ၥၭဘၪ့ဒဲဆၧထိစိၩ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭၥံၪဧ့ႇ ပဆၧထိစိၩနီၪ ကဘၪအီၪဝ့ၫထံၫထံၫဆၭဆၭအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ အ့ၪလမိန့ဘၪဆၧအနၧၩ့နီၪ ပဆၧထိစိၩကဘၪအီၪဝ့ၫလီၫႉ ပကမိထီၩ့ဝ့ၫဒၪဆၧထိစိၩအလးနီၪဘၪအီၪက့ၪထၭဝ့ၫထံၫထံၫဆၭဆၭလီၫႉ ပကလ့ၩလၧပဆၧထိစိၩအီၪဝ့ၫအလးနီၪဘၪအီၪတဲၩ့ဝဲၩ့ထၬၥၭဒဲ ဘၪမၩထၬဆၧဎိၭထံၪဎိၭဒီၪလဖၪနီၪလီၫႉ ဘၪဎၭဆၧထိစိၩယီၩအဂဲးဘဲၫပၥၭဘၪ့ဖိၪၥံၪ ကၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪထံၫထံၫဆၭဆၭဒဲ အစၧထိစိၩကဖျီၪထၪ့ဝံၫတၡါၡါအဂးဒီၪနါခိၭနၪထၪ့ဆၧဂၩ့မၧၫ့ယီၩလါဆံၭႉ

Add new comment

2 + 16 =