ၥၭဘၪ့ဒဲဂၬထံၫ

ၥၭဘၪ့ဒဲဂၬထံၫ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲ၁ၭဘၪ့ဖိၪ၁ံၪဧ့ႇ မုကနံၩယီၩဘဲၫန၁ံၪ က၁့ၪယၫထၪ့ဂၬထံၫအအၧၩ့အ၁ၫ့အဂဲးဒဲဂၭဎ့ၬထၪ့ကန့အဂး ယအဲၪဒိၭလီၩဖ့ၪနဲၪထၪ့ဘၪ န၁ံၪနီၪလီၫႉ လၧနဆၧအီၪမၧၫ့ၥၭဖၧၩ့ နလ့ၩလၧနထံၩနၥိၭၥံၪအကျၩ လမွဲဘၪကကၠၪမွဲကကၠၪႇ ထံၩဘၪၥိၭဘၪ ကဒုၭအီၩနၧၩ လၧဂၬထံၫ ကမိၩမွဲဂ့ၩႇ ကခွၭမွဲဂ့ၩႇ ကဒုၭအီၩနၧၩ အတ့ၩ့အတုၭတၭ နကဘၪ ဆိၫ့ဒၪ ကကၠၪကၠၪနီၪလီၫႉ လမွဲဘၪ ဂၬထံၫနီၪ မွဲခၪဧၪႇ မွဲဆၧၫ့ဧၪ နကအီၩယိစိၩၥ့ၪနီၪလီၫႉ ထၧၫ့ဖု၀ဲထံၩၥိၭၥံၪဧ့ႇ ဘၪဎၬလၧဂၬထံၫအဂဲးယီၩ ဘဲနၥံၪကၥ့ၪယၫ ထံၫထံၫဆၭဆၭအဂး ဆုးဒီၪနါခိၭနၪထၪ့ဆၧဂၧၩ့မၧၫ့ယီၩလါဆံၭႉ

Add new comment

8 + 1 =