အ့ၪမွဲပကၥုၪ့ထၪ့ဂံၪ့ဒီၪ့ကဖျိၪ့စွါဘဲၫ

အ့ၪမွဲပကဲၪထၪ့ ထၧၫ့မၪဝၩယူၭစွါဘဲၫ ကြၨၭပစဲၪ့လၫ့လၧ မိဖါအလၩဒုၩဖၫ့လၬနီၪလီၫႉ ဆၧလၧပဒၩ့ဂံၪ့ဒၩ့ဎၫ့နီၪ ပၧၩဒဲ အဝ့ၫ ပစၭထၪ့ၥုၪ့လၫ့ကၠၭ ဆၧၥၭမၧၫ့အၥၫ့ကဖျိၪ့နီၪလီၫႉ မွဲလၧနံၫခီၫနံၫကဲၩ့မိဖါၥံၪ အဆၧပဒၩ့လဖၪအကၠီၩ့ ဂံၪ့ဒီၪ့အဆၧၥၭမၧၫ့ ဘၪလၩ့ဎီးနီၪ မွဲလၩ့ဎိၪဎါအၪမၬနီၪလီၫႉ

လၧထၧၫ့မၫဝၩနံၫဂၩအကျၩ ၦၡၩနၪလၥ့ၪဘၪ ဆၧချဲၩ့ဘံၪ့ၥူၪလဖၪႇ ဆၧဖံၭဆၧမၩလဖၪႇ ဆၧဖ့ၪလၫ့အၪ့န့လဖၪ အီၪၥ့ၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ ဘၪကကၠၪကၠၪ ပဒၪထၪ့အဝ့ၫၥံၪအဆၧဖံၭဆၧမၩလၧ ပနၪလၥ့ၪဘၪလဖၪဂီၩ့ ပလီၩ့စီၪဝံၩ့စီၪဝၩ့အဝ့ၫၥံၪ ပလီၩ့စီၪဘၪမၪအဝ့ၫၥံၪလန့ဘၪနီၪလီၫႉ ပကဲၪၥၭဘၪ့ဖိၪၥံၪပကဘၪနၪၥ့ၪထၬနီၪ ဂံၪ့ဒီၪ့ကဖျိၪ့ဖၧၩ့ ဆၧနၪၥ့ၪလိၬၥၭနီၪ မွဲအ ကၧၩ့ဒိၪထုၬနီၪလီၫႉ ကဂၩနီၪ အ့ၪမွဲအၪ့ထံၩ့အၪ့ဖီၪ့စွါဘဲၫ အကဂၩနီၪ ကမၩဆံၫ့မၩဖျ့ၪဆၧႉ အနီၪနဆၧမၩ မၩဒၪနၧၩ အယီၩ ယဆၧမၩ ယကမၩဒၪယၧၩ ဘဲၫယီၩၥိၭ ကြၨၭလအီၪဘၪနီၪလီၫႉ အကဂၩနီၪ ဘၪမၩဆၧမၩ ပွံၭၥုၪ့ပွံၭၥၭ အကဂၩနီၪခီၫ အီၪ ဘီၪဘီၪလီၫစွါဘဲၫ ကဂၩဒဲကဂၩဆၧချဲၩ့ ကအၪလိၬၥၭနီၪလီၫႉ

ဂီၩ့နီၪထၧၫ့မၪဝၩနံၫဂၩအကျၩ ကဂၩဘၪကဂၩ လကြၨၭလီၩ့ပဒၩ့ဘၪလိၬၥၭအၪအၪ ဒဲ မွဲကဘၪအီၪမၧၫ့အၥၭလၧ ဆၧပျီၩဖျ့ၭအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ဘၪထွ့ၪလၧအဝ့ၫအဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪအဂဲးနီၪ လီၩ့ပဒၩ့လဂ့ၩႉ ဘၪထွ့ၪလၧပဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪအဂဲးနးဆ့ ဂဲၫပဒၩ့ယၧၩလဂ့ၩ ကဘၪအီၪဝ့ၫဒၪဘဲၫနီၪ လၧဆၧဘၪလိၬဎွ့ၪဎီၩ့နီၪလီၫႉ အဝ့ၫအမိဖါဘူၭထံးနီၪ လၧပဂးကဘၪမွဲအဂ့ၩ ထုၬအၥိၭ ပမိဖါဘူၭထံးလဖၪဆ့ လၧအဝ့ၫအဂး ကဘၪမွဲအဂ့ၩထုၬနီၪလီၫႉ အနီၪမၬ ပၥိၭနံၫဂၩ ပၥုၪ့ထၪ့ထၬဂံၪ့ဒီၪ့ယီၩ မွဲဆၧမုၬဆၧၡူၪကအီၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ ၦလၧကဒၩ့ဂံၪ့ဒၩ့ဎၫ့ ပၥၭဘၪ့ဖိၪလဖၪဧ့ ဆၧအဂဲးလဖၪယီၩ မွဲပကဘၪၥ့ၪယၫ နၪၥ့ၪထၬ နီၪလီၫႉ ပဒၪဘၪၦၡၩကနၩ့နၩ့အဲၪလၩ့န့ၫအၥၭလီၫဂီၩ့ ဒၩ့ဂံၪ့ဒၩ့ဎၫ့ဒဲ အၪ့န့ၦၡၩဆၧအနၧၩ့ဘနီၪအီၪဝ့ၫလီၫႉ ၦၡၩဘဲၫနီၪလဖၪနီၪ ဘိၭ ပမိဖါဘူၭထံးလဖၪ အၪ့ဂၬထိးဆၧၫ့ဝ့ၫ ကန့ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪအဂးနီၪ ကကၪဂဲၩဝ့ၫနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ မုၪမွဲဂ့ၩ ခွၫမွဲဂ့ၩ ၦၡၩဘဲၫနီၪလဖၪနီၪဘိၭ ထီးအၪ့န့ထၪ့ၡါဘၪလဂ့ၩ ဂၭဎ့ၭခွံၬယဲၩ့ယဲၩ့လါဆံၭႉ အ့ၪမွဲပအၪ့န့ထၪ့ၡါဘၪ ၦၡၩဘဲၫနီၪစွါဘဲၫ မွဲပၥၭ ကဘၪၡၪ့လဆိၩယၫနီၪလီၫႉ

Add new comment

3 + 0 =