ဖိၪဒံၪလဖၪအအီၪ မိဖါၥံၪ ယိလါဝ့ၫဒၪ လဖၪ

လၧဖိၪဒံၪအအီၪ မိဖါလဖၪယိလါဝ့ၫဒၪလဖၪနီၪ
၁ႉ မိဖါၥံၪဂဲၫထဲၩ့ ဆူၩနဲၩထၬ ဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ထၬ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩနီၪ မုလါဝ့ၫလၧဖိၪလဖၪ ဆုးထဲၩ့ဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ဝ့ၫလီၫႉ
၂ႉ မိဖါၥံၪ ဂဲၫထဲၩ့ မၩအၪ့ဖံၭအၪ့ထၬ ဆၧဖံၭဆၧမၩလဖၪနီၪ ခိၬလး ဎုၭလးဆၧမၩလဖၪနီၪ မုလါဝ့ၫလၧ ဖိၪလဖၪ ဆုးထဲၩ့ မၩအၪ့ဖံၭအၪ့ဝ့ၫဒၪ
၃ႉ မိဖါၥံၪဂဲၫထဲၩ့ အီၪထၬ ဂံၪ့ဒဲ ဖံၭလးလဖၪနီၪ ဘဲၫလလူၬဂီၩ့လူၬစၪဘၪအဂး မုလါဝ့ၫလၧ ဖိၪလဖၪ ဆုးထဲၩ့ ဖီၪ့ဂုးထၬ ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪ
၄ႉ မိဖါၥံၪအၥၭၡါထၪ့အထီ မုလါဝ့ၫလၧ ဖိၪလဖၪ ယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့အဝ့ၫၥံၪလၧ ဆၧၥုၪ့ဆၧၩ့ၥၭဆၧၩ့အဖၧၩ့ႇ လၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩအဖၧၩ့ႇ လၧဆၧယူၭယၪ့အဖၧၩ့ႇ အဝ့ၫၥံၪအဂးမုလါဝ့ၫလၧ ဖိၪလဖၪ ဖ့ၪလၫ့အခံၫ့ ဒဲ ဆၧၥ့ၪယၫထဲၩ့လၧအဝ့ၫၥံၪအဂး
၅ႉ မိဖါလဖၪ အ့ၪမွဲၥံၫဒၪခွံၬဖိၪၥံၪဂီၩ့ကကၠၪ မုလါဝ့ၫလၧ အဝ့ၫၥံၪအနးၥၭအဂး ဖိၪလဖၪ ကအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအ့ၪနီၪလီၫႉ
ဆၧလဖၪယီၩနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ လၧဖိၪဒံၪၥံၪအအီၪ မိဖါယိလါထၬဝ့ၫလဖၪနီၪလီၫႉ
 

Add new comment

9 + 10 =