ၥၭဘၪ့ဒဲဆၧထိစိၩလၩ့မါဝ့ၫအဂဲး

ဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ ၦလၧအမံၩ့ဂၧၫ့ထၪ့ၥၩလၩ့ အၪ့ဎူၫအၪ့ဎၬဖိၬလိၬထၪ့ဆၧၦကိၪ့ဘၪဂါၪ့ၥ့ၪဖိၪ အဲၪဒံၫဆံၫ့ အဂဲးအဖးဖၧၩ့ ယဖီယုၩယါဘၪလမံၩ့နီၪလီၫႉ အဝ့ၫနီၪ အၪ့ဎူၫအၪ့ဎၬ ဖိၬလိၬထၪ့ဆၧအခၫတၭ အဂူၫဂၩဆၧၥုၪ့ဆုးလီၩ့ၥၭဆုးလီၩ့လဖၪ ဒၪထဲၩ့ဝံၫၥ့ၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ ၥုၪ့ဆုးလီၩ့ၥၭဆုးလီၩ့ဝ့ၫတၭမၩယခွါဝ့ၫကကၠၪႇ ဒၪဒိၭထဲၩ့လဘျၩ့ႇ အဂူၫဂၩ ဆၧဂဲးဆၧဖးအၥၫ့လမံၩ့လီၫႉ ဆၧမၩအၥၭဘဲၫယီၩၥိၭတၭႇ လခဲၫ့ထုၬမၩကဲၪထၪ့အၪ့ဎၬဆၧဂ့ၩဂ့ၩလန့လၧၩ့ဘၪနးမံၩ့နီၪအကၠီၩ့ႇ ဝံၩ့ဝၩ့ၥၭၥ့ၪလၧ ဆၧဖိၭဖၫ့နီလီၫႉ အဂူၫဂၩဆၧၥုၪ့ဆုးလီၩ့ၥၭဆုးၥီၩ့လဖၪနီၪ ဘၪကွ့ၭထၬလၧၥံၬဖၧၩ့ဂီၩ့ ဘၪ ထီးနဲၪ့ထၬဝ့ၫလီၫႉ ဆၧဘဲၫနီၪၥိၭတၭႇ မွဲပဆၧထိဒိၩအီၪထၬဆၧဖံၭဆၧမၩနီၪ ဘဲၫလလၩ့မါဘၪအဂးဘၪဆုးမၩထဲၩ့ဝ့ၫလိၫနီၪလီၫႉ မၩထၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫဘနီၪမၬ အဆၧဖံၬဆၧမၩနီၪ အီၪပထုၬထဲၩ့ဝ့ၫန့နီၪအကၠီၩ့ႇ ကွ့ၭထၬဝ့ၫဘဲၫယီၩၥိၭလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫထံၩၥိၭၥံၪဧ့ႇ မွဲတၡါ ပကဘၪမၩဆၧဖံၭဆၧမၩနီၪမနီၫလဲၪႉ ၦကွ့ၭလံၬဆရၫအီၫ့ၥ့ၩ့ စံၭလၩ့ၥၭ “မွဲအၡါ ယကဘၪမၩဝ့ၫနီၪၦလၧအကွ့ၭၥိၫ့ထၭယၧၩလံၬလဖၪနီၪ ဖီထၪ့ဂီၩ့ အ့ၪဆၧစံၭဆၧၫ့အီၪနီၪႇ အီၪက့ၪထၬကဒီၪ့ႇ အ့ၪလလိၫဘၪနီၪႇ အီၪက့ၪထၭထဲၩ့နးဒီၪ့လီၫႉအ့ၪယမၩ ထၪ့ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪယအီၪဒူၭအလးယီၩ လံၭစီၩ့ၥံၪ လဲၩဎုၬၥၭလၧၩ့အ့ၬႉႉအီၪပျၩ့ပျၩ့လဲလဲလူၬယူၭႉ မွဲအလုၫအလါအအၧၩ့ယီၩ ကြၨၭအီၪပဲၩခွံၬမွဲအ့ၬအၪႉႉဘၪလဘၪ အ့ၪမွဲပဖ့ၪထၬၦလဂၩဆၧအုၩ့လၩ့ႉ ဒဲတၩလၫ့အီၪဆၧဖံၭဆၧမၩစွါဘိၩနီၪ ဘၪမၩထၨၩအဂီၩ့လီၫႉ လါနၫ့ႇ မုကနွ့ၫပကဝ့ၭပျၩ့ထၪ့ ပအီၪအလးဒူၭနီၪမၭႇ ပမၩလထီၩ့လၫ့ထၪ့ဘၭဘၪနီၪလီၫႉ ပထိၪထွၭထဲၩ့ကကၠၪႇ အဂူၫဂၩ ဆၧဂဲးဆၧဖးလဖၪနီၪ ဂဲၫနုၬလၩ့ဝ့ၫတၭပဆၧထိစိၩအီၪထၬလဖၪနီၪ လၩ့မါဒၪပၧၩၥ့ၪနီၪလီၫႉ

ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ ကဲၪထၪ့ဆၧၥ့ၪဘဲၫယီၩၥိၭတၭႇ ပကဲၪၥၭဘၪ့အဆၧၫ့အထီယၩ ဆၧထုၪ့ၥုၪ့ထုၪ့ၥၭကြၨၭအၪဝ့ၫလီၫႉ မုလနံၩယီၩ ပကမၩဂီၩ့ခွံၬဆၧဖံၭဆၧမၩပနီၫလဲၪႉႉဘၪထိတွၭထၭဂီၩ့ဘၪမၩထၪ့ထၨၩ အဂီၩ့နီၪလီၫႉ

ဆၧဖံၭဆၧမၩဆ့ႇ လဲၩဎုၬဘၪၥၭအ့ၬလီၫႉ ကကၠၪအိၩႇ ဆမၩလိၪဖိၪလဂၩဖီထၪ့ခိၪလၩဘွၩလံၬအထီႇ နၪ့ထၪ့ထဲၩ့ ပယၩ့လံၬဆၧမၩလိၪတၭ ဖီထၪ့ထဲၩ့ပယၩ့လံၬဂီၩ့ အီၪကဆိတၭတွၭထၪ့ဒီၭထဲၩ့ ခနီးလံၬဆၧမၩလိၪနီၪလီၫႉ တွၭထၪ့ခနီးလံၬဆၧဆၭလံၬစီၩ့အလးနီၪလီၫႉ အဝ့ၫလ့ၩလၧဖၧၩ့ၥၭအထီထီၩ့ထဲၩ့လၧ လၭဖၭထံၫ ဆၧအၪ့ဆၫဆၧအလးအကၠီၩ့ႇ လၩ့မါခွံၬ ကနံၩၥံၩ့နံၩနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ မွဲဆံၭဆံၭခိၭခိၭ ဆၧဂဲးဆၧဖးလါနၫ့ႇ ဘဲၫၥိၭပဆၧထိစိၩလလၩ့မါဘၪအဂး ဆၧထုၪ့ထုၪ့ၥၭအလုၫအလါနီၪ ကြၨၭအီၪဝ့ၫလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫထံၩၥိၭၥံၪဧ့ၪႇ ပထၪ့ကၠီး နီၪ ဘဲၫၥိၭပထွၭထၪ့ဆၧ အဆၧထိၪဒိၩနီၪ လလၩ့မါဘၪအဂးမွဲအ့ၬဧၪႉ ဆၧမွဲဂ့ၩႇ ဝံၩ့ဝၩ့အၥၭၥ့ၪပၧၩ့အ့ၭလီၫႉ မွဲဘဲၪနီၪၥိၭ ကနၩရံၫ ဆၧမၩအဂးမွဲဂ့ၩႇ မုကနံၩအဂးမွဲဂ့ၩႇ ပအီၪက့ၪထၬ ပဆၧထိစိၩဂီၩ့ဘၪမၩထၪ့တၭ မုကနွ့ၫအဂးႇ လၩကဘံၪ့အဂးႇ ပကြၨၭမၩထၪ့ထဲၩ့ ဘဲၫနီၪၥိၭလီၫႉ ဆၧလဖၪထီးလူၬနီၪဆ့ႇ အီၪဝ့ၫဒၪလၧကနံၪ့အဂး အဆၧထိစိၩမွဲအ့ၬဧၪႉႉ စံၭမၭချၭႉႉဆၧမၩလိၪဖိၪလဂၩအဂးအဆၧထိစိၩနီၪ ကနံၪ့ယီၩ အဆၧမၩလိၪကဘၪဖျီၪ့ ဂ့ၩဂ့ၩဘၪမွဲအ့ၬဧၪႉႉဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ ကနံၪ့အဂးနီၪႇ အီၪက့ၪထၬထဲၩ့ဝ့ၫႇ လၩကဘံၪ့အဂးႇ မုကနွ့ၫအဂးႇ မုကနံၩအဂးႇ ကဘၪမၩလိၪဆၧမၩလိၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪ မွဲအ့ၬဧၪႉႉမုကနံၩအဂးႇ မုကနွ့ၫအဂးႇ လၩကဘံၪ့အဂးဆၧမၩလိၪလဖၪနီၪ အ့ၪလမၩလိၪဘၪဝ့ၫဂ့ၩဂ့ၩနီၪကဘၪထံၭဘၪနဲၪ့ ကနံၪ့အဂးတၭ မွဲဆၧမၩလိၪကဘၪဖျီၪ့အဆၧထိစိၩနီၪ ကလၩ့မါဝ့ၫလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫထံၩၥိၭၥံၪဧ့ႇ ပဆၧထိဒိၩအီၪဝ့ၫလါနၫ့ႇ လၩ့မါဝ့ၫၥ့ၪနီၪ ကိစီၪဘၪဘူၪဘူၪယီၫယီၫလဂ့ၩႉႉ

