ဘဲၫကဲၪထၪ့ဝ့ၫအၥိၭ ကြၨၭၦထိးဆၧၫ့နီၪလီၫ

ထွံၪဂၪ့ခိၪလဒုၩ အၪ့မၩစဘံၭၥၪလထုၭဘၪနီၪတၭစံၭထၪ့ဆၧ စဘံၭၥၪနီၪဆဲၪ့အကၠီၩ့ႇ ထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫထံၩၥိၭၥံၪထီးလူၬ ကနါဂၧၫ့ ယုၩယါဝ့ၫလၧၡါဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

စဘံၭၥၪလဖၪနီၪ နၧၫ့မၧၫ့ဝ့ၫႇ လၩ့အၪ့ဝ့ၫလါနၫ့ မွဲထွံၪဂၪ့ခိၪလဒုၩနီၪ လၥၭကွံၩလၧၩ့ ဘၪဝ့ၫတၭ စံၭထၪ့ဆၧ “စဘံၭၥၪလဖၪယီၩ အီၪဒံၭၥၪအၥံၪ့လီၫႉ လအွံၪလစၧၫ့ ဘၪဒဲ ဆဲၪ့ဝ့ၫနီၪအကၠီၩ့” စဲၪ့ထၪ့ခွံၬ လထံၪဎးလီၫႉ

အဲၪကွံၩ ဘၪထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫထံၩၥိၭၥံၪဧ့ႇ မွဲဝ့ၫထွံၪဂၪ့ခိၪ အဆၧဂဲၩဆၧဝၭယီၩကြၨၭပအၪ့န့ထၪ့အဒီၩ့နီၪလီၫႉ ပလန့လၧၩ့ ဘၪဆၧလမံၩ့မံၩ့နီၪတၭ ဆၧအယီၩဂ့ၩအ့ၬအကၠီၩ့ႇ မွဲဆၧအၪ့ဎူၫအၪ့ဎၬဆၧဘနီၪ ကြၨၭပလထိးဆၧၫ့ ဘၪနီၪလီၫႉ လါတၫ့ဂ့ၩႇ ကဲၪလၥ့ၪလၧၩ့ဘၪ ဆၧလမံၩ့နီၪ ပၥုၪ့ကွံၩၥၭကွံၩ ကြၨၭလအီၪလၧၩ့ ဘၪအကၠီၩ့ႇ ဘၪထိးဆၧၫ့ဝ့ၫလီၫႉ

မွဲတၡါလီၫႉ ပလအၪ့ ဘၪစ ဘံၭၥၪနီၪတၭ ကြၨၭပလစံၭထၪ့ ဘၪ လၧဆဲၪ့နီၪလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩႇ ဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ ၥၭဆၧၡၪ့ဆၧနၭကြၨၭလအီၪ ဘၪနၭနၭအဂးကဲၪလၥ့ၪ ဘၪ ဆၧဂဲးဆၧဖးလဖၪနီၪ ဘဲၫပလမၩ ဘၪအဂးႇ ဆၧကၪဆၧဂဲၩအီၪဒၪလဆံၭနီၪ ကြၨၭပလမၩ ဎိၩထၪ့ ဘၪအဂး ဆၧလဖၪနီၪ ဘၪထုၪ့ၥုၪ့ထုၪ့ၥၭ လိၫနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩ ဘၪထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫထံၩၥိၭၥံၪဧ့ႇ ဆၧအယီၩမွဲတၡါလီၫႉ ဆၧဂဲးဆၧဖးလနၩ့နၩ့ အ့ၪလအီၪက့ၪထၬဒၪဘနီနီၪ မငါအၪမၬဒံၭအကၠီၩ့ႇ ၦဖီလံၬဆၧဖိၪၥံၪ ကထုၪ့ၥုၪ့ထုၪ့ၥၭယုၩယါဝ့ၫလီၫႉ ဆၧကၪဆၧဂဲၩအီၪဒၪလဆံၭနီၪကထဲၩ့လၩ့မါဒၪဝ့ၫလီၫႉ အ့ၪပလ့ၩဖီၪ့ထၪ့ ဘၪႇ စံၭထၪ့ဆၧလအံၩလအိၩမၬကဂဲၫလါအၧၩ့ထၪ့ဝ့ၫလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ အဲၪဒိၭဆုးလီၩဖျီၪထၪ့ထဲၩ့ ဘၪဝ့ၫလၧအဒီၩ့အထ့ၬလမံၩ့လီၫႉ

