Videos

ကိၪဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪအဘိၪ့မုနံၩ
ယ့ၫၡူၬဒုၭအၪ့ၦယဲထီၫ့ဂၩ
ယွၩဒဲမၫမၧၫ့အဆၧမၩ.
ဆၧကဲၪဒိၪလၧမူၭခိၪ.
ကဆါယ့ၫၡူၬအဆၧဘၩဆိၪဖၪ
ၦၡၩအခွးအယါ ဒဲ ၦၡၩအဆၧလူၬဒိၪဎွ့ၩဒိၪအဂဲး
ဆၧဖ့ၪလၫ့ယၫ့ၥၭဆၧႇ ဆၧဘၩဆိၪဖၪအဂဲးဒဲဆၧဒုၪဆၧအၪ့အဂဲး.