ပကဲၪၦၡၩၥံၪလဖၪယီၩ ဘၪၥိၭထၪ့ကီၩ့ထၪ့ဆၧဖံၭဆၧခီၫနီၪ ဘၪနီၫလဲၪႉႉအၪ့ဎူၫအၪ့ဎၬထဲၩ့ ထံၫထံၫဆၭဆၭ ကိၭဒံၩကိၭဂၩလါဆံၭႉ လၧ လံၬၥၫ့ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဖၧၩ့ ပဒၪဘၪဝ့ၫ ဆၧဖိၪဆၧဎါႇ ဒူၩလၪႇ လံၩႇ မုအဆၧကိႇ ဂူႇ ထုးဘၩ့လဖၪကလဒၩ့ထၬဝ့ၫအဂးမွဲဂ့ၩႇ ၥၫ့မုၥၫ့ခၫၥံၪ ဘၪၥိၭထၪ့ဆၧဘၩ့နီၪအကၠီၩ့ႇ နၥံၪကနၪ့ထၪ့ဝ့ၫလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ ဘၪၥိၭထၪ့ကီၩ့ထၪ့ ဆၧဖံၭဆၧခီၫနီၪ ဘဲၫၥိၭအခိအချံၪ့ႇ ဒူၩလၪႇ ဆၧဖိၪဆၧဎါ ကပဒၩ့ထၬဝ့ၫအဂးႇ ဆၧမ့ၬမဲဘဲၫလကဲၪထၪ့ဘၪအဂးပဒၩ့ထၬအ့ၪပၧၩဆၧမ့ၬမဲမွဲအ့ၬအၪႉႉဆၧလဖၪယီၩဘၪၥိၭထၪ့ဆၧၥိၭဆၧကီၩ့ ဆၧဖံၭဆၧခီၫအဂး အဂုခိၪထုၬ အဆၧထိစိၩလီၫႉ ဂိၩ့ကကၠၪမၬႇ ဘၪရွံထၪ့ထဲၩ့အဎံၫအလၩႇ အလွ့အလဲၫႇ အခံးအဂၩ့ နီၪလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩႇ မုဆၫလနံၩယီၩႇ ပဒၪထဲၩ့ဘၪဝ့ၫ ၦလနၩ့နၩ့ ရွံထၪ့ထဲၩ့ဒၪဆၧၥိၭဆၧကီၩ့လၧ အဎံၫအလၩအဂးထၭႇ အဆၧထိစိၩလၩ့မါခွံၬထီးလူၬလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪအဆၧကီၩ့ဆၧၥိၭနီၪဆ့ႇ အဲၪဒိၭဒၪလၧအဎံၫအလၩလကၭဒံၭဘၪ ၦအဂူၫဂၩဘဲၫကဒၪထၪ့ အဝ့ၫၥံၪအဎံၪအလၩကန့အဂး ထုၬဖျီၪဖ့ၪနဲၪ ထၪ့အၥၭနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ မုဆၫလနံၩယီၩ ဘၪနါဂၧၫ့ ဆၧအၧၩ့ဆၧၥၫ့ကဲၪထၪ့ဝ့ၫအနၭထုၬ လဖၪနီၪဆၧလၩ့ဆၫ့လၩ့မဲၩလအီၪလၧၩ့ဘၪနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫထံၩၥိၭၥံၪဧ့ႇ ပကဲၪၦၡၩလဆၨၩယီၩပၥၭနၪ့ဆၧၥ့ၪနီၪတၭ မိဖါႇ ဆရၫၥံၪ အီၪက့ၪထၬ အဆၧထိစိၩနီၪလ့ၩဆၧထဲၩ့ႇ ဆၧဖံၭဆၧမၩတခၩဒၪ ပဂဲၩဝၭထၪ့ဆၧနးမံၩ့ဆၧထိစိၩအီၪထၬဆၧလဖၪ ကိလလၩ့မါဘၪအဂး ပကဘၪအီၪက့ၪထုၪ့ၥုၪ့ထုၪ့ၥၭတၡါၡါဒ့ၭနီၪလီၫႉ

 

Add new comment

6 + 0 =