ကကၠၪအိၩႉႉၦခွၫဖိၪလဂၩနီၪ အၪ့ထုၪ့န့မိရၫလဖျိၪ့နီၪလီၫႉ မွဲမိရၫလဖျိၪ့နီၪအဖျိၪ့ဎိၩဝ့ၫ လကၭ ဘၪ ဎံၫလၩဝ့ၫအၪမၬလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩႇ အဆၫအီၪဝ့ၫဒၪလဆံၭနီၪလီၫႉ မိရၫလဖျိၪ့နီၪ အလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪ အီၪဝ့ၫအၪမၬယူၭလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩႇ ၦခွၫဖိၪလဂၩနီၪလအၪ့ဎူၫအၪ့ဎၬဘၪ အလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪအီၪဝ့ၫအၪမၬယူၬလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩႇ ၦခွၫဖိၪလဂၩနီၪလအၪ့ဎူၫအၪ့ဎၬ ဘၪ အလူဒိၪဎွ့ၩနီၪတၭ အၪ့ဎၬထၪ့ဝ့ၫဒၪလၧ အဆၫအီၪလဆံၭနီၪလီၫႉ အဝ့ၫအၥၭခံဖၧၩ့ စံၭ ဘၪဝ့ၫ “မိရၫလဖျိၪ့ယီၩအ့ၪအဆၫလအီၪ ဘၪနီၪ ဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ မွဲတၡါကဎံၫလၩထုၬလီၫႉ” ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ ထုၬလၫ့ယိဝ့ၫခိမၬခိမၬၥ့ၪနီၪလီၫႉ ကနံၩနီၪတၭ လၧအဝ့ၫအၥၭခံဖၧၩ့ စီၪ ဘၪဝ့ၫႇ “မိရၫကဖျိၪ့ယီၩ အဆၫကအီၪဝ့ၫဒၪလၧအဖၫ့ခိၪလီၫႉ အ့ၪယကူၫလၫ့ခွံၬနးထၧၫ့နီၪ အဆၫကလၩ့မါဝ့ၫၥ့ၪလီၫႉ” ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ အဝ့ၫစၭထၪ့ကူၫလၫ့ခွံၬ အဖၫ့ခိၪကထၧၫ့လီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩႇ မွဲမိရၫအဆၫနီၪ လလၩ့မါ ဘၪလီၫႉ အဝ့ၫနီၪ ကူၫလၫ့ထၬ ဘၪ ကထၧၫ့ယူၭတၭဆုးကူၫထၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫ ကထၧၫ့ဒဲကထၧၫ့နီၪလီၫႉ လခဲၫ့ထုၬ မိရၫလဖျိၪ့နီၪလူၬမၬအဆၫလၩ့မါဝ့ၫဒၪထီးအလူၬလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫထံၩၥိၭၥံၪဧ့ႇ ကိအၪ့ဎၬဘၪဆၧအဂဲးယီၩမွဲဒၪၡါလယွ့နီၪလဂ့ၩႉႉၦၡၩလနၩ့နၩ့ ကူလၫ့အဖံၬအယၪ အီၪဝ့ၫအနၭထုၬအၪနဲၪ့န့ဒံၭ မိရၫဆါဖိၪလဂၩ အီၪဒံၭနီၪလီၫႉ အဝ့ၫနီၪ ကူၫလၫ့ဝ့ၫ မွဲတၡါအမိၡါအဖၧၩ့လးလီၫႉ အစူၪနိၩ့နီၪ ဆၧဆူၪဘၪဆ့ၭတၭ  ဆီၫ့မီၪ့ထၪ့ဝ့ၫဆၧဆူၪအနၪ အီၪထးနီၪလီၫႉ အ့ၪအီၪက့ၪထၬဒၪဘနီၪနီၪ ကထဲၩ့လၩ့မါဒၪဝ့ၫလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩႇ အီၪလနၧၩ့ႇ အၪ့လၥ့ၪဘၪအကၠီၩ့ ႇ ထိးဆၫထၪ့အဖံၬအယၫတၭ ဆ့ၭခွ့ၭခွါထၪ့ဝ့ၫ လၧထၭဂီၩ့ အနၪအီၪထးဧၪႇ အီၪအ့ၬဧၪနီၪ လီၩ့ဎွါထၪ့ဝ့ၫလီၫႉ လခဲၫ့ထုၬ လဒၪဘၪဆၧနးမံၩ့တၭ အစူၪနိၩ့နးဆ့ႇ ထံၩဖိၭထံၩဖၭ ထီးအလူၬလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ လီၩ့အၪ့မၩထၪ့ ဆၧအလၪ လၧအိၩလၧယီၩဒဲအၪ့ကၪထၪ့ဝ့ၫဂီၩ့ ဆံထၬဝ့ၫနီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭၥံၪဧ့ႇ ဆ့မၩထၪ့ဆၧယီၩ နစီၪဆီၫ့မီၪ့ၥၭကဂ့ၩဧၪႉႉမွဲဂ့ၩအ့ၬႉႉ အဖၧၩ့လးလအီၪဘၪအလးနီၪ ဘဲၫယီၩကဲၪထၪ့ အဖၧၩ့လးယူၭႉ အစူၪအဲၪ့ဂံၭအဲၪ့ဆီးထၪ့ယူၭႉ ထၪ့ဝီၩယိၭထၪ့ယူၭႉ ဘဲၫယီၩထိးဝ့ၫလန့လၧၩ့ဘၪနီၪလီၫႉ

