မိမိအဂး ဖီၫဆၧဆူၫ

ၦခွၫလၧ ကဎွ့ၩၥိၫ့စိၩအ့ၪ အမိမိအဂး ဖီၫလဂၩနီၪ လ့ၩထီၩ့လၧ ၦအၪ့ဆၫ ဖီၫအလးအထီ ဒၪခီၩ့လၧ အမိမိလအီၪလၧၩ့ဘၪ ဖိၪၥၪမုၪကဂၩ လ့ၩဎွ့ၩဖီၫအထီ ဆၧမၩၥၭကဲၪထၪ့ဝ့ၫ ပၥ့ၪလဲၫ?

Add new comment

6 + 1 =