မိဖါလဖၪနီၪဖျါလုထၬဖိၪလဖၪအၥၭလုထီးလူၬလန့ဘၪအဂဲးနီၪလီၫႉ

မုဆၫကနံၩယီၩဖိၪအအၧၩ့အၥၫ့လဖၪအကၠီၩ့ မိဖါၥၭၡါလၧဘၪဒၪခီၩ့ဆၧၫ့ယၫ ဆၧၡၪ့ဆၧနၭလဖၪအီၪဝ့ၫအၪအၪဒ့ၭနီၪလီၫႉ မိဖါအဆၧချဲၩ့လဖၪနီၪ လခိၭနၪဘၪဝ့ၫဂီၩ့ လၧမိဖါၥၭၡါ လဖၪအဖၫ့ခိၪလအီၪက့ၪထၬလၧၩ့ဘၪဆၧယူၭယၪ့လဖၪအီၪဝ့ၫ ဎံၩ့ဎီၩ့ဒ့ၭနီၪလီၫႉ ကနၩ့နၩ့ဂၭဖၬလၧ ၥၭၡါလဖၪအမ့ၬယၫ ကယဲးထဲးဝ့ၫမၩဆဲဆဲလီၫ ၥၭဘၪ့မုၪခွၫ ဘဲၫနီၪၥိၭ ပဒၪဘၪကိၭမၪခိၭမၪနီၪလီၫႉ

ဖိၪလံၩၥံၪလဖၪဘၪကဲၪထၪ့ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪဘၪန့လဲၪႉ  ပဖိၪပလံၩလဖၪဘၪကဲၪထၪ့ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪ ဘၪထွ့ၪလၧဆၧအဂဲးနံၫမံၩ့ယီၩနီၪလီၫႉ အဆိၪထုၬကမံၩ့နီၪလၧပဖိၪပလံၩအဆံၭဆံၭအထီအိၩကယဲအဝ့ၫၥံၪအဲၪဒိၭမၩနးမံၩ့ ပမၩလၧၫ့ဎွၩထၪ့အ့ၪအဝ့ၫၥံၪထီးလူၬ ပဖျါလုထၬအဝ့ၫၥံၪအၥၭလုဂၩ့ဘၪစဲၪ့အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ နံၫထံၪကထံၪနီၪဘိၭ လၧပဖိၪပဒံၪအဆံၭဆံၭအထီအိၩ ပကဲၪမိဖါလဖၪကဂၩဒဲကဂၩပဂဲၫထဲၩ့အီၪအၪ့လၧပဖိၪပဒံၪအမ့ၬယၫဘဲၫၥ့ၪလဲၪနီၪလီၫႉ စံၭမၬချၭ-ပကဲၪမိဖါနံၫဂၩနီၪ ကနံၩဘၪကနံၩပကဎၪလိၬဎၪဆံၫ့လိၬၥၭ ပကဒိၪထးလိၬၥၭ ပကစံၭၥိၭလၩ့ဂၩလိၬၥၭ ကဂၩဒဲ ကဂၩပယူၭယၪ့လီၬၥၭအ့ၬ အဂဲးလဖၪနီၪအ့ၪမဲွပကမၩနဲၪအ့ၪပဖိၪပဒံၪလဖၪစွါဘဲၫ ပဖိၪပဒံၪယီၩဆ့ မွဲကလီၩ့မၩဒီၩ့ပၧၩဂီၩ့ကကဲၪထၪ့ၦလၧအရၧးစၧးလဖၪနီၪလီၫႉ

ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ဘဲၫဆၧချဲၩ့ဒီၩ့အီၪဝ့ၫ ဖိၪလဂ့ၪဘၪ မိဖါခိၪဎွံၫအၥိၭ မိဖါၥံၪဧ့ အ့ၪမွဲနဖိၪနဒံၪလဖၪ ကအၧၩ့ၥၫ့နီၪ မွဲကထီၩ့လၫ့ဒၪလၧနခိၪဎွံၫဖၫ့ခိၪနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠၩ့ အ့ၪမွဲနၥံၪအဲၪဒိၭန့ဘၪ ဖိၪလၧ အဂ့ၩအဘွၩလဖၪစွါဘဲၫစၭထၪ့လၧအဝ့ၫၥံၪ အဆံၭဆံၭနီၪ ထီးမၩလၧၩ့ဎွ့ၩထၪ့အ့ၪဘၪ အဝ့ၫၥံၪအၥၭလုထီးလူၬလဂ့ၩႉ လၧဘၪအလးနီၪမၭဖျါလုဒၪလါဆံၭႉ မိဖါလဖၪနီၪမွဲလၧ ဖိၪလဖၪအဒီၩ့အကၠီၩ့တၭဖ့ၪနဲၪ့ထၪ့ဘၪဖိၪလံၩလဖၪ ဆၧဒီၩ့ဆၧထ့ၬအဂ့ၩအဘွၩလဖၪလါဆ့ၭႉ

Add new comment

5 + 1 =