ပၥၭအဂး ကကဲၪထၪ့အစုၪလဖၪနီၪ ဖျါလၩ့ခွံၬလါဆံၭ

ၦလဂၩဂၩနီၪ အ့ၪပအဲၪဝ့ၫဒၪလူၬၥၭႇ ဆၧကမံၩ့မံၩ့နီၪ အ့ၪပမိမၩန့ဝ့ၫဒၪ လူၬၥၭလါနၫ့ ပၥၭကပွံၭဂီၩ့ ပၥၭကဘၪၡၪ့ဂီၩ့ဒဲ ပဆၧၥၭမၧၫ့အဂး ကကဲၪထၪ့ဆၧအွံၪဆၧယိၬဒဲ ကကဲၪထၪ့ပၥၭအဂးအစုၪစွါဘဲၫ ဆၧလဖၪနီၪဖျါလၩ့ခွံၬဒၪဖျဲၪဖျဲၪလီၫႉ ကနံၩကိ အဝ့ၫကအၪ့လဲၩ့ထၪ့အၥၭလီၫ ကနံၩကိအဝ့ၫယီၩ ကအီၪဂ့ၩအီၪဘွၩလၩ့ထဲၩ့အၥၭလီၫ စီၪဆီၫ့မီၪ့ဘဲၫနီၪဂီၩ့ အီၪထၪ့ လၧအဝ့ၫအဂဲးနဲၩ့လၧၩ့လဂ့ၩႉ ကနံၩကကၠၪကိ အဝ့ၫကၥ့ၪယၫထၪ့ ယလူယဎွ့ၩလီၫဘ့ၩ ယိလါဘၪဘဲၫနီၪလဂ့ၩႉ အ့ၪမွဲနက ယိလါဘဲၫနီၪနီၪ အီၪဒၪမွဲနအခံၫ့ကလူၬဒဲ နၥၭကဘၪၡၪ့ဂီၩ့လီၫႉ  

       အၡါမၬလၧပဂးလလိၪဘၪလဖၪနီၪ  မွဲပခွံၬၡိၬခွံၬအကၠီၩ့ ပဆၧၥၭမၧၫ့ယီၩ ဎွံၪလၩ့ဒဲၡူၪဘၩလၫ့ထဲၩ့ဂီၩ့ ပဖီၩ့ဖျ့ၭထၪ့လၧ ဆၧၥၭအုၭဖၧၩ့နီၪလီၫႉ လလိၪလၧၩ့ဘၪ ၥၭအဆၧဆၫလဖၪႇ ထီဖီၩ့ခွံၬလဖၪႇ ဆၧဖ့ၪဆၧၫ့လဖၪႇ ဆၧလီၩပျၩ့ဖ့ၪနဲၪလဖၪႇ ဆၧ ၥၭဆၧၩ့ဖၧၩ့ဘၪခိၭဆၧလဖၪႇ ဆၧဆုးကျိၭလဖၪနီၪ အ့ၪမွဲပခွံၬၡိၬခွံၬလန့ဒံၭဘၪစွါဘဲၫ ပဖီၩ့ဖျ့ၭထၪ့လၧ ဆၧၥၭအုၭၥၭဆၫဖၧၩ့ မွဲလန့ဒံၭဘၪဂီၩ့ မွဲပၥၭကချံၫ့ဘၪဒံၭအ့ၬႉ

      ပအီၪက့ၪထၬ ဆၧၥၭစၧၩ့နီၪ လခဲၫ့ထုၬအီၪဒၪဆၧကပွံၭဂီၩ့ပၥၭဒဲ ဆၧအဂ့ၩကဲၪထၪ့လန့ဘၪနးမံၩ့နီၪလီၫႉ ဆၧၥၭဆုး လီၩ့အ့ၪမွဲအီၪအၪနီၪ ဆၧခိဆၧဝီၩကအၪဝ့ၫဒၪ ဆၧမိန့ဘၪအ့ၪမွဲအီၪအၪနီၪ ဆၧၥၭအုၭကအၪဝ့ၫဒၪလီၫႉ ၦလၧလလိၪဘၪပၧၩ လဖၪနီၪ ပၧၩဆ့ပဘၪလိၪထဲၩ့အဝ့ၫၥံၪအလးအီၪအ့ၬႉ ပဂးမၬအဝ့ၫလယိခ့ၬအ့ၪဘၪပၧၩနးကၠၪ ပဆၧအဲၪဆၧကွံၩမၬ အဝ့ၫ လခ့ၬယိဘၪႇ လနုၬလၩ့ယိဘၪပၥၭဖၧၩ့နီၪ ပၧၩဆ့ပဘၪယိခ့ၬထဲၩ့အဝ့ၫလလိၪဘၪလီၫႉ လၧပနဲၩထံၭၦအဖ့ၪလၫ့ပၧၩ ဆၧအဲၪ ဆၧကွံၩလဖၪ ၦၥ့ၪယၫအ့ၪပၧၩ ပလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪလဖၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ ခၪ့ဂၭခွံၬဆၧၥၭမၧၫ့ယီၩ လၧဆၧၡူၪၡူၪဘၩဘၩဖၧၩ့လါဆံၭႉ အနီၪစွါဘဲၫ နဆၧၥၭမၧၫ့ယီၩမွဲကၡူၪဘၩလၩ့ထဲၩ့နီၪလီၫႉ

           ပယဲကမွဲၦနးဂၩ ကယဲကမွဲဆၧနးမံၩ့နီၪ ပၥၭအဂး အ့ၪမွဲမၩကဲၪထၪ့အစုၪယူၭစွါဘဲၫ စၭထၪ့လၧကနံၩယီၩ ဖျါလၩ့ခွံၬ ခွံၬၡိၬခွံၬ ဆၧလဖၪနီၪလါဆံၭႉ

Add new comment

8 + 1 =