ခိဆၧၩ့ချံၪ့အဆၧအၪ့လဲၩ့ထၪ့အၥၭ

စၭထၪ့ခီၫလၧ ဖီၩ့ခွံၬ နံၪ့ (၁၀၀)  ဘျဲၪအထီဒၪအိၩ ၦခမျၧးၥံၪလဖၪ ဎုထၪ့ခွံၬ လိးၥွၫထီးႇ ကျဲၩ့တံၭ ဒဲ စီၩ့အွံၩလဖၪ ဒိၪဒိၪအၪအၪလီၫႉ ၥိၩ့ထၪ့ဝ့ၫဒၪလၧ ဂံၪ့ၥံၪႇ စဲၭဒူၭဒဲ လဲၫၥိၪၥံၪလဖၪအဂးလီၫႉ မုဆၫကနံၩယီၩ ပဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ လိၫဝ့ၫဒၪ စီၩ့ဂဲးလဖၪအဂး ဘၪအီၪဒုၩအၪ့န့ထၪ့ဂဲးဘၭလၧ လိးဂၩ့ဒီၩ့မ့ၪဆၫၥံၪအီၪလီၫႉ မ့ၪဆၫၥံၪလဖၪနီၪ ဎုထၪ့ဝ့ၫအခၫ ထူၭထၪ့ ကၫဘိၫ့ဒဲၫ့အီၭဆဲၭလၧ လံၩအထုၪ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ စီၩ့ဂဲးလဖၪၥံၪနီၪ စွံၭထၪ့ခွံၬ ဆၧအခိနီၪလီၫႉ ဆၧအနီၭမွဲ ဂၪ့ခိၪချိၫ့ဘၪဂဲၫခိထၪ့ အဂဲးအဖးနီၪလီၫႉ

ဆၧဖီၪ့ဂုးထၬဆၧအခိ စီၩ့အွံၩနီၪ ၦကိၭဝ့ၫဒၪလၧ မၫ့လိၫ့အံၪ့စီၩ့အွံၩနီၪလီၫႉ စီၩ့အွံၩၥံၪလဖၪယီၩ အၡါမၪနီၪ အီၪဒၪလၧ လံၩအထုၪ့ဖၧၩ့လီၫႉ ဆၧထံၭဆၧဘီၩ့လဖၪဒဲ ဆၧဖိၪဆၧဎါလဖၪ အီၪၥၭမၧၫ့ကန့အဂး ဖ့ၪလၪ့ဝ့ၫဒၪ ဆၧအလၧၩ့လီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩ ၦၡၩၥံၪလဖၪ မၫ့လိၫ့အံၪ့စီၩ့အွံၩပိၫဝ့ၫဒၪလဖၪနီၪ မၩစဲၪ့လၫ့ထဲၩ့ဝ့ၫလၧ လံၩအထုၪ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ဒုၭစဲၪ့လၪ့ထဲၩ့ မၫ့လိၫ့အံၪ့စီၩ့အွံၩဘဲၫယီၩၥိၭအကၠီၩ့ ၦဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ ဂဲၫခိထၪ့ နၭထၪ့ဝ့ၫနီၪလီၫႉ ဆၧဂဲၫအၪ့လဲၩ့ထၪ့အၥၭ အမံၩ့မံၩ့နီၪလီၫႉ စံၭမၬချၭ- ခီၫၥွံၩခိၪႇ ပၫ့လဲၫ့ဖၧၩ့ဒဲ လၧလံၩအထုၪ့ဖၧၩ့နီၪ ဆၧအၪ့လဲၩ့ထၪ့ၥၭ ကဲၪ့ထၪ့အမံၩ့မံၩ့နီၪလီၫႉ ဆၧအၪ့လဲၩ့ထၪ့ၥၭ လဖၪၥံၪယီၩ ၦခမျၧးလဖၪ ဆၧထံၭဆၧဘီၩ့လဖၪဒဲ ဆၧဖိၪဆၧဎါၥံၪလဖၪ အဖၫ့ခိၪ ဆၧဘၪထံၭဘၪဆၫ ကဲၪထၪ့ၥ့ၪဝ့ၫဒၪ အမံၩ့မံၩ့နီၪလီၫႉ 

Add new comment

11 + 3 =