ၥံၫဆရၫနီၪ စံၭဝ့ၫႉႉ “အဖံၫမံၫ့ဒအ့ၬႉ အ့ၪအဖံၫဖီးထၪ့နီၪ ကဘျၪထဲၩ့ဝ့ၫလီၫႉ အနီၪတၭႇ အၪ့မၩထၪ့ဆၧအလၩလဖၪဂီၩ့ ထီးလၩ့ဝ့ၫတၭဆံထၬထဲၩ့ဝ့ၫလီၫႉ တၭကွဲၪလၩ့ထဲၩ့ဝ့ၫကကၠၪႇ အဖၧၩ့လး ထ့ဖိၭထ့ဖၭႇ အယၫအုၪလၩ့ပၠိၭလၩ့ ထီးအလူၬလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ ဘဲၫၥိၭအဖံၫ ကဆံၫ့ႇ အဖၧၩ့လး ကဘျၪထဲၩ့အဂး ထံၭလၩ့ထဲၩ့ၥံၪ့ဎွံၪအစီၩ့ဆၭလဖၪနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ ၥံၪ့ဎွံၪနီၪ အၪ့ဝ့ၫအဖံၫ လကၭဘၪအၪ့ထဲးဎူၬ အဖံၬအယၪတၭ အဎွံၪနးဆ့ႇ ဖျီၪထၪ့ဝ့ၫလီၫႉ ကဲၪထၪ့ဝံၫ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪအကၠီၩ့ႇ လခဲၫ့ထုၬ လ့ၩထီၩ့လၧ ဆၧဆၫဂံၪ့ကကၠၪႇ ဘၪဖ့ၭထ့ၬထၪ့ခွံၬအစူၪနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫထံၩၥိၭၥံၪဧ့ႇ ဆၧအယီၩ ၦကစံၭထၪ့ဆၧဆီၫ့ဆၧချဲၪ့ႇ ဆၧၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪၡၩနီၪဧၪႉႉအ့ၪၦခိၭနၪ အၫဘြံၪအ့ၫ လၫ့ခွ့ၩလူအဆၧရၩလၩ့ဆၧ ဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့အနိၫ့စွါဘိၩႇ ဆၧအဂဲးအဖးဘဲၫယီၩၥိၭနီၪကဲၪထၪ့ၥ့ၪအ့ၬနီၪအကၠီၩ့ႇ နကစံၭထၪ့ဘနီၪဧၪႉႉ

မွဲတၡါလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩႇ ဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့ႇ ဆၧၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪၡၩနီၪ အဆၧဒဲၩဘၭအီၪဖိၭဖၫ့ယူၭလီၫႉ အဖၧၩ့လးန့ထၪ့ ကမံၩ့မံၩ့တၭ အၪ့အီၩလၥ့ၪလၧၩ့ဘၪႇ ကမိဆ့ၭလၫ့ဘိၪ့လၫ့ဆၧနီၪဆ့ႇ အဆၧဒဲၩဘၭအီၪဖိၭဖၫ့အကၠီၩ့ႇ ယအဲၪဒိၭစံၭထၪ့ဘၪ ဘဲၫနီၪၥိၭလီၫႉ အဖၧၩ့လးအီၪဆံၭခိၭနီၪ ထၨၩကဎိၩထၪ့အဂးႇ ကမိဆ့ၭလၪ့ဘိၪ့လၫ့အဖၧၫ့လးလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲမုၫခွၫထံၩၥိၭၥံၪဧၪႇ ဆၧယီၩမွဲဝ့ၫဒၪလၧ ၦမိၡါအဖၧၩ့လးဖၧၩ့နီၪဧၪႉႉကၭဒံၭအ့ၬႉႉလၧပၥၭခံအဖၧၩ့နးဆ့ႇ ကဲၪဝ့ၫၥ့ၪဒံၭလီၫႉ လၧလၥၭခံဖၧၩ့ ဘၪထံၭဝ့ၫလမံၩ့မံၩ့တၭႇ ထၨၩကဎိၩထၪ့ဒိၪထၪ့ ကဂုထၪ့အၪထၪ့အဂး ပအၪ့လူထၬၥ့ၪနီၪလီၫႉ ပကဘၪ အီၪက့ၪထးခွံၬနီၪ ပအီၪက့ၪထးခွံၬအ့ၬဂီၩ့ ပအၪ့ဎၬထၪ့ ကနံၩဒဲကနံၩတၭ ဆၧလဖၪၥံၪနီၪဂဲၫဎိၩထၪ့ဝ့ၫ လနံၩဒဲလနံၩနီၪလီၫႉ ၦလနၩ့နၩ့ မၩဘၪၥုၭဘၪမၪဆၧလမံၩ့မံၩ့တၭဆီၫ့မီၪ့အၪ့ဎၬထဲၩ့ဝ့ၫ ခိမၬခိမၬအကၠီၩ့ႇ ဖ့ၪနဲၪအမ့ၬအနၪ လဘၧၫ့လၧၩ့ဘၪနီၪလီၫႉ ဆၧအယီၩကဲၪဝ့ၫဘဲၫၥိၭ ပလၩဒူၩဒၪပၧၩ မၩၥၭမဲၪၥၭဖျဲၩ့ထဲၩ့ဆၧနီၪလီၫႉ

ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ လၧအကၧၩ့ဒိၪလအီၪဘၪ ဆၧအဂဲးအဖးနီၪ ကြၨၭလမၩဎိၩထၪ့ဘၪလီၫႉ တရုၭၦကိၪ့ၥ့ၪဒိၪ လဂၩစံၭဘၪဝ့ၫ “လၧဆၧပြံၩကဒံၩတရီၩ တပၩထၪ့ဆၧနီၪ ထိးဆၧၫ့ထၬဘီၪႉႉဆၧတရီၩတပၩထၪ့ဆၧ အဖၭဒိၪလဖၪကဖီၩ့ခွံၬထၪ့နၧၩ့လီၫႉ လၧဆၧပြံၩကဒံၩ အဆၧဂၭဂိၩ့ဂၭစၪ ဆၧနီၪဒိၭန့ထၪ့မုၬမုၬဆံၭႉ ဆၧဂၭဂီၩ့ဂၭစၪ အဖၭဒိၪလဖၪ ကဖီၩ့ခွံၬနၧၩ့လီၫႉ”

အထံၭ-စအဲၪမ့ၪဒိၩ့ႇ ၥူၫလ့ၫဖၩ့

 

Add new comment

6 + 1 =