ယၧၩဆ့ယထီၩ့လၧမူၭခိၪဆ့ဧၪ

လၧဆၧအဂဲးဖၧၩ့ယီၩ ၦလၧကဲၪဝၩနီၪ ကနံၩနံၩအီၩဂါထံၫ ဂဲၫထဲၩ့ဒိၪဖိထးဖိ အဖိၪအမၫ လီၩ့ဎွါမၩဘုၪလၩ့ အဖိၪအမၫန့နးမံၩ့အ့ၬႉ အမၫနီၪ လၧဆၧၡၪ့ၡၪ့ယၬယၬအဖၧၩ့ ဘၪလီၩ့ဎွါအၪ့နီၪလီၫႉ ကနၩတၭ အမၫနီၪမံၫမးဘၪဝ့ၫ အဝ့ၫထီၩ့စိၩလၧ မူၭခိၪဘၩ့မုးအဂဲး ၦလၧကဲၪမၫနီၪလီၩအ့ၪအဝၩနီၪလီၫႉ အနီၪအခၫအဝၩနီၪ အၪ့စၪ့ထဲၩ့အဝ့ၫ ယၧၩဧီၪ ယၧၩမွဲယထီၩ့စိၩလၧ မူၭခိၪဘၩ့မုးဆ့ဧၪ နီၪလီၫႉ အနီၪအခၫ အမၫနီၪစံၭဆၧၫ့ထဲၩ့အဝ့ၫ မွဲတီၩ နၧၩမွဲနထီၩ့စိၩလၧ မူၭခိၪဘၩ့မုးဆ့ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ယမံၫနၪ့ၥၭအခၫ ဆၧအနီၪမွဲဒၪလၧ ဆၧမံၫမးလီၫအဂဲး ပၥ့ၪယၫထဲၩ့ဂီၩ့ ယအီၪထဲၩ့ ယၥၭချံၫ့ချံၫ့ဘၩဘၩန့လီၫၥၨၩႉ အမၫနီၪစံၭဆၧၫ့ထဲၩ့ အဝ့ၫဘဲၫနီၪၥိၭလီၫႉ ဆၧအဂ့ၩခီၫ ပမၩနၧၩ့နးမံၩ့အ့ၬဂီၩ့ ပကမိထီၩ့စိၩလၧ မူၭခိၪဘၩ့မုးစွါဘဲၫ ပကထီၩ့စိၩလၧ မူၭခိၪဘၩ့မုးကန့ဧၪႉ

Add new comment

5 + 14 =