ၥၭဘၪ့လဂၩအလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪ

ပကဲၪၥၭဘၪ့ကဂၩဂီၩ့ အ့ၪမွဲပကနဲၩလၨၪဆၧနီၪ ပကကဲၪထၪ့ ၦလၧအဆၧထိၪတွၭအၪ့ဎၬ ၡၩဝ့ၫလီၫႉ ပကဲၪၥၭဘၪ့က ဂၩဂီၩ့ အ့ၪမွဲပအဲၪလၩ့ပၥၭနၭလၨၪနီၪ ပကကဲၪထၪ့ ၦလၧအခိၪနုၬၡၩဝ့ၫလီၫႉ ပကဲၪၥၭဘၪ့ကဂၩဂီၩ့ အ့ၪမွဲ ဆၧမ့ၬလဲၩၥၭဂဲၫ့အီၪ အၪနီၪ ပကကဲၪထၪ့ ၦလၧအၥၭလလၧၫ့ဎွ့ၩဘၪလီၫႉ ပကဲၪၥၭဘၪ့ကဂၩဂီၩ့ အ့ၪမွဲပကဂၪ့အံၪဂၪ့ဆီး ယၧၩယီၩယဆၧဘိၪ့ ဂ့ၩအ့ၬဂီၩ့ ပကထိးစၪခွံၬပၥၭစွါဘဲၫ ပကကဲၪထၪ့ၦလၧ အၥၭဆါလီၫႉ ပကဲၪၥၭဘၪ့ကဂၩဂီၩ့ ထီးဆၧကကဲၪထၪ့နးမံၩ့ မွဲဒၪလၧ ဆၧအဂ့ၩလီၫ ပကတွၭဘဲၫနီၪဂီၩ့ ပကထံၭလၫ့လၧဆၧဘိၪ့အဖၫ့ခိၪနီၪ ပကကဲၪထၪ့ၦလၧလနဲၩလၩ့ဘၪ အၥၭလိၭဖၭလီၫႉ
ဆၧလၧဆွ့ၪနီၪအခိၪနုၬလအီၪဘၪလါနၫ့ ခုၪ့လၩ့ဒၪအဖၧၩ့လၧကအီၪဝ့ၫန့ ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪအဂးၥ့ၪလီၫႉ ပခိၪနုၬအီၪဝ့ၫဒၪ ၦၡၩလဖၪယီၩ ကမွဲဆၧနးမံၩ့ ပကလီၩ့ဒုၭနဲၩ့ဒၪပၥၭလၧ ၦဂူၪဂၫအအီၪစွါဘဲၫ ကြၨၭပညၩၡၫဆွ့ၪလဖၪလီၫႉ အ့ၪမွဲပကလီၩ့ အၪ့ဎၬယိ ၥၭဘၪ့လၧလလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫဘၪလဖၪစွါဘဲၫ ပကဒၪဘၪအၥၭဂၭဂီၩဂီၩ့ လ့ၩထၪ့ဆၧမ့ၬယၫလန့ဘၪနီၪလီၫႉ ပဘၪ ဒၪဆၧၫ့ယၫလၧ ဆၧအစၪကကၠၪနီၪ ပစီၪဝ့ၫလၧပကစၪခွံၬ ပဆၧၥၭမၧၫ့ထၧၫ့ဖျီၩ့ယၫစွါဘဲၫ ပကလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫအခွးနီၪ မွဲက လၩ့မါဒၪခွံၬပၧၩနီၪလီၫႉ
ၥူၫလ့ၫဖၩ့လၧလဖူၬဖၭဘၪအဒံၭနီၪ ဘဲၫအဆၧဖၩ့ကဖၩ့ထၪ့အဂးကၪဂဲၩဝ့ၫအၥိၭ ဆၧထိစိၩဒဲဆၧကျ့ၭစၨၭလအီၪဘၪ ၥၭဘၪ့လဖၪနီၪဆ့ ကလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫအဂး ကကၪဂဲၩဝ့ၫလီၫႉ ၥၭဘၪ့လဂၩအခံအလဲၫ့နီၪမွဲလၧ ဆၧထိစိၩဒဲ ဆၧကျ့ၭစၨၭ အကၠီၩ့တၭ ဆၧလၧပဘၪမိၬလၫ့ယိန့ ဆၧမံၫမးလဖၪနီၪ မွဲပကဘၪအီၪက့ၪထၬလီၫႉ ၥၭဘၪ့လၧအခိၪနုၬဂ့ၩထုၬလဖၪနီၪ ဘဲၫမၩလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫလၩ့ၥၭန့အၥိၭ မၩလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫၦဂူၫဂၩဆ့န့နီၪလီၫႉ အယၪၥၧၫ့ အယၫဘွၩ အမ့ၬဎံၪ လဎံၪနီၪ လမွဲဘၪ ၥၭဘၪ့လဖၪ အလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪတၭ ၥၭဘၪ့လဖၪအလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪနီၪ မွဲဒၪလၧ ကလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫအဂး ကျ့ၭစၨၭဂဲၩဝၭဝ့ၫ န့ဎွ့ပၥ့ၪလဲၪ ခိးဂဲးခိးဘၭဝ့ၫနၧၩ့ ဎွ့ပၥ့ၪလဲၪနီၪလီၫႉ
ဆရၫအီၫ့ၥ့ၩ

Add new comment

9 + 2 =