အီၪထၧၫ့အချုၭလဂ့ၩ

ပကဲၪၦၡၩလဖၪနီၪ လၧပဂးဒဲၦဂူၫဂၩအဂး ထၧၩ့ဆၧဘၪထံၭဘၪနဲၪ့လအီၪဘၪအဂးစွါဘဲၫ ပအီၪဘၪထၧၩ့ပချုၭ အ့ၬႉ ဘၪန့လဲၪအ့ၪမွဲပချုၭပခီၫယူၭစွါဘဲၫ ပကလီၩ့အၪ့ဎၬထၪ့ဆၧႇ ပလီၩ့ယိထၪ့လအိၩလယီၩဂီၩ့ ပကမိမၩအနီၪအယီၩႇ အ့ၪမွဲပလလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫဘၪခိၭၦၡၩၥိၭစွါဘဲၫ ပလီၩ့စီၪဒီၩ့ဘၪခီၩ့လၩ့ပၥၭလၧၦဂူၫဂၩဂီၩ့ ပၥၭလၩ့ဆ့ၭလၩ့ယွၩၥ့ၪဝ့ၫဒၪႇ အ့ၪမွဲ ပၥ့ၪပဘၪထၬဒီၭ ကအီၪဘၪပကစီၪဎိၩလၩ့ဒၪပၥၭႇ အ့ၪမွဲပအခံၫ့အီၪစွါဘဲၫ ပအီၪဘၪပကလီၩ့အၪ့ကီၪအၪ့စၬၦၡၩအလၩဘနီၪ ႇ ပကၥိၩ့ဆိၫၡဲၫမံၫဒံၫယၫဂီၩ့ ပကမၩလူၬဂီၩ့လူၬ စၪအခံၫ့ဘနီၪႉ

         ဆၧအဂဲးလဖၪယီၩအ့ၪမွဲပကယိထၪ့နီၪ လၧပဂးအခိးအတၩလအီၪဘၪနးမံၩ့လီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ထၧၫ့ပလချုၭဘၪ အဂးနီၪ ပမၩဆၧဖံၭဆၧမၩဂီၩ့ဝ့ၫအခၫ ဘၪထွ့ၪလၧပကလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫအဂး ပကဘၪခွံၬလၩ့ထၬဆၧကိၪ့တဲၩ့ဒိၪလဖၪႇ ပက ဘၪမၩလိၪဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪလဖၪႇ ပကဘၪယိဎွါထဲၩ့ပဆၧဖံၭဆၧမၩအဂဲးဆါဘၭဆါလဖၪႇ ပကဘၪအီၪလၧပဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪ လဖၪဒဲ ထံၩၥိၭလဖၪမုၬမုၬလၩလၩႇ ပဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့အဂး ပကဘၪမၩနးခီၫ့မိၡါဆၧဂဲၩဆၧဝၭလဖၪႇ အ့ၪမွဲပမိမံၫဘိၭမံၫအ့ၪ လမွဲဘၪဘိၭ ဖီလံၬၥံၪလဲၥံၪ အ့ၪလမွဲဘၪဘိၭပဆၧမုၬၥၭအဂး ယိဖၧၩ့ဆၧဂၩ့ဖၧၩ့ကဆိကလး ဆၧလဖၪယီၩ လၧပချုၭပခီၫ အခံၫ့ ကြၨၭပမၩဝ့ၫဒၪလဖၪလီၫႉ ဆၧလၧအခံၫ့နီၪမွဲအဎွ့ၩခၩတၭ ကယဲဒၪအခံၫ့လဖၪနီၪ မွဲပကဘၪၥိၩ့ထၪ့ ထၧၫ့အခိးအတၩ ကန့လၧပဂးနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

5 + 4 =