့ယၫထၪ့ တၫ့ ၉ ကုၭနီၪလီၫႉ

CFL မ့ၪၥၪနီၪ ကီၩ့ယၪန့ မ့ၪၥၪ မ့ၪဘီၩ့ဘယီၩ  စီၩ့ဂဲး (၇၅) ရၩဒူၩနီၪလီၫႉ 

 

Add new comment

7 + 3 =