ၦလၧဘၪထိးၥၭဆၧဆၫလဖၪအဂး ဆၧဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭလဖၪ

၁ႉ ၦလၧအအီၪက့ၪဒိၪပၧၩအဂး ပဘၪဖ့ၪလၫ့အ့ၪပအခံၫ့နီၪ မွဲကြၨၭတီၩဝ့ၫဒၪလါနၫ့ ၦလၧလအီၪက့ၪဒိၪဘၪပၧၩအဂး ပမ့ၬ ထံၫဘၪလၩ့နီၪဘိၭ မွဲလကြၨၭဘၪလီၫႉ ဆၧလၧမ့ၬထံၫကမံၩ့နီၪ မွဲအဎွ့ၩခၩအကၠီၩ့လီၫႉ (ရှင်ယွန်း)

၂ႉ ၦလၧလကြၨၭဘၪလၧ ပဆၧအီၪက့ၪဒိၪလဖၪနီၪ အ့ၪအခံၫ့ဘၪကထဲၩ့လၩ့မါဒၪဝ့ၫလီၫႉ ဆၧနီၪအဂး ဘၪလီၫ့ကီၩ့အလး လ အီၪဘၪလီၫႉ (နေညိုရောင်ခြည်)

၃ႉ ၥၭနၪ့ဘၪလဂ့ၩ မုဆၫကနံၩယီၩ ဆၧလၧဘိၪ့ဆၧအၧၩ့ကမံၩ့နီၪ မွဲလခိၭဘၪ နးဎုၬဒီၭတၭ ပမၩအၧၩ့ပၥၭလၧ စူၪစ့ၪကကဲၩ့ခီၫ တၭ လၧစူၪထွ့ၪကကဲၩ့ခီၫနီၪ ပဆၧအၧၩ့အဂး မွဲပကဘၪဖ့ၪဆၧၫ့ထဲၩ့ ကထံၪဎးလီၫႉ

၄ႉ အခံၫ့ဖျီးမၬ ခီၫခီၫနကဝံၩဝၬထၬဆၧနီၪ့ယါဂီၩ့ နၥၭကလၩ့ယူနီၪ အီၪလၧနနဲၩ့ထံၭအထီအိၩ ကြၨၭနအီၪက့ၪဒိၪအဝ့ၫဒိၪဒိၪ အၪအၪလီၫႉ လေလွင့်တိမ်

၅ႉ အ့ၪမွဲ လလိၪလၧၩ့ဘၪနီၪ အီၪက့ၪထးခွံၬ အ့ၪမွဲနလမိမၩထံၩမၩၥိၭလၧၩ့ဘၪနီၪ ဖ့ၬထ့ၬခွံၬဆၧဆုးကျိၭလဖၪနီၪဆံၭႉ ယအီၪ ယၧၩကဂၩဎးမုၬလၩထၪ့မၬ ဂဲၫဖ့ၪလၫ့ထၪ့ယၧၩဆၧကၪဆၧဂဲၩလဖၪလဂ့ၩႉ ယလၩ့ဎီးနၬလ့ၬယူၭႉ

Add new comment

3 + 5 =