ပရွံထၪ့ထၬဆၧလဖၪအဖၫ့ခိၪ ထီးဆၧနီၫ့ယါလန့ဘၪအဂး မၩထၪ့ ဆၧ၃ထံၪယီၩလါဆံၭ

၁ႉ မၩထ့ၬထ့ၬလါဆံၭႉ

ပဆၧရွံထၪ့ယီၩနီၪ ဆၧၫ့မွဲဂ့ၩ ခၫမွဲဂ့ၩ ပကထိးဆၧၫ့ထ့ၬထ့ၬအဂဲး ခွံၬလၩ့ထၬၥၭဘဲၫနီၪဂီၩ့ လ့ၩစိၩလၧ ဖီၫထုၫ့အီၪ အလးထၧၫ့အထီၩ့လါဆံၭႉ ဘၪထွ့ၫလၧပရွံထၪ့ထၬလဖၪအဂး ဆၧအယီၩ ယမၩကမငါဧၪ ကမငါအ့ၬဧၪ ၥၭဘဲၫယီၩၥိၭနီၪ ဂၭဎ့ၭခွံၬယဲၩ့ယဲၩ့လါဆံၭႉ ပရွံထၪ့ဆၧယီၩ လၧပၥၭထ့ၬထ့ၬဖၧၩ့အကၠီၩ့ ၦဂူၫဂၩ ဂဲၫမၩတရီတပၩ ပဆၧရွံထၪ့ယီၩ မွဲလဘၧၫ့ဘၪနီၪလီၫႉ

၂ႉ အၪ့န့ထၪ့မူၩဒၩလၧ ပဆၧရွံထၪ့အဖၫ့ခိၪနီၪဆံၭႉ

ပဆၧရွံထၪ့ယီၩ ဖ့ၪဆၧၫ့ထဲၩ့ပၧၩအဂ့ၩအဘၪမွဲဂ့ၩ အအၧၩ့အၥၫ့မွဲဂ့ၩနီၪ ပကဘၪထိးဆၧၫ့ထၧၫ့အန့နီၪလီၫႉ ဘဲၫပက ထီၩ့စိၩလၧ ပရွံထၪ့ထၬပဆၧထိစိၩယီၩအအီၪအဂးနီၪ ပကဘၪခွံၬလၩ့ထၬကၠီၪ့ဖျီၩ့ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪဂီၩ့ ပကဘၪမၩထၪ့ဝ့ၫနီၪလီၫႉ ပဆၧထိစိၩလဖၪကန့ထၪ့ဆၧအနၧၩ့အဂး ဆၧဖံၭဆၧမၩကၠီၪ့ဖျီၩ့လဖၪနီၪ မွဲအရ့ၩဒိၪဝ့ၫအၪမၬနီၪလီၫႉ

၃ႉ ပရွံထၪ့ထၬဝ့ၫဒၪဆၧလမံၩ့အဂး ကျ့ၭစၨၭထၪ့ ထၧၫ့ဖျီၫ့ထၪ့လါဆံၭႉ

မိဖါၥံၪမိဒုၭကဲၪဖိၪလံၩလဖၪဒဲ ဖိၪလံၩၥံၪမိကဲၪဝ့ၫဒၪလဖၪနီၪ ဆၧဘၪလၩ့ဎိၭအီၪမၬကအီၪႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ပဒုၭလိၬ ၥၭလၧ ပမိပဖါၥံၪဂီၩ့မၬ အ့ၪပရွံထၪ့ ဆၧအယီၩယူၭစွါဘဲၫ ပကဘၪကျ့ၭစၨၭထၪ့ ထၧၫ့ပမၩနၧၩ့ခၫ့ဖျီၫ့ဆၧန့နီၪလီၫႉ အနီၪမၬ ပကန့ထဲၩ့ဘၪ ပမိပဖါၥံၪအဆၧဆူနဲၩနီၪလီၫႉ

ဆၧနီၪအကၠီၩ့ မိဖါဒဲဖိၪလံၩအကျၩႇ ဆၧအဲၪတၩ့နံၫဂၩအကျၩႇ လၧထံၩၥိၭလဖၪအကျၩ ဆၧၥၭဘၪလၩ့ဎိၭ အ့ၪလအီၪ ဘၪအထီ ဘဲၫအဝ့ၫၥံၪကထိးဆၧၫ့ ပဆၧရွံထၪ့ကန့အဂးဒဲ လအၪ့ကီၪဘၪပၧၩအဂးနီၪ မၩထၪ့ဆၧ၃ထံၪယီၩဂီၩ့ ဆုးလ့ၩစိၩလၧအမ့ၬယၫလါဆံၭႉ

PPA , EPP 

Add new comment

4 + 2 =