အီၪပဲၩခွံၬၥၭလၧညၩၡၫဆၧၥ့ၪနီၪဆံၭ

ပကဲၪၦၡၩကိၭဂၩဒ့ၭနီၪ မွဲပညၩၡၫၦဂူၪဂၩၥ့ၪဝ့ၫဒၪကိၭဂၩဒ့ၭနီၪလီၫႉ လါနၫ့ပညၩၡၫၦဂူၪဂၩ လၧဆၧအလးကိၭစီၪ့ဒ့ၭနီၪ မွဲလဂ့ၩဘၪနီၪလီၫႉ

ပညၩၡၫၦၡၩၥ့ၪယီၩနီၪ ပကအီၪပဲၩခွံၬပၥ့ၪလဲၪ? အကၧၩ့ဒိၪထုၬပကဘၪမၩဝ့ၫဒၪကမံၩ့နီၪ ပကဘၪကျ့ၭစၨၭ စံၭၦၡၩ လၧ ဟၨၫအၨၩ ဆၧချဲၩ့ယီၩနီၪလီၫႉ စံၭမၬချၭ ၦၡၩဂဲၫအၪ့ကံၩ့ပၧၩဆၧမၩဆၧၩ့အထီ ပၧၩဝ့ၫပဆၧဖံၭဆၧမၩအၪဝ့ၫဒၪလါနၫ့ ပညၩၡၫအဝ့ၫၥံၪအကၠီၩ့ ပမၩဆၧၩ့စိၩအ့ၪအဝ့ၫၥံၪလီၫႉ အနီၪအခၫ ကဲၪထၪ့ပၥ့ၪလဲၪစွါဘဲၫ မွဲလၧပညၩၡၫဆၧအကၠီၩ့ ၦၡၩ အဆၧဖံၭဆၧမၩနီၪ ပမၩအ့ၪဂီၩ့ဝ့ၫဒဲ ပဆၧဖံၭဆၧမၩနီၪ လၩ့ထ့ၬထးနီၪလီၫႉ ပညၩၡၫၦၡၩအကၠီၩ့ အ့ၪမွဲဆၧဘၪထံၭဘၪနဲၪ့ က အီၪထဲၩ့လၧပၧၩစွါဘဲၫ ဆၧညၩၡၫဆၧဘဲၫယီၩၥိၭနီၪ မွဲပကဘၪဂၬဎ့ၭခွံၬဂီၩ့ ပကဘၪကျ့ၭစၨၭစံၭၦၡၩ ဟၨၫအၨၩ ယမၩဆၧၩ့နၧၩ န့အ့ၬႇ ဟၨၫအၨၩ ယချုၭအ့ၬႇ ဆၧချဲၩ့နီၪလီၫႉ

ဘဲၫနီၪၥိၭလမွဲဘၪဒဲ ၦၡၩဂဲၫအၪ့ကံၩ့ပၧၩဆၧမၩဆၧၩ့နီၪ အဝ့ၫအဂးဆ့ မွဲအခိးအတၩကအီၪ လၧပဂးဆ့ မွဲအခိးအ တၩကအီၪစွါဘဲၫ ကြၨၭပညၩၡၫအဝ့ၫဂီၩ့ ကြၨၭပမၩဆၧၩ့အ့ၪနီၪလီၫႉ ဆၧညၩၡၫဆၧလၧ ဆၧဘၪထံၭဘၪနဲၪ့ ကအီၪထဲၩ့လၧပၧၩ နီၪ ထီးညၩၡၫဘၪလဂ့ၩနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

10 + 0 =