အလူအဎွ့ၩ

ဖါလဂၩနီၪ လၧအဝ့ၫလၥံၫဒံၭဘၪအခံၫ့နီၪ ဖ့ၪလၫ့အ့ၪအဖိၪခွၫနၩရံၫအလံၩကဖျိၪ့နီၪလီၫႉ နၩရံၩနီၪမွဲလၧ ဖါနီၪအဖူၫဖူၫဖ့ၪလၫ့ထးအ့ၪအဝ့ၫနီၪလီၫႉ နၩရံၫနီၪအၥၭကအီၪဝ့ၫဖိၭဘိၭအနံၪ့၂၀၀ယူၭနီၪလီၫႉ

ဖါနီၪဖ့ၪလၫ့အ့ၪအဖိၪခွၫနၩရံၫနီၪဂီၩ့ အၪ့မၧၫ့အဖိၪခွၫလ့ၩလီၩ့အၪ့ဆၫယိဒဲမၪလူၬအဖိၪခွၫ ၦၡၩဖ့ၪလၫ့နၧၩ အနံၪ့ကန့ပၥ့ၪလဲၪနီၪဆ့ ဂဲၫထဲၩ့ထီးနဲၪ့ထၬအီ စံၭဝ့ၫဘဲၫနီၪလီၫႉ ဖိၪခွၫနီၪဆ့ လ့ၩဆိၭန့နၩရံၫအလံၩကဖျိၪ့နီၪဂီၩ့ လ့ၩလီၩ့အၪ့ဆၫဝ့ၫဒၪလီၫၥၨၩႉ လ့ၩအၪ့ဆၫဝ့ၫလၧ ဆၧအၪ့ဎွ့ၩနၩရံၫအလးကစီၪ့စီၪ့ အနၩရံၫနီၪမွဲလၧ နၩရံၫခီၩ့ခီၩ့အိၩ အကၠီၩ့ ဆၧဖ့ၪလၫ့အဝ့ၫ ၅ဒီၫလၫနီၪလီၫႉ လ့ၩလခဲၫ့ကလးဆ့ မွဲအနံၪ့န့ဒၪ ၅ဒီၫလၫႉ အဝ့ၫယီၩလ့ၩလီၩ့အၪ့ဆၫဝ့ၫ အလးအၪစီၪ့ဒ့ၭလါနၫ့ အနံၪ့န့ဒၪ၅ဒီၫလၫနီၪလီၫႉ

လခဲၫ့ထုၬဖိၪခွၫနီၪ လ့ၩအၪ့ဆၫဝ့ၫလၧ ဆၧဒုၭနဲၪဆၧနဲၪ့လၧဖီၩ့ခွံၬလး(ပြတိုက်)အထီ ၦမူၩဒၩအီၪလဂၩနီၪ ယိထၪ့အဝ့ၫအနၩရံၫနီၪဂ့ၩဘၪစဲၪဂီၩ့ စံၭဆၧၫ့အဝ့ၫ နနၩရံၫယီၩ မွဲနၩရံၫလၧခီၩ့ခီၩ့အိၩ ထီဘဲၫယီၩပလီၩ့ဎွါလန့လၧၩ့ ဘၪနၩရံၫကဖျိၪ့အကၠီၩ့ ယကဖ့ၪလၫ့နၧၩဒီၫလၫ၁ခွးနီၪလီၫ စံၭဝ့ၫဘဲၫနီၪၥိၭဂီၩ့ ဖိၪခွၫနီၪအၪ့ဆၫထးခွံၬနၩရံၫနီၪ လၧဆၧအလးနီၪဒဲ ထဲၩ့ထဲၩ့လၧအဂံၪ့နီၪလီၫႉ

အနီၪအခၫ ၦလၧအကဲၪဖါနီၪ စံၭအဖိၪခွၫ ဖိၪခွၫဧ့ ဆၧအဂဲးယီၩအၪ့န့ထၬအဒီၩ့အထ့ၬႉ ဆၧအီၪက့ၪထၬ ၦအတီၩလဂၩအလူအဎွ့ၩအလးနီၪ မွဲဒၪလၧဆၧအလးအတီၩအဘၪနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ဆၧအလးလၧအကြၨၭ လၧပၧၩႇ ဆၧအလးလၧအီၪက့ၪပလူပဎွ့ၩၥ့ၪဝ့ၫဒၪအလးလဖၪနီၪမၬ မွဲပကဘၪအီၪဝ့ၫဒၪလီၫႉ အနီၪမၬပလူပဎွ့ၩ လဖၪဆ့ မွဲကဖျီၪထၪ့ဂီၩ့ ကဖ့ၪလၫ့ၦဂူၫဂၩဆၧဖၩ့ကန့လီၫဖိၪခွၫဧ့ ဖါနီၪစံၭအဖိၪခွၫဘဲၫနီၪဂီၩ့ ဖ့ၪလၫ့ဘၪအဖိၪ ဆၧ ၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪဘဲၫနီၪအၥိၭနီၪလီၫႉ   

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

3 + 7 =