ၥၭဘၪ့လဖၪ လိၪဒံၭလၧ ရွံထၪ့ၦၡၩလဘၪမၪဘၪအဂး

ၦလၧအီၪက့ၪဒိၪပလူပဎွ့ၩၥ့ၪနီၪမၬ ပကဘၪဖ့ၪလၫ့အ့ၪ ပဆၧအဲၪဆၧကွံၩမၬဆံၭႉ ၦလၧနၪအ့ၪပၧၩၥ့ၪနီၪမၬ ပကဘၪဖ့ၪလၫ့အ့ၪပၥၭမၬဆံၭႉ ၦလၧဖျါခွံၬအ့ၪပၧၩန့နီၪမၬဆံၭ ပကဘၪဖ့ၪနဲၪအ့ၪ ပဆၧၥၭထၪ့လဖၪမၬဆံၭႉ ၦလၧအယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့နၧၩအအီၪနီၪမၬ ဖ့ၪလၫ့အ့ၪနဆၧနၪၥ့ၪဒဲ ဆၧဖျါခွံၬလဖၪမၬဆံၭႉ ၦလၧအအီၪက့ၪထၬၥီၪကၠဲၪလၧနဖၫ့ခိၪနီၪမၬ ဖ့ၪဆၧၫ့ထဲၩ့ၥီၪကၠဲၪမၬဆံၭႉ

Add new comment

1 + 2 =