ၥၭဘၪ့ဒဲ ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪ

မုဆၫကနံၩယီၩ ၥၭဘၪ့ဖိၪလၧ ခိးဂဲးခိးဘၭ မၩလိၪအၥၭ ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪလဖၪ အီၪဝ့ၫအၪမၬအၥိၭ က နၩ့နၩ့နီၪ လၩ့ဆ့ၭလၩ့ယွၩလၧ ၥံၫမၧၩ့ပၠိၭကျၩႇ ကနၩ့နၩ့နီၪ လၩ့ဆ့ၭလၩ့ယွၩလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွၩကျၩႇ ဆၧမုၪဆၧမၧၩ့ ၦထံၪၦခွၫကျၩဆ့ အီၪဝ့ၫအၪမၬနီၪလီၫႉ

ဘဲၫဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪအီၪမၬ ပဘွၫၦၡၩကဖိးအၥိၭ အ့ၪဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪလအီၪဘၪနီၪ လၧၡၩအကျၩ ပမ့ၬပနၫကဘၪဆံၭဝ့ၫနီၪလီၫႉ ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪနီၪ ကၠၧၩ့ဒၪဆၧၥီၪ့လိၪလံၬလဲလီၫ လကၭဘၪဒဲ ပဆၧၥၭမၧၫ့ထီ လၧယၫ ပကမၩအၪ့ဖံၭအၪ့အဂး ပကလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫအဂး လိၪဝ့ၫဒၪဆၧၥ့ၪဆၧဘၪလဖၪဆ့ မွဲပကဘၪၥီၪ့လိၪ ပ ၥၭကိၭမံၩ့နီၪလီၫႉ

ဘဲၫဆၧချဲၩ့အီၪထၬဝဲၩ အခံၫ့အီၪဒံၭအထီ ပကဘၪကျ့ၭစၨၭခိးဂဲးခိးဘၭအၥိၭ ပၥၭဘၪ့အထီ ပကဘၪကျ့ၭ စၨၭမၩလိၪဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪႇ အ့ၪမွဲပၥၭထီၩ့လၧ ၥၭလွါအခံၫ့နီၪ ပကဘၪလီၩ့ဎွါထဲၩ့ ကျိၪၥံၪစ့ၩၥံၪဆၧလၧၫ့ဆၧဎွၩ အဂးႇ ဒဲ လခဲၫ့ထုၬအ့ၪမွဲပၥၭၡါထၪ့အခံၫ့နီၪဒီၭ မွဲပကဘၪလီၩ့ဎွါထဲၩ့ တရၩနီၪလီၫႉ

ပကဲၪၥၭဘၪ့လဖၪ မွဲပကဘၪအီၪက့ၪထၬ ဆၧထိစိၩႇ ပကဘၪအီၪက့ၪထၬ ဖီၫထုၪ့ ဒဲ ဆၧလဖၪယီၩ အ့ၪမွဲ ပလအီၪက့ၪထၬဘၪစွါဘဲၫ ပဆၧၥၭမၧၫ့အထီလၧယၫနီၪ မွဲကလၩ့ၥၭအုၭဒိၪဒိၪဒ့ၭအဂဲး ယၧၩနးအဲၪဖီၫဘွၩ ယမိ ဖ့ၪဘၪ ပၥၭဘၪ့ဖိၪလဖၪဆၧထုၪ့ၥုၪ့ထုၪ့ၥၭ ဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

8 + 2 =