အဝံကစဲၩ့လၩ့ၥၭယိၬယိၬအဂး လိၫဝ့ၫလီၫ

ကကၠၪအိၩဖါထံအီၪဝ့ၫနံၫဂၩလီၫႉ ကဂၩနီၪမၩဆၧမၩလၧကုမ္ပဏီဂီၩ့ အနီၪ ကဂၩနီၪမွဲၦၥီၪ့လံၬဆရၫလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪအဂံၪ့နီၪ အီၪဘူၭထဲးဂီၩ့ လၧအဝ့ၫၥံၪ အဂံၪ့မ့ၬယၫနီၪ ၥုၪ့လၩ့ထၬဆၧထံၭဆၧဘီၩ့လဖၪနီၪလီၫႉ
ၦမၩဆၧမၩလၧကုမ္ပဏီဖၧၩ့ဖါထံနီၪ ကနံၩကနံၩ ၡီၫ့အဆၧထံၭဆၧဘီၩ့ လဖၪထံၫအၪအၪလ့ၬႇ ဎွံၫအ့ၪဝ့ၫၥံၪ့ဎွံၫထံၫဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪႇ ထံၭလၩ့အ့ၪဝ့ၫ ဂၪ့ခိၪအၥိၪအဆီး ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪဒဲ ယိဝ့ၫဂ့ၩဘၪစဲၪ့အကၠီၩ့ အဆၧထံၭဆၧဘီၩ့ လဖၪနီၪဂ့ၩမၬဂ့ၩလၥၨၩႉ
လါနၫ့ဆရၫလဂၩနီၪဘိၭ ယိအဆၧထံၭဆၧဘီၩ့လဖၪဖိၭနီၪအ့ၬႉ ၡီၫ့အ့ၪ ဝ့ၫထံၫဎွ့ၩအလိၪနီၪလီၫႉ အဆၧထံၭဆၧဘီၩ့လဖၪနီၪ ဖျါလုထၬဝ့ၫ ဂ့ၩဘၪစဲၪ့ နီၪလီၫႉ အဝ့ၫအဆၧထံၭဆၧဘီၩ့လဖၪဆ့ မွဲဂ့ၩဆ့နီၪလီၫႉ
ကနၩတၭ လံၩမုလဖုၬအဆံၭဂဲၫကဖျိၪ့အခၫ ၦမၩဆၧမၩလၧကုမ္ပဏီ လဂၩအဆၧထံၩဆၧဘီၩ့လဖၪနီၪ စၭထၪ့လၧအဝံနီၪဂၭဂီၩ့ဂၭစၪခွံၬ ထီးလူၬနီၪ လီၫႉ လါနၫ့ဆရၫလဂၩ အဆၧထံၭဆၧဘီၩ့လဖၪနီၪ လဂၭဂီၩ့ဘၪ ဒဲ မၧၫ့ထး ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪကိၭထံၭနီၪလီၫႉ
ၥံၪ့ထံၭလၧဘၪထိးယိအၥၭဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪလဖၪနီၪ အနၫ့ဆါဒၪအဝ့ၫ ၥံၪ ဘၪခိးဂဲးခိးဘၭဝ့ၫ လလိၪဘၪနးမံၩ့အကၠီၩ့ ဒၪခီၩ့လၧလံၩမုလဖုၬကကၠၪ ထိးဆၧၫ့ဝ့ၫလန့ဘၪနီၪလီၫႉ
ဆရၫအၥံၪ့ထံၭလဖၪနီၪဘိၭ ဘဲၫၥိၭကမၧၫ့ထၪ့ ကဒိၪထၪ့ထီၫထၪ့ဘၪ ဂ့ၩဂ့ၩအဂး ဘၪဂဲၫထဲၩ့ ခိးဂဲးခိးဘၭဒၪဝ့ၫအကၠီၩ့ အဝံလဖၪဆဲၩ့လၩ့ထၬအၥၭ န့ယိၬယိၬလ့ၬဘိၭ ဒၪဆၧၫ့ယၫလၧ လံၩမုလဖုၬလါနၫ့ ထိးဆၧၫ့ဝ့ၫန့ဂ့ၩဘၪ စဲၪ့နီၪလီၫႉ ဘဲၫနီၪအၥိၭ ပအၪ့လုဎိၩလၫ့ ပဖိၪပဒံၪအခၫဆ့ ပလီၩ့မၩခ့ၬအ့ၪ အဝ့ၫၥံၪထီးလူၬန့အ့ၬႉ ပဖျါလုထၬအဝ့ၫၥံၪအၥၭလုထီးလူၬနီၪ လကြၨၭဘၪ နီၪလီၫႉ ဘဲၫၥိၭအဝ့ၫၥံၪ ကခိးဂဲးခိးဘၭဒၪအဝ့ၫၥံၪ ကၥ့ၪအဂး ပကဲၪမိဖါ လဖၪ ပကဘၪဖ့ၪနဲၪအ့ၪ ဖၧၩ့ၥၭအကၠီၪ့အဖျီၩ့ကလိၫဝ့ၫတၡါၡါဒ့ၭအဂဲး ယရၩလၩ့စိၩအ့ၪဘၪ နၥံၪဆၧအဂဲးယီၩနီၪလီၫႉ

Add new comment

1 + 0 =